misli globalno,
deluj lokalno

Aktivno građanstvo i njegova uloga u odlučivanju

13.10.2016


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Aktivno građanstvo i njegova uloga u odlučivanju

Priština, 10 Oktobar 2016
Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” je danas u Prištini održala konferenciju sa temom “Aktivno Građanstvo i njegova uloga u donošenju odluka” a gde su uzeli učešća i predstavnici opština Kosova, potom žene predstavnice u opštinskim skupštinama (žene odbornice), predsednici lokalnih saveta sela i naselja u opštinama iz regiona Peći i Prizrena, civilno društvo, sa kojima se sprovodi program a koji ima za cilj podsticanje aktivnog građanstva na Kosovu.

Aktiviziranje građanstva i njihova aktivna uloga u donošenju odluka ostaje izazov za opštine i vladu, pošto nedostatak budžeta za stimulisanje tela ili mehanizama a koje stvara opština te koje su obavezujuće od raznih ministarstava čini da ova tela ili mehanizmi da ne budu jaki na predstavljanju interesa građana u odlučivanju. Glavni problem ostaje nedostatak stimulisanja predsednika lokalnih saveta osnovanih u nekoliko opština na Kosovu, i uprkos želji i mogućnostima za stimulisanje od strane opština, nešto takvo se ne odobrava  od strane Ministarstva Finansija.

Predstavnici opština, civilnog društva, predstavnici opštinskih skupština i Ministarstva Administracije kao i Lokalne Vlasti su javno pozvali Ministarstvo Finansija da stvori jedan specifičan budžetski kod na osnovi kog će opštine izveštavati svoje troškove za stimulisanje predsednika lokalnih saveta i komisija kao i ostalih opštinskih komiteta koji su od interesa za same građane.

Islam Husaj, predsedavajući Opštinske Skupštine u Peći, je rekao da “Vlada nas ne treba naterivati, nas kao opštine, da stvaramo tela ili mehanizme a na drugoj strain ne određje budžetski kosto i u onim slučajevima kada opštine imaju mogućnosti ne dozvoljavaju da se izvršavaju isplate, a šta nama kao opštini predstavlja problem u sprovođenju zakonskih i podzakonskih akata”.
Na drugoj strain, predstavnik MALV-a, gospodin Gëzim Sinani je rekao da “Mi kao ministarstvo monitorišemo opštine na sprovođenju zakonskih akata i obaveza, no pomalo izazovno ostaje pitanje budžeta, pošto nekoliko opština vrše isplate za tela koja stvaraju a neke ne, patreba unifikovati rad isplata za tela koja stvaraju opštine i angažovat ćemo se zajedno sa Minisarstvom Finansija da iznađemo mogućnosti kako bismo odobrili opštinama da izvrše isplate ili da stimulišu tela koja stvaraju specifično [redsednike lokalnih saveta”.

Svi prisutni su se složili da u slučaju da ne budu stimulisani predsednici lokalnih saveta i drugih komisija onda će biti upitna dugovečnost ovih tela kao i njihov opstanak. Mada su oni potencirali i to da ako postoje, ili ako će postojati, il’ se ponovo obnove ovi saveti, onda tu neće imati valjanih kadrova koji mogu doprineti svrsi za koju su stvoreni kao ovi danas, nego će više biti samo formalnost.

Važan deo konferencije je bila i uloga žene u odlučivanju gde su prisutni rekli da treba raditi puno kako bi žena ostvarila važnu i ključnu ulogu u procesima odlučivanja, a ne samo da bi se popunilo mesto radi polne kvote. Takođe, predstavnice žena iz skupštine, kancelarije za polnu jednakost i žene na ključnim pozicijama u opštinama a pozvane na ovom okruglom stolu su rekle da “Ženi treba podrška i to od samih žena, pošto nije podignuta svest kod žena da trebaju podržati jedna drugu”.

Također je naglašeno da veliku ulogu igra i familija te društvo da bi žena došla na poziciju odlučivanja i predvođenja po kvalitetu i profesionalnosti koje imaju, no na žalost dominiraju muškarci na ključnim pozicijama, istakli su prisutni na ovoj konferenciji.

“Preporuke sa ovog Okruglog stola ćemo zajedno sa vama potrudit se da iznađemo mogućnost da ostvarimo, vršeći svoj uticaj zastupanja/zalaganja na svaku od institucija kako bismo na Kosovu imali jedno aktivno građanstvo i ključnu ulogu na donošenje odluka” rekla je Vlora Latifi iz NVO-a “Syri i Vizionit”.
Nedelja aktivnog građanstva će nastavit sa implementiranjem sa raznim aktivnostima u centrima gradova; Peći, Istoka, Kline, Dečana kao i Orahovca, a ova kampanja je organizovana u okviru programa " Aktivno Građanstvo" koji “Syri i Vizionit” implementira u opštinama rajona Peći i Prizrena, a uz podršku Olof Palme International Center kao i SIDA-e.