misli globalno,
deluj lokalno

Projekti u 2011 godini

Tokom 2011-te NVO Syri i Vizionit je uspešno razvila nekoliko projekata započetih predhodnih godina. Tokom godine na ovim projektima je angažovano oko 15 ljudi na 17 različitih dugoročnih projekata, ne računajući kratke aktivnosti i kampanje. Ova godina je rezultirala aktivnostima koje su doprinele jačanju i daljem profilisanju organizacije u sprovođenju aktivnosti za dobrobit zajednica u mnogim opštinama širom Kosova, i u seoskim zajednicama za čije probleme ranije niko nije čuo.
Važan deo rada ove godine je predstavljala saradnja sa partnerskim organizacijama, donatorima, starim ali i novim, kao i partnerstvo sa lokalnim institucijama na lokalnom i centralnom nivou.
Od projekata koji su započeti u ovoj godini nastavlja se rad na nekoliko velikih projekata, ranije započetih. Projektima finansiranim od strane ISC-USAID iz prethodnih godina, nastavljen je rad na promeni Zakona o šumama kao i Zakona o odlaganju otpada. Tokom godine je rađeno na praćenju primene Zakona o zaštiti prirode od strnae NDI isto tako je došlo do učešća u raspravama o izmenama Ustava Kosova i donošenju zakona o Nacionalnom parku Prokletije, itd. Radom na ovim projektima, NVO Syri i Vizionit je postala važan faktor u pitanjima zakonodavstvne i centralne vlašću, sa posebnim osvrtom na pitanja koja se bave zaštitom životne sredine. U saradnji sa Olof Palme Centrom nastavljena je saradnja na razradi strategija za unapređenje uslova za srpsku zajednicu u opštini Orahovac, kao i zajednice Roma, Egipćana i Aškalija u Orahovcu i opštini Dečani. Pored trogodišnjeg rada na ovim projektima, podržano je još 19 malih projekata za poboljšanje uslova života u ovim zajednicama. Nastavljena su i dva projekta u saradnji sa DRC u nekoliko opština na Kosovu vezana za povratak i reintegraciju, projekat koji je nastavljen i u trećoj godini od početka u okviru platforme Propeace za prevenciju konflikata, projekat sa FIQ za nadgledanje sporovođenja zakona na Kosovu
i projakat sa CRLS za pridruživanje Kosova globalnom pokretu protiv klimatskih promena. U okviru programa MOBKOS, NVO Syri i Vizionit nastavila da obavlja funkciju sekreterijata ovog programa, a takođe je nastavila kampanju podizanja svesti o  urbanoj mobilnosti Kline. Dok se saradnja sa glavnim partnerom Solidar Suisse (bivši SLA) nastavila kroz nastavljanje projekta i jednim mini projektom za mlade na tržištu rada.

Tokom godine su uzeli učešće u nekoliko kraćih projekata koji su privedeni kraju, kao i dodatne obaveze u vezi sa projektima za mlade lidere mira koji se sprovode u saradnji sa Care International, dok je sa britanskom ambasadom u toku projekat u vezi sa početkom saradnje sa omladinskim nevladinim organizacijama u regionu, kampanja protiv upotrebe oružja koja se sprovodi  zajedno s’ Saferworld. U okviru partnerstva sa opštinom Peć, NVO Syri i Vizionit je sprovela dva mala projekta u okviru projekata koje opština ima sa Evropsskom komisijom u Rugovskoj klisuri, i to: Projekat o društveno korisnom radu u uređenju kanala i šetališta, kao i uvođenje autobuske linije za potrebe turizma u Rugovi.

Kada je u pitanju razvoj kapaciteta unutar organizacije, tokom godine je završen i potpuno izmenjen sajt organizacije, pregledali su se ciljevi programa, počevši i sa izradom konkretnih strategija u sedam različitih sektora.
 

 


 
Ruralna perspektiva

Naziv Projekta: Ruralna perspektiva
Vremenski rok: 12 meseci (januar-decembar 2011)
Mesto: Prizren, Orahovac, Đakovica
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit, Solidar Suisse
Budžet: 11.193 €
Donatori: SDC i ADA

Cilj projekta: Popravljanje životnih uslova u ruralnim područjima i promovisanje održivog ekonomskog razvoja na zapadnom Kosovu. Takođe podsticanje farmerskih organizacija da razvijaju inovativne ideje i da pružaju bolje usluge svojim članovima.

