misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2008-oj godini

Projekti organizacije Syri i Vizionit u 2008-moj godini uglavnom su bili fokusirani na unapređenje ove organizacije u jednu od vodećih na Kosovu. Tokom 2008-me godine je u saradnji sa SLA (sadašnji Solidar Suisse) realizovan je projekat pod nazivom „Seoska perspektiva“ koji je imao za cilj da pomogne zemljoradnicima i fermerskim organizacijama.
U partnerstvu sa Olof Palme centrom razvijena su tri važna dokumenta za zajednicu, i to:
Na osnovu baze strategije Vlade Kosova razvijena je trogodišnja strategija delovanja za zajednice Roma i Egipćana u opštinama Peć i Istok, kao i strategija za srpsku zajednicu u Peći.
U međuvremenu je nastavljen i završen rad na projektima u okviru KIP-a, koji su obeležili kraj njegove misije. Ovi projekti su realizovani do 7.septembra u opštinama Peć i Istok. 


Tokom godine u saradnji sa drugim organizacijama i pomažući realizaciju njihovih projekata, NVO Syri i Vizionit je razvila nekoliko aktivnosti u Pećkom regionu, uglavnom debata sa građanima o različitim temama. Sa FiQ je održano nekoliko debata tokom godine: u Peći, Istoku i Klini je održana debata o transparentnosti i odgovornosti sudova, i jedna debata sa građanima na temu sigurnosti i uloge misije EULEX-a na Kosovu. Sa NVO KCIC održana je debata o riziku nošenja malog oružja bez dozvole. U saradnji sa KDI je održana još jedna debata u kojoj je učestvovalo i 5 poslanika opštine Peć, u cilju poboljšanja komunikacije između građana i poslanika u regionu, dok se sa ATRC diskutovalo o izradi nacrta ustava Kosova.
U okviru projekta „Kooperativa“ koji je implementiran u Kosovo, Srbiju i Crnu Goru u okviru projekta implementiranog AED, NVO Syri i Vizionit je pružila pomoć mladima iz Pećkog regiona prilikom audicije za izbor kandidata za reality show o mladima sa Kosova i iz Srbije, a koji se emitovalo u obe zemlje.

U toku ove godine, jedan deo osoblja je bio angažovan na projektima započetim tokom 2007-me godine: SDEKPI, Lazovići i opštinski propisi o transparentnosti. Pored osoblja organizacije, tokom godine je na različitim projektima bio angažovan i veliki broj volontera.
 

 


 

PROJEKTI 2008:

 


 

Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo

Naziv Projekta: Koordiniranje mreže OWPEJL-a za Kosovo
Vremenski rok: 12 meseci (januar – decembar 2008)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 11,700 €
Donatori: Hivos – Tavolo Trentino con il Kossovo

Cilj projekta: Podrška i promovisanje programskih polja OWPEJL (projekti i inicijative) sa fokusom na stvaranje sadržaja materijala za objavljivanje na albanskom jeziku kao i menadžiranjem mreže/predstavljanje za Kosovo OWPEJL-a. Koordiniranje aktivnosti će se ostvarivati posredstvom mreže OneWorld u regionu Jugoistočne Evrope.

Korisnici: Korisnici ovog preduzeća su sva ona mesta kojima se pristupa posredstvom internet stranice OWPEJL a gde se zainteresovani i ovako upoznaju sa mnogo načina i prebrzo za tempo u kojem se događaju neke stvari u regionu a koje pokriva OWPEJL kao i na posebnim jezicima učesnika ovih mesta.

Realizacija projekta: Ovaj projekat se bazira na pružanju podrške posredstvom razmene informacija i online materijala te onih odštampanih, a koji se tiču saradničkih polja neposredno kao i informisanja javnosti. Osim ovoga, OWPEJL omogućava čitaocima da dobijaju informacije u vezi sa raznim socijalnim razvojima, ekonomskim a i političkim u mestima koje pokriva. Komunikacije među nama članovima mreže baziraju se na partnerstvu, gde svaka organizacija primenjuje razmenu informacija i materijala za koordinirano razdeljivanje.

