misli globalno,
deluj lokalno

Konkurs për fëmijë

I. Da se popuni od strane dece

Imate li ëelju i volje da naučite kako da postanete istraëivači:

Jeste li razgovarali sa svojim roditeljima da aplicirate:

Jeste li se ikada angaëovali u vaëoj ëkoli (ako "DA" onda pojasnite)

Dali vas interesuju dečja prava i ljudska prava u opëte?

Përse dëshironi të jeni pjesë e grupit ROR?

Në cilën fushë e shihni më shumë veten të angazhuar?

A premtoni se do të jeni maksimalisht të angazhuar në ROR?

II. Da se popuni od strane jednog od roditelja / zakonskog staratelja deteta

Shvatam da moje dete tokom angaëmana na projektu ?e biti učesnik na aktivnostima kao ëto su:
1. Trening za istraëivanje,
2. Angaëovanje za popunjavanje upitnika tokom istraëivanja,
3. Putovanja izvan svoga grada,
4. Učestvovanje na prezentiranju nalaza na istraëivanju
5. Pučeëće na sastancima sa institucijama za prezentaciju proisteklih nalaza

Komentar od roditelja:

Na osnovi ovoga, slaëem se da moje dete bude deo projekta, i istovremeno izjavljujem da odobravam mom detetu da bude učesnik na aktivnostima koje su predviđene u projektu.