mendo globalisht,
vepro lokalisht

Fillon faza e tret e programit SEED

06.03.2020

Me datë 26 dhe 27 shkurt 2020 në Vjen,Austri është mbajtur takimi fillestar i programit SEED faza e tret, ku kanemarr pjese të gjithë partneret, programi do zbatohet ne Kosove dhe Serbi përtri vitet e ardhshme 2020 - 2022.

Si pjese e strategjisë dalëse/përmbyllëse, SEEDne fazën e tret do fokusohet ne qëndrueshmërinë e rezultateve të arritura derime tash, ngritjen e kapaciteteve te këshillave lokal të punësimit, do ofrojgrante për iniciativa inovative dhe start-ups, do krijoj mekanizma dhe infrastrukturëbashkëkohore për shkollat profesionale, si dhe do mbështet bashkëpunimin ndërkomunal, regjional duke krijuar rrjete te bashkëpunimit.

Programi SEED zbatohet nga Syri i Vizionitnë Kosove në bashkëpunim me organizatën Austriake “Volkshilfe” dhe mbështet ngaAgjensioni Austriak për Zhvillim – ADA