Aktivnosti i Rezultati:
• Održavanje i pokriće portala na albanskom jeziku OWPEJL
• Objavljivanje preko 100 tema/pitanja i publikovanje na lokalnim jezicima gde se prostire OneWorld;
• Redovno angažovanje jedne osobe na svakom sastanku (menadžer mreže) i pola godine kao reditelj;
• Isticanje diverziteta kod ponuđenih informacija za mesta koje pokriva platforma OWPEJL.
 

Povratak u naselju “7 Septembar”, (druga faza-nastavak)

Naziv Projekta: Povratak u naselju “7 Septembar”, (druga faza-nastavak)
Period: 01 januar – 31 decembar 2008
Donator: Ministarstvo unutarnjih poslova Danske
Organizacija sprovodioc: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Danskim Savetom za Izbeglice (DRC)
Budžet: 48.580 € (zapošljavanje 24.900, povratak i reintegracija 5.800 đ 4.380, čišćenje 3.500, edukacija 5.000, zdravstvo 5.000)

Cilj: Cilj projekta je bio da se stvori mogućnost zajednicama roma i egipćana da se što bolje integrišu u svom mestu povratka iz Crne Gore. Posredstvom stvaranja boljih uslova za život, za školovanje, te zdravstvene usluge, itd. Projekat je imao za cilj da im poboljša uslove za život ali i da podstakne njihovo zapošljavanje na način kako bi oni stvarali prihode za samoodrživost.

Korisnici: Ovim projektom je profitirala cela zajednica naselja roma i egipćana, ali i većinska zajednica. Direktni korisnici su bili 12 mladih koji su zaposleni tokom sprovođenja projekta, takođe ostali mladi i učenici iz zajednice koji su profitirali raznim kursevima za osposobljavanje a i mogućnošću školovanja na nivou osnovnog i predškolskog obrazovanja. Korisnici su Centar familijarne medicine u naselju Rasadnik kojem je poklonjena medicinska oprema i aparatura, škola “Džemal Kada” koja je opremljena radnim sredstvima poput fotokopir aparata kao i bibliotekom, a osim njih i 7 kompanija opštine Peć koje su zaposlile povratnike.

Realizacija projekta: Projekat je nastavak projekta koji je realizovan tokom 2007 godine i koji je bio podeljen u nekoliko komponenti. Prava komponenta je bila edukacijska: predškolska nastava, kursevi informatike kao i edukacija o reproduktivnom zdravlju (održanih od strane Instituta za javno zdravlje). U okviru ove komponente sa grantovima od po 2000 eura podržana je škola “Džemal Kada” u sredstvima književnim fondom i fotokopir aparatom, kao i Centar familijarne medicine Br 5 u ovom naselju, gde je od Direktorijata za Zdravstvo, povratničke porodice su se opremile zdravstvenim knjižicama kojima se oslobađaju od plaćanja za posetu ovom zdravstvenom centru. U drugoj komponenti je zaposleno još 12 drugih osoba (tokom godina 2006 i 2007 je bilo zaposleno 20 osoba), uglavnom od zajednice roma i egipćana koji su se vratili. Zaposlene osobe su potpisale jednogodišnje ugovore sa kompanijama u kojima su zaposleni posredstvom programa ovog projekta. U kompaniji su izradili po jedan biznis plan i na osnovi tog plana, projekat ih je podržao sa opremom u vrednosti od 1.500 eura, kao i izvršena je kompenzacja plate zaposlenih: za dva meseca 75% od projekta a 25% od kompanije, u drugoj fazi 50% sa 50%, treća faza 25% od projekta i 75% od kompanije i 6 meseci u nastavku, kompanija je plaćala celu platu od 150 eura za svakog zaposlenog radnika. Treća komponenta je ona sa kojom je zajednica realizovala advokacijske inicijative. Na mnoštvu sastanaka, zajednica je izabrala da se založi za čišćenje naselja. U saradnji sa kompanijom za gradsku Higijenu organizovani su bageri i odrađeno je čišćenje naselja, gde su potom kupljeni kontejneri i zajedno sa javnom kompanijom za higijenu je utvrđen raspored kojim danom će dolaziti kamion da pokupi smeće.

