misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2004-toj godini


U toku 2004-te se radilo na jačanju KIP mreže kao i stvaranje strategije za kordinaciju između organizacija članica za buduće projekte. Uz ove aktivnosti koje se održavaju i izvan Kosova, izdvojili su se i mladi lideri ne samo tekućih projekata već i u budućim projektima. Dok je broj mladih u novinarstvu i poslovima kancelarije povećan, i aktivnosti u okviru KIP-a su pomogle u izgradnji organizacije kao i stvaranju partnerstva sa drugim aktivnim organizacijama u regionu.


U okviru MMP projekta „Inicijativa mladih za pomirenje“ realizovano je nekoliko aktivnosti: AIDS kampanja, kampanja za toleranciju, izborna kampanja 2004-te, multietnički kamp, štampanje brošure, itd. Na treningu koji je održan u Kotoru, sertifikovano je 17 novih trenera za MMP, i tako je oformljena nova Jedinica u okviru mreže trenera. Ova jedinica je učestvovala u raznim aktivnostima omladinskih skupština različitih kosovskih opština organizovanim od strane OEBS-a održanim u Crnoj Gori u mestu Žabljak. Sa 240 mladih iz ovih opština održani su treninzi baziranoj na temu Rukovodstvo bazirano u vrednostima.

Za razliku od predhodnih godina kada su informisanost i omladina bili glavni sektor aktivnosti organizacije, tokom 2004-te godine je angažovanje u zajednici u širem smislu bio prioritet, stvarajući tako osnovu na kojoj će se u budućnosti zasnivati uticaj zajednice na vlast u ime svih građana.

U januaru 2004-te godine ostvareno je partnerstvo sa organizacijom „KACI“, u cilju implementiranja projekta nadgledanja skupštine opštine Peći i Istoka. Tokom 2004-te godine je nadgledan rad ove dve opštine i zabeleženi su svi sastanci i javni skupovi ovih institucija.
NVO Syri i Vizionit je učestvovala u projektima SHHB-a „Majka Tereza“ sa Kosova i Centra za Regionalizaciju iz Novog Sada u cilju uspostavljanja civilnog dijaloga između Srbije i Kosova.
U avgustu 2004-te reagovano je u vidu protesta zbog zatvorenih izbornih listi. Naša organizacija je imala platformu o izborima vlade 2004-te godine, ali nije naišla na podršku vlasti u primeni, iako je objavljeno da će izborne liste biti otvorene.

 


 


 

Deset radio debata u funkciji podizanja svesti građana o društvenim problemima

Naziv Projekta: Deset radio debata u funkciji podizanja svesti građana o društvenim problemima
Vremenski rok: 3 meseca (mart-maj 2004)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: “Syri i Vizionit” u saradnji sa OSCE-om
Budžet: preko OSCE-a

Cilj projekta: Da utiče na javno mnjenje o značaju raznih problematika koje omogućavaju kosovskom civilnom društvu u tom periodu, da senzibiliše deset ključnih problema i da utiče kod zvaničnika na aktivizmu u ovim sektorima.
Korisnici: Korisnici projekta su široke građanske mase koje posredstvom debata se informiše o problematikama koje postoje i radu na njihovom otklanjanju. Najpre nevladine organizacije koje se sučeljavaju sa opštinskim zvaničnicima i pred širokom javnošću.
Realizacija projekta: Projekat je realizovan posredstvom jedne serije radio debata koje su održane u studiju Radio Peći. “Syri i Vizionit” je aranžirala svake sedmice po jednu debatu u kojoj su naspram sebe zvaničnici vlasti imali građane, civilno društvo i druge faktore sa ciljem debatovanja aktuelnih problematika i na iznalaženju rješenja za njih. Debate su održavane o temama: demokratizacije, ženskih prava, sigurnosti, slobode kretanja i td.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Deset debata održanih su istakle aktuelne problematike koje tište ovo društvo.
•    Autoriteti su se informisali o radu koji se čini u ovim sektorima kao i sa zahtevima koje građani imaju oko potražnje rešavanja ovih problema.
•    Organizacije civilnog društva i zajednica su predstavljali svoje zahtev u ovim sektorima poput bezbednosti, jednakosti i td.
•    Šira javnost je informisana o angažmanu za funkcionalizaciju i drugih opštinskih organa , kao i o kordiniranju poslova preduzetih kako bi se iznašla rešenja za problematike.

