misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2006-oj godini

Tokom 2006-te godine NVO Syri i Vizionit je u potpunosti bila posvećena rešavanju obaveza u okviru programa mreže Kosovo Initiative Program, koji sada čini deo jedne dobro organizovane strukture organizacija koje se bave radom na terenu, svako u svojoj zoni u tri različite države. NVO Syri i Vizionit je realizovala nekoliko projekata u okviru Omladinskog programa projekta KIP, dok je u nekim drugim projektima bila liderska organizacija u saradnji sa drugim organizacijama.

Jedan od nejvažnijih angažmana bio je nastavak projekta započetog u prethodnoj godini pod nazivom „7 Septembar“ a u vezi je sa povratkom roma i egipćana, koji predstavlja važnu komponentu u zajednicama ovih povratnika. To je bio samo jedan deo projekta koji su razvijeni u skladu sa zahtevima i potrebama ovih zajednica. Tokom godine je čak i napravljena brošura o povratnicima. U ovoj brošuri su objavljeni svi podaci koji su prikupljeni o povratnicima u opštinama Klina, Peć, Prizren i Istok. U brošuri su uključeni i opštinski podaci radi kompletiranja i objavljivanja pravih podataka, kako bi se po prvi put pružili nezavisni podaci o povratku raseljenih lica, za razliku od onih koji su zarad političke manipulacije bili lažno predstavljani u cilju sprečavanja povratka na Kosovo.

Projekat „Glasnik“ koji je ostao bez finansijske podrške krajem predhodne godine, ove godine je ponovo aktiviran a s posvećenošću osoblja projekat je poprimio profesionalni oblik kroz avokaciju za rešavanje svakodnevnih problema građana u odnosu na institucije, demokratizaciju i reformama lokalne samouprave i pravosuđa. Projekat koji je započet početkom prethodne godine u saradnji sa OEBS-om i USAID-om, nastavljen je i devet meseci nakon početka a završen je krajem februara 2007-me godine, kada je završen i poslednji broj „Glasnika“.

 


 
Razmena i distribucija informacija o procesima povratka na Kosovu / Stvaranje web stranica u odabranim opštinama Kosovashpërndarja e informatave mbi procesin e kthimit në Kosovë/Krijimi i ueb faqeve në komunat e përzgjedhura

Naziv Projekta: Razmena i distribucija informacija o procesima povratka na Kosovu / Stvaranje web stranica u odabranim opštinama Kosova
Vremenski rok: 14 meseci (jul 2006 – oktobar 2007)
Mesto: Kosovo, Srbija i Crna Gora
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa International Aid Network (IAN), Beograd, Srbija
Budžet: 28,708 € (25,131 đ 3,576)
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Iniciative (KIP)

Cilj projekta: Ovaj projekat je nastavak prve testirajuće faze (pilot faze) koja je sprovedena tokom meseci juna i avgusta 2006. KIP je usvojio nastavak ovog dodatnog projekta za 14 meseci bazirajući se na procenjivanje pozitivnih rezultata i dugoročnih dostignuća tokom testirajuće dvo-mesečne faze. Težnja projekta je da ojača saradnju između civilnog društva (NVO-a mreže KIP-a) i kosovskih opština a sa ciljem dase podrže aktivnosti za povratak i re-integraciju. Saradnja će se podržati posredstvom pomoći na stvaranju opštinskih web stranica sa fokusom na povratak i reintegraciju na Kosovu u pet opština odabranih na Kosovu, kao što su: Istok, Klina, Prizren, Skenderaj i Mitrovica.

Korisnici: Neposredni korisnici su odabrane opštine Kosova, povratnička zajednica i ona dočekujuća kao i šira kosovska zajednica i to; na Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori, a posredstvom pristupa informacijama koje se tiču procesa povratka i re-integracije u opšte. Osim toga, lokalni mediji na Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori imaju mogućnost za njihovo proširenje izvora informisanja o procesu povratka.

