misli globalno,
deluj lokalno

Sensibilizirajuća kampanja o polnoj jednakosti za nasleđivanje i vlasništvo

24.10.2016

Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac; oktobar 2016 – Nevladina Organizacija “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, još ove godine podržava kao i osnažuje formalne grupe i neformalne grupe žena posredstvom realizovanja inicijativa od samih ovih žena u pet opština, kao što su; Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, a gde je i u procesu implementiranja ovaj projekat.
Ideje za realizaciju inicijativa su proizašle od samih grupa tih žena, i orijentisane sun a “Nasledstvo i Zajedničko Vlasništvo”, videvši ovo kao mehanizam za osnaživanje pozicije žene u društvu.
Cilj ovih inicijativa je informisanje, podizanje svesti i senzibiliziranje grupa žena, ljudi kao i mladih u ruralnim te urbanism zonama, o zakonu za nasledstvo i administrativno uputstvo za zajedničko posedovanje. Za informisanje ciljne grupe održavaju se sastanci i kampanje kojima se promoviše polna jednakost u društvu. Takođe, diskutuju se procedure i pravila za nasleđivanje, zajedničko vlasništvo i o postojećim zakonskim mehanizmima. Održavanje sastanaka sa odgovornim institucijama na ovom polju o adresiranju zabrinutosti koje su proizašle sa sastanaka s grupama i diskutovanja o obuhvatanju žene u nasleđe zajedničkog poseda.
Takođe, da bi se postigao cilj kampanje za promovisanje i senzibilizaciju o polnoj jednakosti u društvu, otštampane su brošure sa informacijama o pravima žena kako bi se što bolje i šire informisala javnost.
Projekat “Aktivno Građanstvo” ima za cilj aktiviziranje građana, i u realizaciji je evo već pet godina od organizacije “Syri i Vizionit” koja je finansijski podržana od Olof Palme Internacional Center kao i od SIDA-e.