Informativni zastupajući bilten – Kasneci/Glasnik

Naziv Projekta: Informativni bilten za zastupanje/zalaganje – Kasneci/Glasnik
Vremenski rok: 12 meseci (maj 2004 – april 2005)
Mesto: Region Peći (opštine: Peć, Klina, Dečane i Istok)
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit (u okviru Omladinske Mreže)
Budžet: 20,000 €
Donatori: Evropska Organizacija za Sigurnost i Saradnju (OSCE)

Cilj projekta: Posredstvom objavljivanja jednog većeg broja informativnog biltena, ovaj projekat je težio podizanju svesti kod javnosti vezano za lokalnu vlast u regionu Peći. Takođe, zalaže se poboljšanju kvaliteta života i efikasnosti građanskog delovanja, kao tok, polaganje računa i performanse opštinskih struktura.
Korisnici: Direktni korisnici ove preduzete inicijative su svi oni koji izražavaju zabrinutost, onih čiji se glas čuje (iz svih zajednica), i što će kao tok rezultirati poboljšanju uslova kako u infrastrukturi a tako i u svakodnevnom življenju. Takođe, svi oni targetirani, kako mladi a tako i oni stariji okoristiće se ovim informacijama podrobnim koje se pružaju. A i šire, građani pećkoga regiona (obuhvativši Peć, Dečane, Klinu i Isto) korisnici su pruženih informacija iz jedne druge perspektive (civilnog društva) od onoga na šta su navikli da dobijaju informacije samo iz službenih izvora u ovom regionu. Šta više, one mlađe i talentovanije osobe imaju solidnu mogućnost da učestvuju u ovoj publikaciji koja im pruža mogućnost za njihove rukopise.
Realizacija projekta: Objavljivanje lista "Glasnik" postaje moguće preko prikupljanja informacija i izrade tekstova (novinskih članaka) od novinarske ekipe, pa nakon uređivanja i dizajna te štampanja, onda se novina distribuira na na 100 frekventnih mesta po selima i gradovima gde se besplatno podeli čitalaštvu. Novina je izlazila na albanskom i srpskom-bosanskom jeziku. Glasnik je pomogao izgradnji povezujućih mostova između građana i opštinskih struktura posredstvom podrške, monitorisanja, aktivnosti zastupanja i zalaganja neformalnih mreža u opštini Peć. Sa dve stranice o njanjinama i objavljivanje na dva jezika "Glasnik" je pomogao među-etnički dijalog i uzajamno kontaktiranje između zajednica. U ovoj fazi novina je angažovala profesionalne novinare. Uređivačka politika se oslanja na tri linije: funkcionisanje institucija, aktivnosti civilnog društva kao i odražavanje građanskog života.

Aktivnosti i Rezultati:
• Objavljivanje šest (6) brojeva lista Glasnik od 12 stranica a svaka od njih na albanskom jeziku kao i bosanskom-srpskom (4000 primeraka za broj na albanskom jeziku, kao i 400 primeraka na jezicima srpskom-bošnjačkom);
• U svakom broju objavljivano je oko 30 novinskih priloga koji tretiraju različite životne probleme građana, funkcionisanje institucija i aktivnosti civilnog društva.
• Pokrivanje sa po dve stranice od po 3-4 novinska članka za svaku od opština Peć, Klina, Istok i Dečane, kao i po dve stranice za manjinske zajednice koje žive u regionu Peći.
• Zapošljavanje osam profesionalnih novinara
• Isticanje problema i advokacija o raznim slučajevima zajednice. Imalo je dovoljno slučajeva kada su novinski prilozi podsticali aktivnosti od strane odgovornih institucija i predstavnika.
• Podsticanje volonterstva među omladinskim grupam i njihov angažnam na pisanju članaka
• Objavljivanje i jedne stranice sa pismima čitalaštva

Stvaranje omladinskog lidershipa za povratak

Naziv Projekta: Stvaranje omladinskog lidershipa za povratak
Vremenski rok: 4 meseca (juli – oktobar 2004)
Mesto: Kosovo, Srbija i Crna Gora
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" u partnerstvu sa "Grupa 484" iz Beograda, Srbija
Budžet: 15,000 €
Donator: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Inicijative (KIP)