Realizacija projekta: Projekat je baziran na saradnji među organizacijama članicama mreže KIP i opštinama. Ovaj projekat, posredstvom dizajna web stranice se obraća lokalnim autoritetima, civilnom društvu na Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori, raseljenim i izbeglicama, sa ciljem da olakša i podrži povratak manjina stvarajući veze između raseljenih i izbeglica sa zajednicom koja se nalazi u mestu porekla, posredstvom stalne razmene informacija; pružanju informacija od važnosti za raseljene i izbeglice / za organizacije koje su pomognute u ovom procesu, kao i prezentiranju problema i pitanja pred donosiocima odluka; poboljšanja kvaliteta pomoći koja se pruža od NVO-a, lokalnih zvaničnika i zajednice biznisa posredstvom međusobne razmene informacija; pružajući i treninge na regionalnom nivou na IT za opštinske zvaničnike i NVO-e članice mreže KIP-a.

Aktivnosti i Rezultati:
• Valjana prezentacija osnovnih informacija o procesu povratka; stvaranje jedne veze/linka na svakoj web stranici opštine na kojoj se nalazi najmanje 20 priloga.
• Preko 100 članaka sa relevantnim informacijama i lako pristupačnim, razne forme i procedure za raseljene, pomažući NVO-i  u procesu, lokalni mediji, opštinski predstavnici i međunarodne organizacije;
• Povećanje razmene informacija među NVO-ima članicama mreže KIP-a u regionu i njena bolja vidljivost;
• Razvoj znanja o IT unutar mreže KIP-a.
 

Podrška na povratku zajednica roma i egipćana u naselju “7 Septembar” – Re-integracija posrestvom zaposlenosti i mobiliziranja zajednice – Faza I i II
Naziv Projekta: Podrška na povratku zajednica roma i egipćana u naselju “7 Septembar” – Re-integracija posrestvom zaposlenosti i mobiliziranja zajednice – Faza  I i II
Vremenski rok: 16 meseci (avgust 2006 – novembar 2007).
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit liderska organizacija u partnerstvu sa NVO-om "Vizioni 02", Istok
Budžet: 91.190 € (20,000 đ 44,990 € posredstvom KIP-a i 6,950 đ 19.250 sa DRC-om)
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Iniciative (KIP) i Holandske vlade posredstvom Danskog saveta za izbeglice (DRC)

Cilj projekta: Ovaj projekat je nastavak prethodnog projekta nazvanog za povratak zajednica roma i egipćana u naselju “7 Septembar”. U opšte, dotični projekat je imao za primarni cilj stvaranje uslova za održivu integraciju romskih i egipćanskih familija vraćenih ove godine iz Crne Gore u Peći, pružajući im mogućnost za stvaranje efektivnih veza sa lokalnim biznisima koji deluju u tom delu. Projekat je sproveden u nekoliko faza a zaposlio je 20 osoba.

Korisnici: Neposredni korisnici projekta su 16 familija povratničkih zajednica roma i egipćana kao i 4 familije dočekujuće zajednice koji su takođe zaposleni, a naravno i 10 kompanija koje su profitirale potrebnom mašinerijom za svoje potrebe u radnom procesu.

Realizacija projekta: Projekat se uglavnom tiče stvaranja radnih mesta za 16 pripadnika povratničke zajednice roma i egipćana u Peći kao i 4 pripadnika iz dočekujuće albanske zajednice (a što je totalno 20 osoba);projekat u prvom redu obuhvata dodatnu isplatu ovih radnika i lokalnih biznisa koji zapošljavaju korisnike. Kao drugo, predviđa podržavanje malim investicijama za odabrane kompanije koje su zaposlile korisnike iz reda romske i egipćanske zajednice. Osim toga, tokom projekta je rađen i redovni nedeljni monitoring i podrška za kompanije, redovno ocenjivanje o ispunjenju obaveza prema pripadnicima roma i egipćana koji su zaposleni; potom male investicije koje obuhvataju sumu od 1,500 eura po kompaniji za svakog zaposlenog kog su zaposlili a delimično je odrađeno i subvencionisanje mesečnih uplata za 12 zaposlenih preko ovoga projekta i dodeljeno po jedno biciklo kako bi se njima olakšalo putoanje na posao. Na ravni komuniciranja i informisanja, projekat je realizovao tri radio emisije na lokalnim medijima kao i objavljivanje nekoliko medijskih priloga kako štampanih a tako i elektronskih sa ciljem podizanja vidljivosti rada KIP-a a i daljnjeg zastupanja za povratak raseljenih iz zajednica roma i egipćana u Peći.

