mendo globalisht,
vepro lokalisht

Donatorët

Gjatë aktivitetit të saj nga viti 1999 organizata joqeveritare SiV për të realizuar projektet e veta ka bashkëpunuar me dhjetëra organizata me të cilat është punuar për realizimin e projekteve dhe qëllimeve të përbashkëta. Këto organizata kanë mbështetur punën e organizatës dhe kanë financuar projekte të ndryshme të implementuara në terren.

Për të gjitha këto organizata, Syri i vizionit shpreh një falënderim të madh për bashkëpunimin e mirë që ka pasur, për besimin në organizatën dhe për realizim të suksesshëm të projekteve që nëpër vite kanë ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Një përshkrim të shkurtë për secilën nga këto organizata që kanë ndihmuar Syrin e Vizionit e gjeni në nënseksionin DONATORËT.