misli globalno,
deluj lokalno

Izrada godišnjih nastavnih planova za Orjentisanje u Karijeri

14.07.2016

Peć, 14 juli – Sa ciljem da im se olakša priprema godišnjih planova za orjentisanje i savetovanje u karijeri, Syri i Vizionit je angažovala eksperte koji će pomoći i obučavati nastavnike u izradi modela jednog plana. Na prvoj radionici održanoj u Didaktičkom Centru u Peći, predavači iz opština; Peć, Klina, Dečane, Istok, Junik i Đakovica predvođeni od trenera koji su kvalifikovani, započeli su sa stvaranjem jednog planskog modela koji će biti jedno uputstvo za predavače koji predaju ove predmete u školama ovog rajona.
U tri protekle godine, oko 80 nastavnika, obučavani su za predavače na predmetu Orjentisanja u Karijeri, u okviru našeg projekt “Mismatch” a koji je finansiran od Solidar Suisse, koji su ovo svoje iskustvo preneli i na učenike u desetinu škola u ovih šest opština.
Godišnji plan će imati dva modela, u školama gde se ona implementira kao izborni predmet u devetim razredima, a i za škole u kojima se implementira novi kurikulum kao model kurikularnog polja “Život i rad”.
Aktivnost se podržava i od opštinskih direktorijata za obrazovanje iz opština; Peć, Klina, Dečane, Istok, Junik i Đakovica, koji zajednički sa NVO-om Syri i Vizionit su se obratili i Ministarstvu Obrazovanja, kako bi im ponudili jedan model plana koji može poslužiti i u školama drugih opština na Kosovu.
Orijentisanje i savetovanje u karijeri se vidi kao jako važno u pomaganju učenicima na identifikovanju sopstvenih sposobnosti i afiniteta za donošenje odluka o školovanju i usmjerenju u karijeri.