Aktivnosti i Rezultati:
• Zapošljavanje i monitorisanje rada 12 radnika i biznisa;
• Pružanje opreme za kompanije učesnice u vrednosti do 1500 eura subvencioniranja za svakog od 14 zaposlenih i deset biznis kompanije koje su poslodavci;
• Organizovanje i održavanje tri radio emisije na lokalnim medijima i objavljivanje jednog broja članaka i intervjua za novine.

Brošure za raseljena lica

Naziv Projekta: Brošure za raseljena lica
Vremenski rok: 6 meseci (Avgust 2006 – Januar 2007)
Mesto: Kosovo, Srbija i Crna Gora
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit i SDF Beograd
Budžet: 5,640 €
Donatori: Ministarstvo vanjskih poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Iniciative (KIP)

Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj da pruži informacije o procesu povratka na Kosovu na albanskom i srpskom jeziku i to u opštinama: Klina, Peć, Prizren i Istok. Projekat obuhvata prikupljanje i distribuiranje podataka sa ciljem uspešnijeg planiranja povratka. Prikupljene informacije su objavljene u jednoj brošuri i podeljene za sve zainteresovane strane, institucije, izbeglice/raseljene, dočekujuću zajednicu a i objavljene online.

Korisnici: Neposredni korisnici su četiri opštine i izbegla lica iz ovih opština koje žive i van Kosova pa su uzeli temeljne informacije na jednom mestu o procesu povratka.

Realizacija projekta: Projekat obuhvata istraživanje, sakupljanje informacija, dizajniranje brošure, štampanje i njeno distribuiranje. Osim toga, projekat obuhvata i jedan broj aktivnosti kao što je organizovanje redovnih sastanaka sa značajnim institucijama za pribavljanje informacija, obuhvativši mesta kao što su Kosovo, Srbija i Crna Gora.

Aktivnosti i Rezultati:
• Štampanje dve hiljade  (2000) primeraka brošura na albanskom i srpskom jeziku, i to odvojeno za svaku opštinu posebno;
• Održavanje redovnih važnih sastanaka u opštinama po Kosovu, Serbiji i Crnoj Gori a sa ciljem prikupljanja novih informacija o procesu povratka.

 

Informativno-advokacijski bilten – Kasneci/Glasnik

Naziv Projekta: Informativno-advokacijski bilten – Kasneci/Glasnik
Vremenski rok: 9 meseci (Juni 2006 – Februar 2007)
Mesto: Region Peći (opštine: Peć, Klina, Dečane i Istok)
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 17,955 €
Donatori: USAID/RTI

Cilj projekta: Posredstvom objavljivanja jedne serije informativnog biltena, projekat koji teži podizanju svesti javnosti i lokalnoj vlasti u regionu Peći. Takođe, nastoji poboljšati kvalitet življenja i efikasnosti delovanja građana, kao tok, polaganje računa i performansu opštinskih struktura.

Korisnici: Neposredni korisnici ovog preduzimanja su svi oni čija se briga i glas čuju (iz svih zajednica), i da kao tok mogu rezultirat na poboljšanju uslova kako u infrastrukturi a tako i u životu. Takođe, svi oni targetirani kako mladi a tako i odrasli profitiraju od nasušne informacije koja im se pruža. Šire građanstvo regiona Peći (obuhvativši Peć, Dečane, Istok i Klinu) profitiraju od informacija ponuđenih od jedne drugačije perspektive (civilnog društva) od onog što su naučili dobijat od zvaničnih izvora u ovom regionu. Ali više, mladi i talentovani individualci imaju mogućnost da budu deo ove objave pružajući njihove dopise.

Realizacija projekta: Objavljivanjem "Glasnika" čini se mogućim od sakupljanja informacija i dizajniranje članaka od novinarske ekipe, i posle uređivanja i dizajniranja, novina se besplatno distribuira za građane na 100 najfrekventnijih punktova u gradu i selima. Novina je objavljivana na albanskom jeziku i drugoj verziji na bošnjačko-srpskom. Glasnik je pomogao stvaranje mostova povezivanja između građana  i opštinskih struktura posredstvom podrške, monitorisanja, aktivnostima zastupanja/zalaganja i stvaranja formalnih mreža ili ne-formalnih u opštini Peć. Sa dve stranice o manjinskim zajednicama i dvojezično objavljivanje “Glasnik” je pomogao među-etnički dijalog i uzajamno kontaktiranje među zajednicama. U ovoj fazi novina je angažovala profesionalne novinare. Uređivačka politika je podržavala tri linije: funkcionisanje institucija, aktivnosti civilnog društva i ogledanje života građana.

