misli globalno,
deluj lokalno

Savesnost radnika za njihova prava i registrovanje u sindikate

31.05.2016


Peć, 31 maj – Održana je konferencija “Podizanje savesti radnika za njihova prava i registrovanje sindikata”, a što je imalo za cilj prezentaciju izveštaja proizašlog iz istraživanja koji je realizovan u opštini Peć, sa radnicima zaposlenim u privatnim preduzećima kao i u javnom sektoru.
Na ovoj konferenciji osim prezantacije izveštaja koji je proizašao iz istraživanja, raspravljalo se i o odgovornim institucijama, sindikatima, organizacijama civilnog društva, predsednicima saveta i grđanima o koracima koje treba preduzeti na sprovođenju zakonima o radii  poštovanju radničkih prava na njihovim radnim mestima i važnosti registrovanja u sindikate.
Tokom konferencije su diskutovane in eke od važnijih tačaka koje su proizašle iz istraživanja kao što su: poznavanje zakona o radu, ugovori, radon vreme, bezbednost na random mestu, godišnji odmori, nejednoko tretiranje, podržavanje od vlade, zdravstveno osiguranje i registrovanje u sindikatima.
Učesnici na konferenciji su se složili da ne čine koliko treba  na zaštiti radničkih prava, a također radnici ne iniciraju slučajeve kršenja njihovih prava, jer ne veruju puno Vladi a takođe ni na podršku od sindikata. Takođe se vidi kao veoma potrebno podizanje svesti građanstva i radnika iz oba sektora o Zakonu o radu i pravima koja garantuje ovaj zakon, kao i značaj uloge i funkcionisanja sindikata.
Konferencija je organizovana u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, što ima za cilj razvoj aktivnog građanstva na Kosovu, koje se realizuje već nekoliko godina u regionu Peći i Prizrena od strane NVO-a “Syri i Vizionit” podržane od Olof Palme International Center.