Cilj projekta: Ovaj projekat je realizovan sa ciljem da utiče na polju delovanja među omladinskim grupama na Kosovu i Srbiji. Ovo će se postići posredstvom zajedničkih sastanaka i aktivnosti sa ciljem promene klime za povratak i olakšanje procesa povratka i reintegracije. Projekat je dizajniran da bi pomogao stvaranje multietničkog društva i tolerancije u oba regiona.
Korisnici: Neposredni korisnici projekta su mladi aktivisti koji stvaraju ideje i rade na tome da jačaju druge grupe. Ove grupe mladih su iz Peći i okolnih sela oko Peći, kao i izbegličke grupe iz ove zone a koje žive u Srbiji. Projekat je stvorio 12 grupa na Kosovu i Srbiji, konkretno u Peći i Beogradu.
Realizacija projekta: Projekat sadrži aktivnosti kao što su stvaranje omladinskih grupa uzrasta 16-23, i to 24-oro mladih iz dočekujuće zajednice i isto toliko (24) mladih koji su raseljeni u Srbiji. Osim toga, organizovano je jedno istraživanje obuhvativši 200 mladih iz oba regiona (po 100 u regionu); za 12 fokus grupa sa Kosova i Srbije, obezbeđeno im je nekoliko treninga/radionica o miru, toleranciji, su-životu i komuniciranju; kao i organizovan je još jedan zajednički kamp.

Aktivnosti i Rezultati:
• Podizanje svesti o značaju povratka izbegličkih lica;
• Organizovanje i sprovođenje treninga sa 12 grupa sa Kosova i iz Srbije a na gore-navedenim temama;
• Pomoć oko stvaranja mreže među mladim albancima i srbima u poslu ka integraciji i povratku;
• Zbližavanje 48 mladih iz dočekujuće zajednice kao i one povratničke kao i upoznavanje sličnosti i razlika među kulturama;
• Podizanje saradnje među zajednicama; 

Koordiniranje mreže OWPSEE za Kosovo

Naziv Projekta: Koordiniranje mreže OWPEJL-a na Kosovu
Vremenski rok: 12 meseci (januar – decembar 2004)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 11,700 €
Donatori: Unimondo/Hivos

Cilj projekta: Podržavanje i promovisanje programskih kampanji OWPEJL (projekata i inicijativa) sa fokusom na stvaranje sadržajnih materijala za objavljivanje na albanskom jeziku i menadžiranje mrežom /predsatavljanjem za Kosovo OWPEJL-a. Koordiniranje aktivnosti će se raditi preko mreže OneWorld u regionu Jugo-istočne Evrope.
Korisnici: Korisnici ove preduzete inicijative su sva mesta koja internetom pristupaju OWPEJL-u i na takav brži način se informišu o razvoju dešavanjima u regionima koje pokriva OWPEJL i to na svim posebnim jezicima tih regiona za sve posetioce i čitalaštvo iz ovih mesta.
Realizacija projekta: Ovaj projekat se zasniva na pružanju podrške posredstvom razmene informacija i online materijala kao i onih štampanih a što se tiče na poljima neposredne saradnje i informisanja javnosti. Osim toga, OWPEJL omogućava čitalaštvu da dobije razne informacije o socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju u mestima koja pokriva ova mreža. Komunikacije između članstva ove mreže se bazira na partnerstvu, gde svaka organizacija razmenjuje informacije i materijale za koordinirano distribuiranje.

Aktivnosti i Rezultati:
• Održavanje i pokriće portala na albanskom jeziku OWPEJL-a
• Objavljivanje više od 100 tema/pitanja i objavljivanje na albanskom jeziku. Ove informacije se dalje prevode i na jezicima mesta de se prostire OneWorld;
• Redovno angažovanje jedne osobe (menadžera mreže) i urednika;
• Podizanje diverziteta informisanosti pruženih mestima koja pokriva platforma OWPEJL

Škola novinarstva u Peći

Naziv Projekta: Škola novinarstva u Peći
Vremenski rok: 12 meseci (Maj 2003 – Maj 2004)
Mesto: Opština Peć
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit" u partnerstvu sa Omladinskim Centrom "ZOOM" u Peći
Budžet: 5.863 € (2,500 đ 1,200 đ 2,163)
Donatori: "Trentino con il Kossovo" i doprinos od učesnika

