misli globalno,
deluj lokalno

Donatori


Tokom njenih desetogodišnjih aktivnosti, nevladina organizacija Syri i Vizionit da bi realizovala svoje projekte, je sarađivala sa desetinama organizacija sa kojima je rađeno na realizovanju projekata i zajedničkih ciljeva. Ove organizacije su podržale rad organizacije i finansirale su razne projekte implementirane na terenu. U nastavku stoji jedan kraći opis glavnih organizacija koje su pomogle Syri i Vizionit. Osim dole navedenih donatora, u mini-aktivnostima i kratkim projektima, ili sa zajedničkim projektima s’drugim organizacijama, bilo je puno organizacija sa kojima je sarađivano.
Za sve ove organizacije, Syri i Vizionit izražava veliku zahvalnost za dobro ostvarenu saradnju koju je imala, kao i za poverenje u organizaciju te za uspešnu realizaciju projekata koji su godinama uticali na poboljšanju života građana.


SOLIDAR  Suisse

Solidar Suiss (do sada SLA -Swiss Labour Asistance ili Schweizerisches Arbeiterhilfswerk -SAH) je jedna švajcarska organizacija stvorena 1936 godine od Socijal-demokratske partije i Konfederacije švajcarskih sindikata. Njeni programi, osim u Švajcarskoj, realizuju se u još 15 zemalja a među kojima i na Kosovu. Ona je članica evropske mreže organizacija SOLIDAR koja okuplja 31 organizaciju za pomoć. Projekte van države u većem delu finansira sredstvima Švajcarske Vlade preko Švajcarske agencije za razvoj, ali i sa donacijama iz posebnih švajcarskih kantona, opština i drugih donatora. SLA se angažuje za realizovanje jednog razvijenog socijalnog i ekonomskog društva, a koje pruža siguran i dostojanstven život svojim građanima. SLA je u prvom redu specijalizovana za ove sektore: posao i sindikati, demokratija i učešće, ruralni razvoj, aktivnosti stvaranja prihoda. Na ovim sektorima je SLA angažovana na Kosovu još od 1999 godine. Ona sprovodi svoje projekte na Kosovu posredstvom partnerstva sa Syri i Vizionit, u čijoj kancelariji je i smešteno njeno sedište. SiV je sa SLA implementirala projekte Ruralne Perspektive, dijalog za mleko na Kosovu i međunarodno takmičenje za projekat predloge u Srbiji, Bosni i na Kosovu za inicijative omladinskih organizacija o pravima na radu. Više: www.solidar.ch

Olof Palme Center

Pod imenom ubijenog švedskog premijera Centar Olof Palme je osnovan 1992 godine, kao organizacija od strane Socijal-Demokratske Partije Švedske, Konfederacije Trgovačkog Sindikata i Zemljoradničkih Sindikata. Olof Palme Center danas ima 28 organizacija članica unutar pokreta rada, koje rade na međunarodnoj saradnji za razvoj i stvaranju javnog mnjenja koje se tiče pitanja međunarodne politike i sigurnosti. Centar ima i okvirni dogovor sa SIDA-om a koja finansira projekte za međunarodni razvoj organizacija članica. Centar je rasprostranjen i ima aktivnosti u šest regiona: na Balkanu, Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi, Aziji kao i Africi i to sa približno 450 razvojnih međunarodnih projekata tokom jedne godine. Oni se p ovrsti rasprostiru od građanske edukacije i organizacione strukture pa sve do projekata za ljudska prava i pomirenje.
Sa Olof Palme Center-om Syri i Vizionit je sarađivala na izradi trogodišnjih strategija za delovanje za zajednice roma, aškalija i egipćana u opštinama; Peć, Klina i Istok, a i za srpsku zajednicu u istim opštinama. Za više o Palme Center: http://www.palmecenter.se/