Aktivnosti i Rezultati:
• Organizovanje i održavanje kurseva informatike za 20 dece iz zajednica roma i egipćana
• Organizovanje socijalnih aktivnosti sa decom predškolskog uzrasta kao i kurs čitanja i pisanja za 12 starije dece;
• Zapošljavanje i monitorisanje 12 radnika i isto toliko biznisa;
• Pružanje opreme za školu i ambulantu u ovom naselju
• Subvencije za 7 kompanija koje su profitirale;
• Organizovanje i održavanje tri radio emisija na lokalnim medijima i objavljivanje jednog broja članaka i intervjua u novinama;
• Čišćenje naselja i opremanje kontejnerima;
•Realizovanje jedne debate...
 

Izrada trogodišnje strategije delovanja za srpsku zajednicu u opštini Peć

Naziv Projekta: Izrada trogodišnje strategije delovanja za srpsku zajednicu u opštini Peć
Vremenski rok: 7 meseci (Jun - Decembar 2008)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 14.897 €
Donatori: The Olof Palme Center

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da ojača i podrži fokus grupe povratničke zajednice u opštini Peć, posredstvom trogodišnje strategije delovanja. Ova strategija je dala višestruki doprinos na podizanju kapaciteta zajednice, lidera tih sela i naselja i saradnju sa zvaničnim organima. Stvorena je jedna baza statističkih podataka za srpsku zajednicu i jedan plan delovanja za opštinu u saradnji sa zajednicom i donatorima u trogodišnjem periodu. Objavljivanje strategije i njena raspodela kod mogućih donatora i drugih lokalnih i centralnih autoriteta, kao i drugim odgovornim faktorima, odgovornim za integrisanje ovih zajednica u aktuelnom kosovskom društvu. Zajednica je profitirala i podrškom dva manja projekta koji su proizašli iz ove strategije.

Korisnici: Srpska zajednica opštine Peć, sedam različitih lokacija naseljenih srpskom zajednicom u opštini Peć su korisnici ovog projekta. Profitira i lokalna vlast opštine Peć kojem je dostavljen jedan dokumenat kao baza za strateško delovanje u ovoj zajednici. Osim napisane strategije, profitirali su i penzioneri srbi iz Goraždevca, i mladi iz Belog Polja sa po jednim projektom koji je najprioritetniji i proizašao iz strategije: Aktiviziranje šahovskog kluba penzionera u selu Goraždevac posredstvom neophodne kancelarijske opreme, kao i opremanje Doma Kulture u Belom Polju za mlade iz ovog sela.

Realizacija projekta: Na izradi strategije je rađeno sa zajednicom posredstvom fokus grupa u svakom od sela. Sve problematike svih životnih sfera su predstavljene u završnom dokumentu koji je dizajniran zajedno sa opštinom i zajednicom. Ovaj dokumenat predstavlja osnovu plana za delovanje kod ove zajednice u trogodišnjem periodu, predstavljeni po dotičnim sektorima, od jedne lokacije do druge. Strategija daje preporuke kako da se deluje na glavnim sektorima na kojima je potrebno, to je predstavljeno u formi projekata zajednice u opšte. Osim toga, dva od ovih projekata su podržani i realizovani odmah.

Aktivnosti i Rezultati:
• Stvaranje jedne baze tačnih podataka o realnom aktuelnom stanju kod srpske zajednice u opštini Peć na socijalnom i materijalnom aspektu.
• Podizanje kapaciteta kod lidershipa zajednice za delovanje, za dalje bolje i uspešnije menadžiranje.
• Određivanje prioriteta sa samom povratničkom zajednicom i izrada plana za delovanje za tri buduće godine.
• Izrada trogodišnje strategije za srpsku zajednicu u Opštini Peć i njeno raznošenje kod zajednice, lokalnih i centralnih predstavnika vlasti, kao i kod donatora.
• Dodela dva granta za oživljavanje penzionerskog kluba u selu Goraždevac, stimulisanje mladih za povratak u Belom Polju posredstvom opremanja Doma kulture.
• Poboljšanje uslova i jačanje mogućnosti za podizanje životnog kvaliteta za srpsku zajednicu u ovoj opštini.
• Povećanje saradnje između zajednice, lokalne vlasti, međunarodnih organizacija i drugih prisutnih faktora.
 