Aktivnosti i Rezultati:
• Objavljivanje 9 brojeva lista Glasnik sa po 12 stranica svaka na albanskom i bošnjačko-srpskom jeziku (4000 primeraka po svakom broju na albanskom jeziku i posebno izdanje od 400 primeraka na bošnjačko-srpskom);
• U svakom broju objavljivanje oko 30 članaka kojima se tretiraju životne problematike građana, funkcionisanje institucija i aktivnosti civilnog društva.
• Pokrivanje na dve stranice po 3-4 članka za svaku opštinu Peć, Dečane, Klina i Istok te dve stranice za manjinske zajednice
• Zaposlenost osam stalnih novinara
• Isticanje problema i zastupanje/zalaganje za svaki slučaj zajednice. Bilo je dosta slučajeva kada su novinski članci podstakli hitno delovanje od strane zvaničnika
• Podsticanje volonterstva među mladima i omladinskim grupama na pisanje članaka
• Objavljivanje i javnog mnjenja preko jedne stranice rezervisane za pisma čitalaca i građana

 

Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo

Naziv Projekta: Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo
Vremenski rok: 12 meseci (januar – decembar 2006)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 11,700 €
Donatori: Hivos

Cilj projekta: Podrška i promovisanje programskih polja OWPEJL-a (projekti i inicijative) sa fokusom na stvaranju sadržavanja materijala za objavljivanje na albanskom jeziku kao i menadžiranje mreže/predstavljanje za Kosovo OWPEJL-a. Koordiniranje aktivnosti da se sprovodi posredstvom mreže OneWorld u regionu Jugoistočne Evrope.

Korisnici: Korisnici ovog preduzimanja su sva ona mesta koja pristupe preko inteneta na OWPEJL sweb-tranici i tako se upoznaju na brz i lak način o razvojima koji se dešavaju u regionu a koji pokriva OWPEJL kao i na posebnim jezicima njihovih čitalaca u tim mestima.

Realizacija projekta: Ovaj projekat se bazira na pružanje podrške posredstvom razmene informacija i online materijala i onog štampanog a koji se tiče polja saradnje i direktnog informisanja javnosti. Osim toga, OWPEJL omogućava čitaocima da uzimaju informacije vezano za različite socijalne događaje, ekonomske i političke na mestima koje pokriva. Komuniciranje između članova mreže se zasniva na partnerstvu, gde svaka organizacija razmenjuje informacije i materijale za koordinirano distribuiranje.

Aktivnosti i Rezultati:
• Držanje i pokrivanje portala na albanskom jeziku OWPEJL
• Objavljivanje više od 100 tema/pitanja i objavljivanje na albanskom jeziku. Ove informacije se dalje prevode i na jezike drugih mesta gde se prostire OneWorld;
• Angaovanje jedne stalne osobe (menadžera mreže) i urednika;
• Povećanje diverziteta informacija pruženih za mesta koja pokriva platforma OWPEJL.

 

Jačanje umrežavanja i preko-graničnog dijaloga kao i među etničkog među mladima – Omladinska komponenta KIP-a (4-ta godina)

Naziv Projekta: Jačanje umrežavanja i preko-graničnog dijaloga kao i među etničkog među mladima – Omladinska komponenta KIP-a (4-ta godina)
Vremenski rok: 5 meseci (Avgust – Decembar 2006)
Mesto: Kosovo i Srbija
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" kao liderska organizacija u partnerstvu sa NVO-om "Zavičaj za Povratak" (ZzP), Kragujevac, Srbija, zatim Caritas Kosova-Mitrovica i “Fisnikët” - Prizren.
Budžet: 28,600 €
Donatori: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Iniciative (KIP)

Cilj projekta: Projekt je imao za cilj razvoj održivih preko-graničnih veza između mladih aktivista i srednjih škola na Kosovu i Srbiji posredstvom dvostrukih projekata sa fokusom na mlade i povratak. Projekat o kome je reč sačinjen je od dve komponente: 1. Edukacija i Jačanje Omladine u srednjim školama, i 2. Dodela mikro-grantova za omladinu u podržavanju procesa povratka i integracija.

