mendo globalisht,
vepro lokalisht

Qeverisja me të drejtat e fëmijëve

Emri i projektit: “Qeverisja me të drejtat e fëmijëve” 
Kohëzgjatja: 12 muaj  (Janar 2016 – Dhjetor 2016)
Vendi: Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Gjilan, Prishtinë, Mitrovicë dhe Klinë
Organizata(t) zbatuese: Syri i Vizionit
Buxheti: 57,430.72€
Donatori: Save the Children

Qëllimi i projektit: Projekti ka për qëllim të fuqizojë fëmijët në nivel lokal dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrje përmes forcimit të asambleve komunale të fëmijëve, si organ ligjor për organizimin e fëmijëve në nivel komunal, në mënyrë që ato të ndikojnë në hartimin e politikave lokale, që lidhen me përmirësimin  e pozicionit të fëmijëve, respektimin e të drejtave të tyre dhe përfshirjen në vendimmarrje.

Përfituesit: Përfitues janë fëmijët e asambleve komunale të komunave Pejë, Gjakovë, Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë dhe Klinë, të cilët përfaqësojnë shkollat e mesme të ulëta të këtyre komunave, gjithashtu përfitues janë edhe institucionet lokale, gjegjësisht koordinatorët për të drejtat e fëmijëve si dhe shkollat, të cilët janë pjesë e të aktiviteteve të projektit si dhe të trajnimeve të shumta të cilat janë realizuar për ngritje të kapaciteteve dhe fuqizim të asambleve.

Realizimi i projektit: Në gjashtë komuna të Kosovës është punuar direkt me asambletë e fëmijëve si dhe me koordinatorët për të drejtat e fëmijëve në këto komuna, ku asambletë e fëmijëve dhe koordinatorët kanë hartuar planet e tyre të punës për dy vite të ardhshme.
 
Aktivitetet dhe Rezultatet:

  • Janë realizuar 6 takime informuese me asambletë komunale të fëmijëve të komunave Pejë, Gjakovë, Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan dhe Ferizaj,
  • Realizimi i turnamentit të debatit Karl Popper me rastin e shënimit të ditës së mësuesve në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës dhe partnerëve SCI dhe SIV,
  • Rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje përmes zgjedhjeve të lira në shkollat fillore të ulëta, për përzgjedhjen e anëtarëve të asamblesë së fëmijëve nga vet fëmijët,
  • Përzgjedhja e anëtarëve të rinj të grupit ROR,
  • Realizimi i takimit informues të grupit ROR, për prezantimin e planit të aktiviteteve dhe anëtarëve të rinj të këtij grupi,
  • Lansimi i ueb faqes së re të grupit ROR,
  • Janë realizuar 7 takime me njësi për të drejtat e njeriut, gjegjësisht me koordinatorët për të drejtat e fëmijëve në shtatë komuna,
  • Janë realizuar 7 aktivitete në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve 1 Qershori Realizimi i trajnimit me koordinatorët për të drejtat e fëmijëve,
  • Hartimi i draft dokumentit të parë të CLMA-ve,
  • Janë realizuar 5 takime te  rregullta me asambletë e fëmijëve (Klinë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan)
  • Është realizuar takimi rregullt si dhe një trajnim me grupin e fëmijëve monitorues ROR,
  • Realizimi i dy vizitave shkëmbyese në mes të asambleve komunale të fëmijëve,
  • Janë realizuar 7 takime me njësi për të drejtat e njeriut gjegjësisht me koordinatorët për të drejtat e fëmijëve në shtatë komuna,
  • Janë realizuar 7 aktivitete në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve 1 Qershor,
  • Realizimi i trajnimit me koordinatorët për të drejtat e fëmijëve,
  • Hartimi i draft dokumentit të parë të CLMA-ve,
  • Janë realizuar 5 takime të  rregullta me asambletë e fëmijëve (Klinë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan)
  • Është realizuar takimi rregullt si dhe një trajnim me grupin e fëmijëve monitories ROR
  •