USAID

Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Država (engleski; USAID - The U.S. Agency for International Development) je nezavisna agencija koja pruža ekonomsku podršku, te razvojnu i humanitarnu u celom svetu, kao i podržava vanjske političke ciljeve Sjedinjenih država.
USAID se bavi sa više sektora kao što su; poljoprivreda, demokratizacija i upravljanje, ekonomski razvoj, ambijent, edukacija, zdravstvo, globalno partnerstvo i humanitarna asistencija u više od 100 zemalja a kako bi pružila jednu bolju budućnost za sve.
USAID je prisutan na Kosovu od 1999 godine, i od tog perioda je investirao 500 miliona dolara. USAID je implementirao na Kosvu projekte koji su pomogli tranziciju na Kosovu i ostvarili stabilizaciju jedne prosperitetne demokratije, stvaranje radnih mesta, smanjenje korupcije i poboljšanje života svih građana.
USAID je bio prvi donator koji je podržao SiV i verovao je angažmanu ove grupe, još 1999-2000 godine. Potom su u saradnji sprovedeni mnogi projekti od važnosti. Osim magazina ”Vizioni” od USAID-a je finansirana i novina Glasnik (posredstvom programa RTI). Sa fondovimaUSAID-a a preko ISC-a i ATRC-a je realizovano nekoliko projekata, obuhvatajući monitorisanje izbora u 2007 i 2009 godini.

DRC

Danski savet za izbeglice (engleski DRC - Danish Refugee Council) je humanitarna danska organizacija, stvorena 1956 godine. Ona služi kao krovna organizacija za 33 organizacije članice. DRC je angažovan na više od 20 mesta po svetu kako bi pomogao izbeglicama dajući pomoć i rehabilitujući. Njegovo formiranje se veže za krizu nastalu nakon drugog svetskog rata kao odgovor na evropsku krizu izbeglica prouzročenu invazijom sovjeta na Mađarsku. Danish Refugee Council je aktiviziran na mnoštvo humanitarnih projekata, posebno u bivšoj Jugoslaviji tokom 90-ih godina proteklog veka, ali ima misije i na Timoru, zapadnoj Africi i na Bliskom Istoku.
Na Kosovu DRC je podstakao stvaranje Programa Kosovske Inicijative (KIP-a), jedne grupe od 17 nevladinih organizacija sa Kosova, Srbije i Crne Gore koji je radio na projektima tokom pet godina na podržavanju povratka. “Syri i Vizionit” kao jedna od osnovnih organizacija KIP-a, je realizovala desetine projekata u okviru KIP-a, dok je imala i direktno partnerstvo sa DRC-om na realizovanju ostalih projekata.

Evropska komisija

Evropska Komisija predstavlja i brani interese EZ-a u potpunosti. Izrađuje predloge za nove evropske zakone koje predstavlja Evropskom Parlamentu kao i Savetu. Ona je nezavisna od vlada članica država EZ-a. Evropska Komisija je takođe izvršno krilo EZ-a, odgovorna za sprovođenje odluka koje donose Parlament i Savet, a ovo znači svakodnevni rad EZ-a sprovodeći njene politike, menadžirajući programima i koristeći njene fondove.
Evropska Komisija je jedan važan glasnogovornik EZ-a na međunarodnoj sceni.
Syri i Vizionit sa Kancelarijom za vezu pri Evropskoj Komisiji je sarađivala posredstvom EIDHR (Evropskog Instrumenta za Demokratiju i Ludska Prava) a što je jedan program EZ-a koji teži promovisanju i podržavanju ljudskih prava i demokratije u celom svetu, u kom Kosovo po prvi puta aplicira od 2007 godine. U ovom programu Syri i Vizionit implementira tokom 2009/2010 godine projekat BRIDGE za jačanje civilnog društva u regionu Peći. SiV zajedno sa EK i DRC-om realizuje RRK2 uz Ministarstvo za Povratak i Zajednice, dok sa Care International posredstvom platforme ProPeace realizuje projekat za sprečavanje konflikata na Kosovu.

