mendo globalisht,
vepro lokalisht

Demokratizimi

ZHVILLIMI I DEMOKRACISË

 

1       ZGJEDHJET

1.1    MONITORIMI

1.2    LEGJISLACIONI

1.3    EDUKIMI I VOTUESVE

 

2       LEGJISLACIONI LOKAL DHE QËNDROR

2.1    LIGJI PËR PYJE

2.2    LIGJI PËR MBETURINA

2.3    TJERA

 

3       TË DREJTAT E NJERIUT

3.1    PLANI I VEPRIMEVE PËR KOMUNITETET PAKICË

3.2    GRUPET E MARGJINALIZUARA

 

4    FUQIZIMI I GRUPEVE JOFORMALE DHE OJQ-VE

4.1    AVOKIMI

4.2    TRAJNIMET

4.3    GRANTET E VOGLA


5    ZYRET NDËRLIDHËSE QYTETARË/LOKAL/QENDROR


6    MONITORIMI I LLOGARIDHËNIES DHE TRANSPARENCËS
6.1    EPAP / PVPE
6.2    MONITORIMI I KOMUNAVE
6.3    ANTIKORRUPSIONI


1.7    ZHVILLIMI I KLUBEVE TË DEBATIT