Cilj projekta: Ovaj projekat posredstvom treninga je pružio mogućnost mladima da nauče ovu profesiju za one koji imaju aspiracije da se bave novinarstvom. Projekat je sačinjen iz teoretskog i praktičnog dela i održavan je od isključivo profesionalnih novinara i sa dugogodišnjim iskustvom, kako na Kosovu a tako i u Italiji. Teme koje su održavane tokom ovoga perioda na treninzima su bile; sastavljanje vesti, pripremanje izveštaja, istraživačko novinarstvo i etički kodeks.
Korisnici: Direktni korisnici ovog projekta su 25 mladih koji su pohađali ovaj kurs. U jednom širem smislu ovim profitira novinarstvo u celini kao i građanstvo koje se informiše u celom regionu Peći.
Realizacija projekta: Ovaj projekat je obuhvatio organizovanje jedne serije sveobuhvatnog osposobljavanje u novinarstvu od samih novinara sa iskustvom na Kosovu i Italiji. Projekat je realizovan u nekoliko faza. Najpre za one koji pohađaju školu je bio kurs od četiri meseca o opštem novinarstvu kako bi se stvorio koncept o klasičnom novinarstvu. bilo je predavanja od vesti pa sve do reportaže, kako bi se kasnije nastavilo na seminarima i obuci u svim branšama novinarstva, kao što je kulturno, ekonomsko, televizijsko sa predavačima iz raznih medija sa Kosova. Potom sa trenerima sa Kosova i Italije gde su upoznati sa modernim novinarstvom koje se prepoznaje i kao ovinarska razmena. Kurs je nastavljen sa informatičkim novinarstvom a gde je uglavnom rađeno na jednoj web stranici. Nakon završetka kursa urađeno je izdavanje lista “Kronika” (“Hronika”) od samih studenata novinarstva, a što je nastavljeno kao projekat i 2005 godine.


Aktivnosti i Rezultati:
• Organizovanje treninga za dve grupe po 25 učesnika u totalu su bili uzrasta od 17 pa do 35 godina;
• Podizanje nivoa znanja u novinarstvu za sve zainteresovane da rade u novinarstvu;
• Stvaranje mogućnosti za zapošljavanje u deficitarnim strukama za ove učesnike;
• Objavljivanje četiri broja novine "Kronika" sprovedene od samih učesnika ovog novinarskog kursa;
• Dugoročno zapošljavanje najmanje 4 polaznika treninga u nekoliko dnevnih novina kao i na Radio i TV stanicama.

Razvoj Omladinske Strategije za godinu 2005

Naziv Projekta: Razvoj omladinske strategije za 2005 godinu
Vremenski rok: 1 mesec (septembar 2004)
Mesto: Crna Gora
Organizacija/e implementator/i: “Syri i Vizionit’ kao liderska organizacija u saradnji sa "Youth Initiative Mitrovica" (YIM)
Budžet: 21,376 €
Donator: Ministarstvo Vanjskih Poslova Danske posredstvom Programa Kosovske Inicijative (KIP)

Cilj projekta: U okviru ovog projekta koji je u saradnji sa "Youth Initiative Mitrovica" ostvario organizovanje jednog trodnevnog sastanka u Crnoj Gori sa predstavnicima partnerskih NVO-a KIP-a. Ovaj sastanak je pružio mogućnosti za razvoj strategije za jednu godinu komponenti KIP-a - "Omladinski Razvoj" koji je izrađen uz pomoć profesionalnih trenera. Ova tehnička podrška je pomogla članovima KIP-a da ojačaju linije Mreže među partnerima u preko-graničnom kontekstu i da ih pripreme za aktivnosti koje dolaze  u 2005 godini. Konkretnije, ovaj trodnevni sastanak je prikupio ideje i razmenu iskustava među članovima KIP-a, kao i pružio je jedan formalni trening sa ciljem razvoja strategije za sledeću godinu. Tokom sastanka je sniman jedan dokumentarni film i objavljen je jedan bilten koji je pomogao na povećanju vidljivosti aktivnosti Mreže KIP-a.
Korisnici: Opšti broj učesnika je bio 44, obuhvativši tu i po dva predstavnika iz 17 liderskih organizacija Mreže KIP-a kao i 10 osoba za podršku (1 prevodilac, 2 trenera, 2 pomoćnika trenera, kao i 5 osoba za koordiniranje projekta i pomoć u radnim grupama).
Realizacija projekta: Projekat je bila jedna aktivnost za izradu Omladinske Strtegije za 2005-tu godinu, onako kako je diskutovano i odlučeno od članova mreže KIP-a. Projekat obuhvata trening i koordiniranje među organizacijama članicama mreže i njihovu bolju sinhronizaciju aktivnosti. Do organizovanja ovog sastanka, svaka organizacija učesnica se obavezala da se opredeli za ideju koju će obuhvatit strategija. Svaka partnerska organizacija KIP-a je izabrala po jednu osobu iz stafa a koja ima dokazano iskustvo na polju omladinskog razvoja i po jednog volontera.

Aktivnosti i Rezultati:
• Dizajniranje i predaja Omladinske Strategije kod donatora i članova mreže;
• Jačanje koordinnacije i odgovornosti unutar same mreže i u odnosu sa stranama od interesa;
• Pripremanje jednog dokumentarnog filma sa materijalima sa sesije ovoga sastanka;
• Priprema i objavljivanje Biltena od 28 stranica na albanskom, srpskom kao i engleskom jeziku.