Korisnici: Deset učenika iz srednjih škola Kosova i Srbije su direktno profitirali od sastanaka i treninga. Ostali posredni korisnici su bili 100 učenika a od toga deset škola od saradnje sa liderima, koji su uzeli učešća na sastancima i treninzima. Takođe, još jedan veći broj učenika je profitirao tokom aktivnosti sprovođenja aktivnosti od Malih Fondova.

Realizacija projekta: Komponenta za Edukaciju i Jačanje Omladine u srednjim školama je planirana tako da se opreme odabrani mladi sa Kosova i iz Srbije sa osnovnim saznanjima na polju menadžiranja konfliktima, dizajniranje projekata, novinarstvo i dizajniranje web stranica, kao i da se ta stečena saznanja trensferuju onima u principu koji se tiču rada na proces povratka na Kosovu. Ova komponenta je sprovedena na 10 lokacija (5 na Kosovu i drugih 5 u Srbiji) i imali su za cilj 100 učenika, 10 za svaku lokaciju. U geografskom smislu, projekat predstavlja usku saradnju sa 10 srednjih škola u opštinama u nastavku: Peć, Prizren, Mitrovica (sever i jug), Istok i Klina, Kragujevac, Kraljevo, Beograd i Smederevska Palanka. Dok, druga komponenta; Mikro-grantova za Omladinu za podržavanje povratka i re-integracije je podržala razvoj jedne sheme za male grantove koji su dodeljeni odabranim školama sa Kosova i iz Srbije a sa ciljem da se harmonizuju zalaganja učinjena od NVO-a članica KIP-a u procesu povratka na Kosovu. Predviđeni grantovi su postigli sumu do 1,200 eura. Šest grantova je dodeljeno unutar ove komponente.

Aktivnosti i Rezultati:
Komponenta 1: Edukacija i Jačanje Omladine u srednjim školama:
• Stvaranje dest fokus grupa sa učesnicima iz srednjih škola u 10 opština određenih u regionu.
• Organizovanje i održavanje deset treninga od po 5 dana a sa jednim učešćem od 100 učenika osnovnih škola na gore određene teme (50 dana u totalu);
• Razvoj jedne web starnice kao pilot projekta za mlade volontere, koja će poslužiti za razmenu informacija među mladima;
• Organizovanje i sprovođenje jednog kraćeg treninga za deset lidera fokus grupa sa ciljem da im se odobri volontersko održavanje pilot web stranice;
• Podrška za organizovanje 3-dnevnog sastanka sa mladima među 10 lidera iz fokus grupa.
Komponenta 2: Mikro-grantovi za podršku povratka i procesa re-integrisanja:
• Razvoj jedne sheme za grantove za odabane škole na Kosovu i Srbiji sa ciljem harmonizacije zalaganja organizacija KIP-a u procesu povratka na Kosovu;
• Stvaranje Komiteta za dodelu grantova sačinjenih od NVO-a članica KIP-a, i sa funkcionisanjem na bazi transparentnosti i procedura KIP-a tokom dodele grantova;
• Dodela grantova za osnovne škole (u 6 opština) za sprovođenje inicijativa koje se tiču povratka.
 

Godišnji sastanak mreže KIP 2006 – Komponenta omladinskog razvoja – Treća faza (III)
Naziv Projekta: Godišnji sastanak mreže KIP 2006 – Komponenta omladinskog razvoja – Treća faza (III)
Vremenski rok: 2 meseca (Juli – Avgust 2006)
Mesto: Crna Gora
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit kao liderskaorganizacija a u partnerstvu sa NVO-om U.B.“OAZA”, Peć
Budžet: 15,655 €
Donatori: Ministarstvo vanjskih poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Inicijative (KIP)

Cilj projekta: Organizovanje trodnevnog sastanka mreže sa svih 17 NVO-a, inače članicama mreže KIP. Takav prekogranični sastanak je slučaj kad je prilika za izradu i finaliziranje na detaljan način Plana Delovanja na nekoliko ključnih polja identifikovanih od Razvoja Omladinske Komponente KIP-a kao što su: 1. Umrežavanje sa omladinskim organizacijama/grupama van mreže KIP-a; 2. Učešće mladih: organizovanje debata po osnovnim školama na aspektu povratka i reintegracije, kao i 3. Jačanje mladih i njihovo mobiliziranje: stvaranje jednog Otvorenog Fonda za učenike osnovnih škola tako što se oni obuhvate u aktivnostima procesa povratka i ispunjavanja standarda na Kosovu.