ISC

Institute for sustainable communities (ISC) pomaže zajednice po svetu na adresiranju pitanja zaštite sredine, te ekonomskih, socijalnih kao i izazova za izgradnju jedne bolje budućnosti za sve. ISC je formirana 1991 godine od bivšeg guvernera Vermonta. Medelein M. Kunin i u ovom periodu je upravljao projektima koji su podstakli transformaciju zajednice na celoj zemaljskoj kugli. ISC se bavi sprečavanjem zagađivanja vazduha i vode, kampanjama zaštite od HIV/AIDS-a ili treninzima mladih građanskih predvodnika. Njen posao je promenio živote milionima ljudi na celom svetu obuhvatajući ih u formiranju njihove budućnosti čineći ih tako jakim zastupnicima i efektivnim liderima u njihovim zajednicama.

OSCE

Organizacija za Evropsku Sigurnost i Saradnju (skraćenica na srpskom OEBS, engleski: OSCE - Organization for Secuity and Co-orporation in Europe), je međunarodna organizacija i najveća među-vladina organizacija koja se bavi pitanjem bezbednosti.
Njen mandat obuhvata pitanja kao što su ljudska prava, slobode štampe i slobodni izbori, kontrola oružja, itd.
OSCE je osnovana 1975 godine Helsinkškim Aktom sa 35 država učesnica. Godine 1995 na Budimpeštanskoj Konferenciji je reorganizovana kao međunarodna organizacija sa mestima učesnicama iz Evrope, Srednje Azije i Sevene Amerike. Danas OSCE ima 56 članica.
Zadaci OSCE-a su stabilnost i politička sigurnost u Evropi, ekonomska saradnja i razvoj, te državni, kulturni i ekološki aspekti.
Na Kosovu je OSCE prisutna još od pre rata tokom 1998 godine, ona je predvodila verifikacionu misiju koja je imala jednu posebno važnu ulogu za međunarodno nadgledanje tokom rata na Kosovu. Posle rata na Kosovu OSCE je bila deo UNMIK-ove misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu i predstavljala je jedan od četiri njegovih stubova. OSCE je podržala Projekat Glasnika i stvaranje Pećke omladinske mreže. Više o OSCE-u: http://www.osce.org/kosovo
 

Save the Children

Save the Children je glavna nezavisna organizacija za decu na svetu. Njena vizija je jedan svet u kom svako dete ostvaruje pravo opstanka, zaštite, razvoja i učestvovanja. Njena misija je da nadahne napretkom na način da svet tretira decu i da se postignu momentalne promene i održive u njihovim životima. Save the Children je nezavisna organizacija za stvaranje održivih promena u životima dece sa potrebama u Sjedinjenim Državama i po svetu a radi sa drugim organizacijama, neprofitabilnim, vladama a i mnogovrsnim lokalnim partnerima čuvajući našu nezavisnost, bez političke agende ili verske orjentacije. Save the Children služi siromašnoj deci, marginalizovanoj i nezaštićenoj i njihovim porodicama u više od 120mesta. Njeni programi obuhvataju istovremeno očuvanje i poboljšavanje njihovih života, obuhvatajući im roditelje, staratelje, članove zajednice i članove naših partnerskih organizacija. Syri i Vizionit sa Save the Children je sarađivala na nekoliko projekata u opštinama Peć, Mitrovica, Uroševac i Đakovicu za zaštitu dece od nasilja, te uznemiravanja i trgovine, kao i stvaranje mehanizama za zaštitu dečjih prava u školama.

SaferWorld

SaferWorld je nezavisna međunarodna organizacija koja radi na prevenciji nasilnih konflikata i na izgradnji bezbednog života. SaferWorld radi sa lokalnim ljudima dotaknutih konfliktom a da bi im poboljšala bezbednost i osećaj sigurnosti, ona sprovodi istraživanja i obimne analize. Ona upotrebljava ove dokaze i saznanja da bi poboljšala lokalne politike, nacionalne, međunarodne i prakse koje mogu pomoći na izgradnji održivog mira.
SaferWorld je ne-profitabilna organizacija sa programima u takoreći 20 mesta na teritorijama po Africi, Aziji i Evropi. Ona uzima fondove od jednog niza donatora, obuhvatajući vlade, Evropsku Komisiju, trustove i pojedince.
Syri i Vizionit sa SaferWorld je sarađivala na zajedničkim projektima sa FIQ-om za javnu bezbednost gde ulaze kampanje protiv upotrebe oružja, istraživanja i objavljivanje izveštaja o javnoj bezbednosti itd.

