misli globalno,
deluj lokalno

Promoviše se brošura i završava projekat BRIGDE o jačanju civilnog društva u regionu Pećibroshura dhe përmbyllet projekti BRIGDE për fuqizimin e Shoqërisë civile në rajon e Pejës

28.09.201120 januar 2011:  Projekat BRIDGE je finansiran od Evropske Komisije a u okviru programa EIDHR, koji je sproveden od “Syri i Vizionit” u regionu Peći tokom godina 2009 i 2010, a zaključen je jednom svečanom ceremonijom gde su uzele učešća organizacije i partneri koji su zajedno radili sa “Syri i Vizionit” u stvorenim savetima koji su funkcionisali u pet opština u regionu, i to: Peći, Đakovici, Dečanima, Klini i Istoku.
Na ovoj ceremoniji je zahvalnost upućena za oko 70 NVO-a kao i neformalnih grupa iz ovih opština koje su doprinele u okviru ovih novostvorenih saveta koji su funkcionalisali u ovih 5 opština regiona. Također je promovisana brošura izrađena u okviru projekta u kome su predstavljena iskustva stečena u okviru projekta.