mendo globalisht,
vepro lokalisht

Njoftim për anulimin e Tenderit

31.07.2018

 

Njoftim për anulimin e Tenderit

Agjenci marketingu/kreative për realizimin e kampanjës së  “Ndalimit të Ndëshkimit Trupor dhe mbrojtjene fëmijëve nga dhuna”

  

OJQ SiV ju njofton për anulimin e tenderit të publikuarme datën 22.06.2018 me numër referencës RFQ/2018/KS/021 me titullin “Agjencimarketingu/kreative për realizimin e kampanjës së  “Ndalimit të Ndëshkimit Trupor dhe mbrojtjene fëmijëve nga dhuna”, që është pjesë e projektit “Detyrimi ynë për të Ardhmen-Mbrojtja e Fëmijëve dhe Qeverisja e të Drejtave të Fëmijës” që financohet ngaSIDA dhe realizohet nga organizata jo qeveritare Syri i Vizionit në partneritetme Save the Children.

Anulimi I tenderit është bërë nga komisioni për vlerësimine tenderit me datën 24.07.2018 për këto arsye:

-         Kemi vetëm një ofertë të paraqiturbrenda afatit të specifikuar përmes postës

-         Numri i ofertave të vlefshme të pranuaraështë më pak se 2. 

Ndërsa, shumë shpejtë do tëju njoftojmë për publikimin e kërkesës për kuotim