mendo globalisht,
vepro lokalisht

Qëllimi dhe Vlerat

Vizioni:

Organizatë që realizon veprime lokale të bazuara në praktikat më të mira

Misioni:

Mbështetja e komunitetit përmes informimit, avokimit, vetëdijesimit dhe ngritjes së kapaciteteve të individëve, grupeve joformale, organizatave, institucioneve, rrjeteve dhe donatorëve.

Vlerat e organizatës:

  
•    Respektimi i të gjithëve pa dallime
•    Puna në ekip dhe ndihma ndaj njëri tjetrit
•    Hapësira e veprimi për vullnetarët
•    Besimi dhe përgjegjshmëria
•    Qasja bashkëpunuese
•    Gjithëpërfshirja