Korisnici: Na bizniskom takmičenju “Najbolja farmerska organizacija na Zapadnom 2010”, direktni korisnici su tri organizacije farmera koje su proglašene pobedničkim od strane žirija, dok su indirektni korisnici i članovi ovih pobedničkih organizacija.

Realizacija projekta: Farmerske organizacije koje su izabrane na kraju 2010 godine kao pobednice u takmičenju za biznis plan “Najbolja farmerska organizacija na Zapadnom Kosovu” kao najbolje od strane neutralnog žirija u takmičenju su bile proglašene: Udruženje žena “ Kruša” iz Velike Kruše opštine Orahovac, Udruženje žena farmera “Velika Kruša” iz prizrenske Velike Kruše kao i Udruženje farmera “Saturn” iz Đakovice. Tokom 2011 godine nevladina organizacija “Syri i Vizionit” sa SOLIDAR Suisse su monitorisale realizovanje biznis planova ovih triju farmerskih udruženja, ali istovremeno i pružanje pomoći u poteškoćama sa kojima su se suočavala ova udruženja tokom realizacije svojih biznis planova.

Aktivnosti i Rezultati:
-    Monitorisanje i realizovanje biznis planova od pobedničkih Udruženja
-    Podržavanje udruženja u njihovim aktivnostima
-    Udruženje žena “Krusha” – Zemljoradnička zadruga “Kruša” od realizacije biznis plana je postigla da izgradi radionicu za procesuiranje proizvoda od paprike. Na ovoj radionici zadruga proizvodi ajvar, pasterizaciju i njeno pakovanje. Dok ukiseljene paprike pasterizuju i pakuju. Zaposlila je 12 radnika koji su hranioci familija a osim ovih angažovano je još 13 drugih. Tokom ove godine je postignuto da se proizvede 35,000 tegli proizvodnjom paprika
-    Udruženje žena “Mala Kruša” je postigla da otvori otkupnu stanicu u Hasu predviđenu biznis planom. U ovoj otkupnoj stanici se testira mleko od seljana sa kojima imaju ugovore i tu je udruženje zaposlilo jednog radnika. Postignuto je povećanje prihoda za 20 familija koje se bave farmerstvom u regionu Hasa, omogućivši im tako predaju i otkup u ovoj stanici.
-    Udruženje “Saturn”, sa realizacijom biznis plana je uspela da poveća proizzvod članstvu, da zaštiti strukturu zemlje, spusti troškove proizvodnje, da omogući primenu kristalnog gnojiva, da poveća prihode članstvu. Pet članova u koje je uložilo udruženje zajedno zapošljavaju 26 radnika, a taj broj je još veći tokom sezone.
 

Neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada na Kosovu (Mismatch)
Naziv Projekta: Neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama na tržištu rada na Kosovu (Mismatch)
Vremenski rok: 5 meseci (juni - oktobar 2011)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet:  3 649 €
Donatori: Solidar Suisse

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je da istražiuje stanje (ne)obuhvatanja smerova koje imaju srednje profesionalne škole u Peći sa potrebama tržišta na Kosovu, da bi podstakli početak saradnje izmedju profesionalnih škola i biznisa.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su šest profesionalnih škola u Peći i Direktorijat za obrazovanje u Peći, koji će se okoristiti od jednog kompletnog istraživanja stanja kao i preporukama, onda biznis i sa najširim smislom svi učenici profesionalnih škola.

Realizacija projekta: Ovim projektom je odrađeno jedno istraživanje sa upitnicima za biznise u opštini Peć, koliko je kvalifikovan kadar koji oni zapošljavaju, načini na koje oni osposobljavaju svoje zaposlene, i td. od čega je proizašao jedan obrađeni izveštaj koji je dostavljen i školama i institucijama na jednoj zajedničkoj konferenciji na kojoj je tražena mogućnost za poboljšavanje stanja i proizašle su preporuke.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Jedno israživanje sa preko 120 preduzeća u Peći, za zapošljavanje, osoblje kao i njihove kvalifikcije
•    Stvaranje jedne baze podataka o preduzećima, sa preferirajućim profesijama koje su u deficitu u gradu Peći Pejës
•    Izveštaj o izvedenim zaključcima “ne obuhvaćenosti” srednjih profesionalnih škola i potreba samog tržišta rada
•    Zajednička konferencija sa školama, biznis preduzećima i institucijama vezano za nalaze istražibvanja
•    Preporuke za srednje profesionalne škole, Centar za profesionalno osposobljavanje, ministarstvo i ostale involvirane institucije
•    Objavljivanje jedne studije zasnovane na nalaze projekta

