mendo globalisht,
vepro lokalisht

Punëtoria e radhës për hartimin e strategjisë avokuese u mbajt në Rahovec

26.06.2019

Punëtoria e tretë për hartimin e “Strategjisë avokuese përkomunën e Rahovecit” u mbajt më 25 qershor në Rahovec në kuadër të projektit “Qytetaria Aktive”.

Të tri punëtoritë janë organizuar me qëllim të hartimit të një strategjie avokuese, e cila mbështet dhe mundëson zbatimin e Strategjisë së Komunikimit për Komunën e Rahovecit. 

Syri i Vizionit në bashkëpunim me Komunën e Rahovecit e kanë parë të rëndësishme hartimin e një dokumenti strategjik i cili ndihmon në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në takimet publike, aktivizimin e grave, burrave dhe të rinjve si dhe përfshirjen e tyre në proceset vendimmarrëse.

Komuna e Rahovecit ka themeluar grupin punues për hartimin e strategjisë avokuese me përbërje të përfaqësuesve nga kjo komunë dhe nga shoqëria civile, duke u mbështetur nga Syri i Vizionit në këtë proces. 

Këto punëtori janë mbajtur në kuadër të programit "Qytetaria Aktive", i cili zbatohet nga Syri i Vizionit me mbështetje financiare nga Olof Palme International Center dhe SIDA.