Plan za bezbednu zajednicu “Sigurno mesto”

Naziv Projekta: Plan za bezbednu zajednicu “Sigurno mesto”
Vremenski rok: 9 meseci (juni 2008 – februar 2009)
Mesto: Raušić-Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit u partnerstvu sa organizacijom Forum Građanske Inicijative, Priština
Budžet: (realizovan posredstvom  FIQ)
Donator: Vlada Nemačke

Cilj projekta: Podsticaj lokalnog stanovništva i šire zajednice kako bi učestvovali i preuzeli odgovornost za stvaranje bolje sigurnosti za svoju zajenicu. Stvarajući jedan plan delovanja ili strategije, članovi grupe predstavljeni u grupi, savet ili komitet, da budu u stanju da identifikuju svoje brige o bezbednosti i da ih adresiraju odgovornim institucijama.

Korisnici: Korisnici ovoga projekta su stanovnici sela Raušić, posebno seoska škola i učenici, gde su kupljeni prozori i vrata za školu, opremljen je kabinet za predavanja o bezbednosti u saobraćaju.

Realizacija projekta: Najpre je urađeno jedno istraživanje na terenu o bezbednosnom stanju, sa raznim lokalnim službenicima a na kraju je odabrano najrizičnije mesto. Urađen je odabir saveta za mesta i održani su sastanci stalni i sa lokalnim i centralnim insistucijama, kako bi se razrešile problematike koje ima ova zajednica vezano za bezbednost.

Aktivnosti i Rezultati:
• Popravljanje bezbednosti zajednica na način da je održiv i stalan;
• Stvaranje jačih veza između civilnog društva i bezbednosnih struktura (policije i opštine), podižući sposobnost učestvovanja kako bi se popravila ljudska bezbednost na nivou zajednica;
• Podržavanje i podstrek ljudstva kako bi poradili na samoiznalaženju rešenja za njihove probleme;
• Približavanje zajednica bliže opštinskim institucijama;
• Povećanje uticaja civilnog društva o lokalnim strukturama;
• Pvećanje odgovornosti lokalnih institucija o bezbednosti u zajednici

Informativna kampanja za srpsku zajednicu u Blagači i Belom Polju

Naziv Projekta: Informativna kampanja za srpsku zajednicu u Blagači i Belom Polju
Vremenski rok: 6 meseci (Juli - Decembar 2008)
Mesto: Peć & Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 7.800 €
Donator: Danski Savet za Izbeglice (DRC)

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da upozna i ojača dve fokus grupe a koje su Belo Polje kod Peći i zaseok Blagača u opštini Istok, kao i da podrži po jednim projektom prioritet infrastrukture koji oni naznače kao najvažniji za njihov život u mestu gde su se vratili da žive. Projektom je sprovedena jedna informativna kampanja koja je imala za primarni cilj da se sama zajednica u fokusu upozna sa ulogom lokalnih i centralnih javnih službi na način da se što lakše i ispravnije pristupi. Cilj projekta, naravno sa ovim predstavljanjem opštinskih i javnih službi je imao za cilj da učini srodnim zajednicu sa tim raznim institucijama vezano za njihove potrebe. Ovim je zajednica profitirala saznanjem kako može profitirati od službi koje im se pružaju, takođe su upoznati i sa procedurama kako se aplicira i o samim kriterijima koji se traže po ovim službama. Cilj ove kampanje je bio da sami građanin zna kako i gde da se obrati za realizaciju svojih zahteva i prava jednako sa svim ostalima. Upoznavanje procedura, mogućnosti, odgovornosti i formi apliciranja stvara jednu solidnu osnovu za osećaj sigurnosti, jednakosti i osposobljenosti za poštovanje regularnih procedura pristupa adekvatnim institucijama.

Korisnici: Ovde su profitirali stanovnici sela Belo Polje kod Peći kao i istočko selo Blagača kod Đurakovca saznanjima o potrebnoj realizaciji ljudskih prava i potreba koje imaju. Takođe u Belom Polju su profitirali uličnom rasvetom u selu, dok su u Blagači osim rasvete profitirali i kanalizacijom, a što je ostvareno od THW-a, a ostalo od DRC-a.