Razvoj istraživanja i obuke biznisa i strana uključenih u turizam povezan sa prstenastom stazom Pećki vidikovac

Naziv Projekta: Razvoj istraživanja i obuke biznisa i strana uključenih u  turizam povezan sa prstenastom stazom Pećki vidikovac
Vremenski rok: 13 meseci (maj 2011 – juni 2012)
Mesto: Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 9,975 €
Donatori: Kancelarija Evropske Komisije za vezu na Kosovu

Cilj projekta: Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Dukađin and Rugova Vallay Access Action Program” i ima za cilj da se usredsredi na aspekte povezivanja sa razvojem prstenaste staze vidikovca (Zelena staza) u Peći, uz podršku turizma i rekreacije u vezi sa razvojem biznisa i povećanje razvoja u unutrašnjosti zemlje.
 
Korisnici: Korisnici su biznisi i stanovništvo zone kroz koju prolazi zelena prstenasta staza i svi građani i turisti kako iz opštine Peć a tako i iz drugih kosovskih mesta koji koriste stazu za hodanje i rekreaciju. Također je korisnik i opština Peć pošto od sad pa u buduće svim građanima će se pružiti staza za hodanje, biciklizam kao i druge razne rekreativne sportove sa boljim uslovima i veoma dobrom infrastrukturom.

Realizacija projekta: U okviru ovoga projekta, najpre je urađeno istraživanje sa građanima ove zone o tome kuda treba voditi prstenasta staza vidikovac (zelena staza), koja obuhvata stazu hodanja, poznatu pod nazivom “Kod konja” a prostire se od Kapešnice pa sve do trećeg kilometra u Rugovskoj Klisuri. U iztraživanju je izvučena analiza o potrebi postojanja uslova duž posojeće staze, uslovi koji se trebaju ispuniti, uslovi koji se trebaju ispuniti tokom izrade ove staze i potrebe građana i korisnika ove staze. Održani su sastanci neposredni sa stanovništvom i biznisima iz ovih zona; Kapešnice, Zatre, Ljevoše i Crnog Vrha, kuda prolazi prstenasta staza, sa ciljem upoznavanja i njihovog involviranja u prstenastu stazu. Sa početkom izgradnje prstenaste staze sprovedno je jedno istraživanje sa žiteljima ovdašnjim i biznisima iz ovih zona. u ovom istraživanju identifikovani su konomski i proizvodni potencijali ove zone. Od ovih rezultata će proizaći aktivnosti koje će se preduzeti a koje imaju za cilj povećanje domaćih tradicionalnih proizvodnih kapaciteta, kao i kreativne aktivnosti za iskorištavanje ove prstenaste staze.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Opština Peć je informisana o zahtevima i preporukama kao i potencijalnim biznisima koji se nalaze duž prstenaste staze vidikovca.
•    Zajednica iz zona Kapeanice, Zatre, Levoše i Crnog Vrha tokom vremena su bili informisani oko radova koji su učinjeni tokom izgradnje staze.
•    Komunitet ovih zona je počeo biti aktivniji na održavanju staze i pružanju usluga sa ciljem povećanja atraktivnosti duž prstenaste vidikovske staze (zelena staza)
•    Biznisi duž prstenaste staze su upoznati sa domaćim proizvodima koje proizvodi lokalna zajednica, i započeli su saradnju sa ciljem zajedničkog profitiranja i pružanjem tradicionalnih proizvoda u svojim biznisima.
 

Strategija za obuhvatanje srpske zajednice posredstvom učešća u građanski aktivizam
Naziv Projekta: Strategija za obuhvatanje srpske zajednice posredstvom učešća u građanski aktivizam
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2011 – Decembar 2011)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Orahovac
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 33.413 €
Donatori: Olof Palme International Center

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da osnaži i podrži srpsku zajednicu u opštini Orahovac sprovodeći jedan plan trogodišnjeg delovanja za navedenu zajednicu u ovoj opštini, a koji će se dizajnirati bazirajući se na potrebe proizašle od same zajednice kao i podržavanje i jačanje zajednice i fokus grupa u opštinama Peć Klina i Istok.

