mendo globalisht,
vepro lokalisht

Ndërtimi i paqes

1    PARANDALIMI I KONFLIKTIT


2    BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN


3    KTHIMI DHE RIINTEGRIMI I KOMUNITETEVE


4    DITA E PAQES


5    SHKËMBIMI I PËRVOJAVE DHE INFORMATAVE


6    BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR


7    ZHVILLIMI EKONOMIK PËR KOMUNITETET PAKICË