Realizacija projekta: Ovaj projekat je fokusiran na poboljšanju životnih uslova i održiv povratak srpske zajednice u Belom Polju opština Peć te Blagači pri opštini Istok. U ova dva mesta je obezbeđen bolji kvalitet življenja. Sprovedena je jedna informativna kampanja  gde je zajednica upoznata sa procedurama i ulozi usluga a sa ciljem poboljšanja pristupa lokalnim institucijama i boljoj integrisanosti zajednice. U okviru istog projekta u selima Belo Polje i Blagača urađeno je ulično osvetljenje u selima. U Blagači osim osvetljenja ostvaren je i projekat kanalizacije, koji je realizovan u dve faze. Kanalizacija za jedan deo sela je odrađena od THW, dok j drugi deo kasnije sa osvetljenjem uradila DRC.

Aktivnosti i Rezultati:
• Podizanje saradnje između zajednice, lokalne vlasti, međunarodnih organizacija i drugih dotičnih faktora.
• Stvaranje jedne uzajamne saradnje i poverenja kao osnove za lakše i brže ostvarivanje administrativnih i drugih potreba;
• Podizanje kapaciteta i sazanja oko procedura a takođe i o raznim mogućnostima profitiranja od raznih lokalnih i međunarodnih službi.
• Određivanje prioriteta sa samom zajednicom i njihova realizacija za stvaranje uslova za bolji život;
• Realizovanje tri projekta, dva u Blagači i jedan u Belom Polju za poboljšanje infrastrukture u ova tri mesta.
• Udomaćivanje stanovništva iz oba sela oko dobijanja usluga za njihove potrebe u dotičnim institucijama.

 

Strategija za romsku i egipćansku zajednicu opština Peć i Istok 2009-2011

Naziv Projekta: Strategija za romsku i egipćansku zajednicu opština Peć i Istok 2009-2011
Vremenski rok: 12 meseca (Januar 2008 – Decembar 2008)
Mesto: Peć - Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 21,931 €
Donator: Olof Palme Center

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj da ojača zajednice na način Vladine Strategije na centralnom nivou 2007 godine  te da se isti prebaci na lokali nivo. Strategija predstavlja sve zahteve i potrebe zajednica na lokalnom i centralnom nivou kao i akcioni plan za opštine, a konkretno u opštini Peć i Istok. Projekat je proširenje posla iz 2007 godine, kada je projekat obuhvatio ove dve opštine.

Korisnici: Direktni korisnici na aktivnosti projekta su bili zajednice, 9 fokus grupa sa po 10 osoba po selima i naseljima u opštinama Peć i Istok, dve opštine dotičnih kancelarija u opštini za povratak, te organizacija zajednice. Indirektni korisnici su presednici opština Peć i Istok, šefovi administracije, direktorijat za javne službe i nabavke, poslanici u skupštini Kosova od zajednica kao i predstavnici političkih subjekata za zajednice te opštine Peć i Istok.

Realizacija projekta: Projekat je fokusiran na izradu strategije za delovanje kod romske i egipćanske zajednice. Projekat je fokusiran i na jačanju zajednica i realizacijom sastanaka i raznih treninga sa ciljem podizanja kapaciteta kod roma i egipćana u obe opštine. Projekat tokom jedne godine je uradio identifikaciju problema i potreba zajednice na osnovu sela ponaosob. Obuhvativši ovdje sve prioritete zajednice u jednom dokumentu zajednički izrađenom od strane NVO-a “Syri i Vizionit” sa opštnama Peć i Istok kao i predstavnicima zajednica iz onih opština.

Aktivnosti i Rezultati:
• Dve strategije delovanja u trogodišnjem mandatu dizajnirane zajedno sa zajednicom i sa skupšinama opštine Peć i Istok;
• Blizu 30 sastanaka sa brojnim učešćem fokus grupa, a od strane implementatora podržane su preporuke i brige građana  koje su obuhvaćene srategijom;
• Stvorena je jedna baza detaljnih pozicija u vezi sa stanjem ovdašnje zajednice u obe opštine.
• Najmanje 5 mini projekata koji su proizašli iz ove strategije su implementirani na lokalni nivo;
• Opština sada bolje prepoznaje probleme zajednice;
• Kroz učešće na sastancima za identifikovanje problema, posredstvom održanih treninga na temama: Advokacija, Strateško planiranje, Izrada projekat predlogasa i učešće preko 30 pripadnika zajednice je pokazatelj osposobljensti fokus grupa.
• Stvaranje i odžavanje dva zajenička saveta zajednica, saveti formirani od predstavnika sela, odobreno je aktivno učešće  na izradi strategije za opštine Istok i Peć.
• Stvaranjem 19 fokus grupa u selima i zaseocima je povećan nivo saradnje unutar grupa a i unutar opština.
 