Korisnici: Direktni korisnici ovog projekta su srpska zajednica opštine Orahovac i opštinski zvaničnici kao što je Kancelarija za zajednice i povratak, a koji imaju jedan kompletirani Akcioni plan za delovanje za trogodišnji period, ali su se okoristili i treninzima. Direktni korisnici su i pripadnici nekoliko sela i naselja u opštinama; Peć, Klina, Istok i Orahovac, koji su direktno obuhvaćeni implementiranjem zajedničkih inicijativabkoje su podržane malim grantovima u okviru projekta.

Realizacija projekta: Ovim projektom je dizajnirana jedna trogodišnja strategija delovanja za srpsku zajednicu u opštini Orahovac. Projekat je fokusiran na jačanju zajednice realizujući sastanke i razne treninge sa ciljem podizanja kapaciteta srpske zajednice. Projekat je nastavljen i podržavanjem inicijativa proizašlih od same zajednice i tako je podržano 7 inicijativa koje su implementirane od samih ovih fokus grupa i drugih organizacija zasnovanim na interesima zajednica u opštinama Peć, Istok, Klina i Orahovac.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Dizajniranje dokumenta Strategije delovanja za srpsku zajednicu u opštini Orahovac.
•    Jedno istraživanje ostvareno sa 20% familija iz srpske zajednice u opštini Orahovac o stanju porodičnom kao i stambenih objekata.
•    Postojanje informacija o prednostima, potencijalu, slabostima i rizicima detaljiziranih od same zajednice tokom fasilitiranja same fokus grupe, informacija koje će pomoći na pisanju akcionog plana za učešće srpske zajednice.
•    Bolje upoznavanje opštine o zajedničkim postojećim problemima zajednice REA po posebnim njihovim naseljima i stvaranje bolje saradnje fokus grupa za zajedničko delovanje
•    Organizovanje treninga za strateško planiranje, dizajniranje predlog projekata i zastupanje i lobiranje za predstavnike zajednica iz sela i naselja opštine Orahovac kao i predstavnika opštine.
•    Podržavanje 7 inicijativa sa malim grantovima za fokus grupe i organizacije zajednica u Peći, Istoku, Klini i Orahovcu (licenciranje i podrška za “Radio Fokus” u Orahovcu, animacija za decu Velike Hoče, zamena bandera za električnu mrežu u Biči kod Kline zajedno sa KEK-om, otvaranje četiri bunara u Vidanju zajednički sa Opštinom Klina, kratki i kurs engleskog jezika za Crkolez u Istoku, Održavanje debati i poseta u Goraždevcu kod Peći, posipanje puta u naselju Lazoviće zajedno sa opštinom Peć.

Mladi lideri mira

Naziv Projekta: Mladi lideri mira
Vremenski rok: 6 meseci (septembar 2011 – februar 2012)
Mesto: Peć, Klina i Istok
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet:11.200 €
Donatori: Care International

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj stvaranje uslova za jedan održiviji mir među mladima raznih etničkih zajednica a posredstvom zajedničkih kulturnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti.

Korisnici: Glavni korisnici su mladi bošnjaci, srbi, romi, egipćani, albanci i aškalije iz ruralnih zona opština Peć, Klina i Istok, koji posredstvom kulturnih i sportskih aktivnosti su imali mogućnost d razvijaju svoj talenat iz određenog predmeta, ali i da proširuju društvo sa mladima iz drugih zajednica kao i da se upoznaju sa iskustvom iaktivnostima koje sprovode mladi na drugim lokacijama. Oni su također stekli saznanja o tome kako se mogu organizovati neormalne grupe, kako bi se u buduće mogli registrovati i kao omladinski centar ili kulturno umetničko društvo, pošto je tokom ovog projekta ovim mladima omogućena poseta po omladinskim centrima u Peći, Klini i Istoku a i na organizovanju kulturnih manifestacija.

Realizacija projekta: Projekat je fokusiran na aktiviziranju mladih u ruralnim zonama koje se još uvek tretiraju kao marginalizovane grupe, kao i sa uticajem na poboljšanje međuetničkih odnosa među mladima, kao i raspadanje jezičkih barikada i njihovog uzajamnog nekomuniciranja. U okviru projekta su održane razmene studijskih poseta ovih mladih sa ciljem razmene pozitivnih iskustava među mladima iz ovih sela. Takođe su održane posete od strane opštinskih zvaničnika, tačnije Direktorijata za kulturu, omladinu i sport i ovom prilikom predstavnici opštine su posetili omladinu po ovim selima, upoznali su ih o aktivnostima ovog direktorijata i o mogućnostima njihovog uključivanja u aktivnostima, koji se organizuju od opštinskih struktura. A takođe tokom realizacije projekta organizovana je jedna kulturna manifestacija sa ciljem upoznavanja tradicije i kulture ovih zajednica. Organizovan je i jedan turnir u malom fudbalu sa ciljem druženja ovih mladih. Projekat omogućava jačanje ovih mladih kako bi bili aktivniji u kosovskom društvu. 