OWSEE

Portal OneWorld je jedan portal elektronskog medija sa prostiranjem i pokrivanjem gotovo celog sveta a koji se bazira na pružanju podrške posredstvom razmene informacija i online materijala kao i štampanih a koji se tiču polja neposredne saradnje i informisanja javnosti. OWSEE pruža informacije čitaocima u vezi sa raznim socijalnim razvojima, te ekonomskim i političkim u mestima koja pokriva. Komuniciranje među članicama mreže zasniva se na partnerstvu svake organizacije i razmene informacija i koordinirano razdeljenih materijala.
"Syri i Vizionit" postaje patner i glavni predstavnik sekcije za Jugoistočnu Evropu za pružanje vesti i informacija za portal na albanskom jeziku postajući tako predstavnik koji pokriva i teritoriju Kosova.
Saradnja sa portalom OneWorld započela je 2003-će godine i nastavila se do 2008-me godine u periodu u kome osim što je održavan portal sa vestima, SiV uzima učešće i na drugim aktivnostima.

CARE International

CARE internacional je jedna od najpoznatijih svetskih organizacija koja predvodi u borbi protiv siromaštva u svetu. CARE se angažuje za više nade u svetu, tolerancije i socijalne pravde, dostojanstvenijeg života i bezbednosti za sve. Angažovanje ove organizacije jeste za pojedinca, familije, u angažmanu kod žena i dece, posebno u siromašnim zemljama nakon konflikta. CARE se prostire na 72 različita mesta po svetu. Samo tokom protekle godine CARE je podržala preko 800 projekata protiv siromaštva od kojih je profitiralo preko 59 miliona ljudi.
Na Kosovu je Care International sprovodio projekte za razrešenje konflikata, te edukacijske, zdravstvene, zbrinjavanja izbeglica i raseljenih lica, poljoprivrede, zaštite ljudskih prava i vladavine zakona. Syri i Vizionit je sarađivala i kao partner na projektima za demokratizaciju i međuetnički dijalog.

SOROS/KFOS

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KFOS) je jedna lokalna nevladina organizacija, koja čini deo međunarodnog povećanja fondacija a finansiranih od američkog filantropa George Soros. U decembru 1999-te godine, KFOS je zakonski registrovana kao NVO pri UNMIK-u na Kosovu funkcioniše i sa kosovskim bordom. Mreža fondacija Soroš-a je bila prisutna na Kosovu od 1993 godine, a bavila se poljima obrazovanja i omladine, ljudskim pravima, civilnim društvom, medijima, programima za žene i drugim poljima. KFOS aktuelno razvija svoju delatnost na ovim programima: Evropske Integracije, Civilno društvo, Manjine i Roma, Partnerstvo Istok-Zapad.
KFOS je podržao objavljivanje nekoliko brojeva magazina “Vizioni” i jedan projekat za integraciju zajednica roma i egipćana u Peći i Istoku tokom 2009 godine.

IFES

The International Foundation for Electoral Systems (IFES) je nevladina organizacija registrovana u SAD koja se bavi obezbeđivanjem profesionalne podrške za izbornu demokratiju. Posredstvom rada na terenu, istraživanja i zastupanja/zalaganja, ona teži podsticanju građana za učešće, transparentnost i polaganje računa u političkom životu i civilnom društvu. IFES je stvoren 1987 godine i radio na više od 100 mesta od demokratija u razvoju u kriznim mestima pa do jačanja razvoja demokratije u Sjedinjenim Državama. IFES deluje i na Kosovu i između ostalog je podržala monitorisanje izbora 2007 godine.