Korisnici: Neposredni korisnici su 17 organizacija Mreže KIP-a, koje su učestvovale sa po dva predstavnika, ljudi koji rade na jačanju lokalnih partnerstava i unutar organizacija. Takođe, profitirale su i grupe učenika iz 10 osnovnih škola sa Kosova, Srbije i Crne Gore koji su učestvovali na treninzima i ostalim socijalnim aktivnostima.

Realizacija projekta: Ovim projektom je obezbeđen nastavak strateških planova dizajniranih od NVO-a članica Mreže KIP slučajem prvog i drugog sastanka. Na konkretan način, ovaj sastanak mreže je organizovan sa ciljem da se dizajnira (uz pomoć trenera / profesionalnih konsultanata), jedan sveobuhvatni Plan Delovanja koji će se sprovesti tokom četvrte godine Razvoja Omladinske Komponente mreže KIP-a.

Aktivnosti i Rezultati:
• Određivanje aktivnosti od svake grupe za Edukaciju/Umrežavanje i Malih Grantova;
• Pripremanje predloga za trening/konferenciju;
• Organizovanje trodnevnog Sastanka Mreže;
• Pripremanje finalnog Plana Delovanja i predavanje dokumenta donatorima i partnerima;
• Objavljivanje informacija o komponenti Omladine KIP-a kao i distribuiranje informacija po školama sa ciljem pravilnog informisanja.

Plan Delovanja za re-integraciju u naselju “7 Septembar”, - Peć

Naziv Projekta: Plan Delovanja za re-integraciju u naselju “7 Septembar”, - Peć
Vremenski rok: 8 meseci (April - Novembar 2006)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit kao liderska organizacija u partnerstvu sa "Visioni 02" iz Istoka i Helping People in Need (HPN) iz Rožaja, Crna Gora
Budžet: 32.935 € (24.995 + 7.940)
Donatori: Program Kosovske Iniciative (KIP) 24.995 € i Danski savet za izbeglice (DRC) 7.940 €

Cilj projekta: Ovaj projekat teži stvaranju odgovarajućih uslova za održiv povratak i re-integraciju 25 familija egipćanske i romske zajednice u svojim mestima porekla na Kosovu, u naselju "7 Septembar" u opštini Peć.

Korisnici: Direktni korisnici projekta su 110 osoba od 20-25 porodica iz zajednica egipćana i roma koji su izbeglice i žive u kampu “Konik 1” u Podgorici, Crna Gora, a koji su izrazili volju da se vrate u svom mestu porekla u naselju "7 Septembar". Osim toga su organizovani sastanci sa povratničkom zajednicom i onom dočekujućom (mladi, žene i odrasli) da bi poboljšali imidž i kako bi otklonili predrasude o jedni-drugima.

Realizacija projekta: Ovaj projekat se uglavnom bavio aktivnostima dijaloga posredstvom treninga i aktivnosti druženja na polju advokacije i edukacije, kao i imao je specifične aktivnosti na lokalnim medijima sa ciljem podizanja svesti. Dalje, projekat je nastavio sa prikupljanjem grupe sada već stvorene (u prethodnom projektu), a koji je sačinjen od 6 osoba i podeljen u fokus grupama. Odabir ovih grupa je urađen posebno bazirajući se na izraženu volju i spremnost za saradnju i suživot sa ostalim zajednicama u naselju "7 Septembar".

Aktivnosti i Rezultati:
• Povećanje saradnje, jačanje odnosa među relevantnim institucijama i grupama iz reda manjina;
• Razvoj metoda za saradnju u fokus grupama na dve lokacije uključujući tu omladinu, žene i ljude;
• Organizovanje sastanaka i stvaranje kontakata među fokus grupama na dotičnim lokacijama;
• Smanjenje barijera i postavljanje ispred ideja za zajedničko delovanje;
• Preduzimanje konkretnih koraka na poboljšanju higijenskih uslova kod porodica iz grupa za delovanje i stanovništva naselja;
• Osposobljavanje dece uzrasta 5-7 godina sa saznanjima za ulazak u redovno osnovno-školsko obrazovanje;
• Smanjenje stepena analfabetizma kroz pružanje kurseva za pisanje-čitanje od vrata do vrata u naselju;
• Poboljšanje tehničkih uslova Centra za Zajednice.