Ruralna perspektiva

Naziv Projekta: Ruralna perspektiva
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2008 – Decembar 2008)
Mesto: Peć, Istok, Dečane, Klina
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 60,000 €
Donatori: Swiss Labor Assistance, SLA

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj poboljšanje uslova života u ruralnim područjima i promovisanje održivog ekonomskog razvoja na Zapadnom Kosovu. “Ruralna perspektiva” je podstakla farmerske organizacije da razvijaju nove ideje i pružaju bolje usluge svom članstvu.

Korisnici: Grupa u fokusu je direktni korisnik projekta a što znači deset pobedničkih organizacija koje su ušle u drugoj fazi projekta, gde je najmanje po šest članova iz svake organizacije pratilo nastavu organizovanog savetovanja. Indirektno su u projekat uključene 22 organizacije čije ideje nisu izabrane među deset najboljih. U projekat su uključene i institucije koje su učestvovale u žiriju što je u dve faze eliminisanja obuhvatilo 25 članova, i to svaki od njih predstavljajući po jednu instituciju. Učesnici na aktivnostima projekta su bili iz svih struktura; mladih, žena kao i manjina.

Realizacija projekta: Projekat “Ruralna perspektiva” je tokom realizacije bio sproveden u tri faze. U prvoj fazi su održani sastanci sa četiri opštine regiona Peći kako bi ih informisali o projektu i načinu obezbeđivanja podrške, kao i susreti sa svim aktivnim organizacijama u ovim opštinama kako bi ih registrovali za učešće na takmičenju. Svih 32 organizacije su izradile biznis ideje da bi dalje nastavile takmičenje. U drugoj fazi je izabrano 10 organizacija obuhvaćenih za izradi biznis planova za njihove početne ideje koje su predali u početku. Ovih deset organizacija se takmičilo da bi pobedili jedan od 5 grantova koji su izdvojeni za projekat. Tokom ove faze je održana i sprovedba dodele pet grantova za toliko najboljih biznis planova koje je odabrao vanjski žiri. Treća faza projekta je bila monitorisanje projekta od osoblja kako se implementiraju ovi biznis planovi.

Aktivnosti i Rezultati:
• Izrada 32 biznis ideje od farmerskih organizacija koje dolaze iz regiona Peći iz četiri opštine Istok, Peć, Dečane, Klina.
• Stvaranje liste aktivnih organizacija farmera iz regiona Peći, pamfleti na tri jezika; albanski, srpski i engleski sa informativnim sadržajem o projektu, partnerima kao i donatorima projekta i o registraciji organizacija.
• Izrada devet biznis planova od pobedničkih organizacija.
• Brošure na dva jezika tj albanski i engleski na kojma su sadržani devet biznis planova.
• Konsolidacija neutralnog žirija sačinjenog od lokalnih institucija, banaka, civilnog društva, privatnog biznisa i univerziteta, za dve faze evaluacije biznis ideja i biznis planova.
• Organizovanje 23 sesije nastave / savetovanja za deset pobedničkih organizacija u prvoj fazi razvoja ideje za biznis a u čemu je učestvovalo 216 osoba te od toga je bilo 30 žena i 22 pripadnika bošnjačke zajednice.
• Bolje upoznavanje lokalnih institucija kao i uključivanje drugih institucija u žiri (institucije koje se direktno utiču na ekonomski razvoj) i rade na problemima u poljoprivredi pećkog regiona, kao i uključivanje ideja nevladinih organizacija za rešavanje ovih problematika.
• Finansiranje pet biznis planova nevladinim farmerskim organizacijama pobednicama na takmičenju.