UNDEF

Fond za Demokratiju Ujedinjenih Nacija (UNDEF) je osnovan od generalnog Sekretara UN u julu 2005 godine kao jedan opšti trust fond Ujedinjenih Nacija sa glavnim ciljem podržavanja demokratizacije u svetu. On podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva, promovisanje ljudskih prava i podstiče učešće svih grupa u demokratskim procesima dopunjavajući rad OUN-a sa vladama da bi ojačali demokratsko upravljanje u celom svetu.
SiV je od UNDEF a zajedno sa Care International realizovao projekat SDEPKI o jačanju demokratskih zalaganja.

AER

Evropska Agencija za Rekontrukciju menadžira u ime Evropske Komisije glavne programe asistencije Evropske Zajednice u Republici Kosovo, Srbiji, Crnoj Gori i BJRM. Agencija je osnovana u februaru 2000 godine kao glavno krilo EZ za rekonstrukciju ratnih razaranja na Kosovu, a kasnije je proširena i na tri ostale republike. Sedište agencije je u Solunu, dok operativni centri su u Prištini, Beogradu, Podgorici i Skoplju. Agencija je najpre imala jedan 5-ogodišnji mandat sve do kraja 2004-te godine, a koji je kasnije produžen sve do kraja 2008-me godine. SiV je zajedno sa DRC-om profitirao od ovog fonda za projekat u naselju Lazoviće.

CISP

Međunarodni komitet za razvoj naroda (CISP- Comitato Internacionale per lo Sviloppo dei Popoli) je italijanska organizacija stvorena u Rimu tokom 1983 godine. Komitet je danas prisutan svuda po svetu: Africi, Južnoj Americi, Karibima, Aziji i Srednjem Istoku kao i Evropi. Za 24 godine on je realizovao oko 600 projekata u 38 raznih mesta obuhvativši milione ljudi obuhvaćene projektima za borbu protiv siromaštva, za stvaranje uslova za razvoj i pomažući ljudima u emergentnim situacijama.
Na Kosovu je CISP služio tokom 1999 godine i bio je smešten u Peći. U 2000 godini, posle završetka misije na Kosovu, sva njegova oprema je darivana za Syri i Vizionit.

Trentino con il Kosovo

Podrška provincije Trentino u Italiji, za Kosovo je realizovana preko jedne grupe italijanskih organizacija iz regiona Trentino a sa ciljem da pomogne Kosovu, konkretno sa sedištem u Peći. Osim autonomne provincije Trentino, koja je i glavni donator, u ovoj grupi ulazi više od deset drugih organizacija iz ovog regiona sa jednom posebnom autonomijom na severu Italije. TCK sa svojom kancelarijom u Peći je podržala projekte u regionu Peći koji se tiču razvoja turizma, poljoprivrede, među-etničkog dijaloga i projekata za omladinu. Syri i Vizionit sa TCK je suosnivač omladinskog centra ZOOM, dok je TCK finansirala projekat Škole novinarstva u Peći.

EWIM

The East-West Management Institute je stvoren u SAD u 1988 godini kao nezavisna i neprofitabilna organizacija koja promoviše vladavinu zakona. EWMI promoviše vladavinu zakona, civilno društvo i slobodno tržište u globalnoj ekonomiji.
EWMI realizuje svoje programe stvarajući odnose sa lokalnim NVO-ima. Donatori instituta su većinom po raznim mestima. Organizacija osim svog predstavništva u Njujorku i Vašingtonu ima predstavništva i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Bugarskoj, Poljskoj, Kambodži i na Kosovu.
Syri i Vizionit je sa EWIM sarađivao na projektima bezbednosti u regionu Peći, jačanju opštinskog Odbora za bezbednost i zajednice posredstvom civilnog društva.

FDI

Foundation for Democratic Initiatives je jedna kosovska fondacija koja teži jačanju civilnog učešća u zajednicama na Kosovu za sve etnose dodeljujući grantove i savete za NVO-e i neformalne grupe. Fondacija je utemeljena 2006 godine i sa sedištem je u Đakovici a sa ciljem da bude što bliža lokalnim inicijativama. Sa FDI je sproveden projekat izrade pravilnika za transparentnost u opštinama Istok i Klina u 2005 godini.

NED

The National Endowment for Democracy (NED) je jedna privatna i neprofitabilna organizacija stvorena 1983 godine da bi ojačala demokratske institucije u celom svetu posredstvom zalaganja nevladinih organizacija. Ona dodeljuje na stotine grantova tokom godine kako bi podržala pro-demokratske grupe u Africi, Aziji, Centralnoj i Istočnoj Evropi, Latinskoj Americi, Bliskom Istoku i bivšem-Sovjetskom Savezu. NED je predvođen uverenjem da je sloboda jedna ljudska univerzalna aspiracija koja se može realizovati posredstvom razvoja institucionalnih procedura i demokratskih vrednosti. NED je finansirala projekat FIQ-a za odgovornost institucija a koji je u Peći implementiran od SiV.

European Perspective

European Perspective (EP) je grčka nevladina organizacija osnovana u Atini 1993 godine. Ona je aktivna na polju saradnje i međunarodnog razvoja, socijalne ekonomije i civilnog društva. Na Kosovu su oni sproveli nekoliko konkretnih projekata uglavnom finansiranih od Vlade Kosova, UNDP, AER, itd. Syri i Vizionit sa EP je realizovala projekat za podizanje kapaciteta u selu Belo Polje kod Peći.

Austrian Development Cooperation

Austrian Development Cooperation (ADC) predstavlja Austrijsku razvojnu kooperaciju. Ona sarađuje sa mestima u Africi, Aziji i Centralnoj Americi, kao i u Jugo-istočnoj Evropi na njihovom održivom socijalnom razvoju, ekonomskom i demokratskom. ADC se angažuje za ublažavanje golobalnog siromaštva, podsticanje mira, pitanja ambijenta itd. ADC zajedno sa SDC su finansirale projekat Ruralne Perspektive koji je implementirala SiV zajedno sa SLA.

SDC

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) je švajcarska agencija za razvoj i saradnju koja radi u okviru federalnog Departamenta Vanjskih Poslova. SDC je odgovorna za opštu koordinaciju aktivnosti razvoja i saradnje u Istočnoj Evropi, kao i za humanitarnu pomoć poslanu iz Švajcarske Konfederacije. SDC funkcioniše sa godišnjim budžetom od 1.4 milijarde CHF (2008), stafom od oko 600 ljudi u Švajcarskoj a i sa 1000 njih van zemlje, na poljima: regionalne i globalne saradnje, humanitarne pomoći i saradnje sa Istočnom Evropom. SDC je finansirala SiV na projektima partnerstva sa SLA “Ruralna Perspektiva”.

***

Osim ovih donatora, projekata i partnerstava, Syri i Vizionit je podržana i od fondova raznih vlada i država. ceo program KIP-a i projekti koji su realizovani u okviru njega, u kojima je uzela učešće i Syri i Vizionit finansirani su i od Danske Vlade, dok su projekti koji su realizovani posredstvom DRC-a finansirani od Holandske Vlade. Projekat “Sigurno Mesto” koji je Syri i Vizionit realizovala u Peći kao lokalni partner organizacije FIQ je finansiran od Nemačke Vlade kao i Vlade Ujedinjenog Kraljvstva. “Demokratija na Delu” u okviru koje je SiV monitorisala izbore 2009 godine u pet opština pećkog regiona, jednim delom je finansirana i od ambasada Nemačke, Švajcarske i Norveške. Dok za projekat MOBKOS-a donator je bila Vlada Flandrije. Vlada Kosova, odnosno Ministarstvo za Saobraćaj i Tele-komunikacije je donator na MOBKOS-u. A Ministarstvo za povratak i zajednice je podržalo projekat RRK2, dok je Opština Peć podržala štampanje pamfleta sa sadržinom opštinskog pravilnika za transparentnost.