Aktivnosti i Rezultati:
•    Informativne aktivnosti oko projekta  u opštinama Peć, Klina i Istok a sa ciljem identifikacijegrupa mladih iz reda svih zajednica koje žive na Kosovu.
•    Realizovanje poseta razmenjivanja mladih sa ciljem povećanja saradnje i komuniciranja među zajednicama.
•    Realizovanje fudbalskog turnira za stvaranje bolje saradnje među fokus grupama za zajedničko delovanje
•    Ostvarivanje jene kulturne manifestacije sa ciljem međusobnog upoznavanja mladih sa tradicijskim vrednostima drugih zajednica.
•    Realizovanje poseta fokus grupama u omladinskim centrima u Peći, Klini i Istoku a sa ciljem upoznavanja mladih sa dobrim iskustvima među neformalnim i formalnim grupama.
•    Organizovanje dvodnevnog kampa gde učestvuje najmanje 30 mladih koji u posebnim grupama radiše na izradi zajedničke strategije oslanjajući se na njihove potrebe a sa ciljem da ova strategija bude predata lokalnim institucijama i drugim subjektima kao što su mogući donatori.
 

Funksionalizacija lokalne autobuske linije za turizam u zoni Rugove
Naziv Projekta: Funksionalizacija lokalne autobuske linije za turizam u zoni Rugove
Vremenski rok: 13 meseci (maj 2011 – juni 2012)
Mesto: Rugova -Peć
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 4.987.50 €
Donatori: Kancelarija za veze Evropske Komisije na Kosovu

Cilj projekta: Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Dukađin and Rugova Vallay Access Action Program” i ima za cilj funkcionalizaciju autobuske linije kkoja bi saobraćala u turističkoj službi u zoni Rugove, kao i stvaranje odgovarajućih uslova za iskorištavanje ove autobuske linije za putovanje u zoni Rugove.
 
Korisnici: Korisnici su stanovnici u rugovskom predelu kao i svi građani i turisti iz pećke opštine i drugih mesta na Kosovu koji koriste ovu mogućnost putovanja od Peći do sela Boge. Takođe su korisnici i opština Peć, pošto sada i u buduće svi građani će biti obezbeđeni jednom autobuskom linijom od Peći za Rugovu, i operator koji će imati jednu analizu momentalne situacije pre nego započne funkcionalizovanje autobuske linije i imaće jednu stimulaciju za prvih pšest meseci.

Realizacija projekta:
U okviru ovog projekta je urađeno jedno istraživanje sa stanovnicima ove rugovske oblasti kao i sa žiteljima grada Peći, iz čega je sprovedena jedna analiza i prepoznata potreba postojanja jedne takve autobuske linije, iskorištavanje ove linije i uslovi koje treba pružiti. A potom će se odabrati operater koji će biti odgovoran za održavanje autobuske linije iz Peći za zonu Rugove, a kome će se pružiti jedan stimulativni grant a koji se tiče redovnog održavanja autobuske linije za rugovsku zonu. U okviru ovoga projekta će se izgraditi i nekoliko stajališta za putnike koji čekaju autobus, što istovremeno može služiti i za dodatne informacije o toj zoni.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Funksionalizovanje autobuske linije Peć – Boge (Rugova) koja će se sprovoditi najmanje dva puta dnevno a biće uredno registrovana kao redovna linija u autobuskoj stanici u Peći
•    Obezbeđivanje jednog odgovarajućeg autobusa koji će operisati i pružati bolje uslove za putovanje a istovremeno će i predstavljati zonu
•    Mobiliziranje zajednice u Rugovi sa potrebama koje ima ova zajednica vezano za transport, određivanje mesta za izgradnju stajališta za autobuse
•    Izgradnja osam stajališta za žitelje što će služiti kao stanično mesto za čekanje autobusa kao i mesto za osnovne turističke informacije za posetioce u Rugovi

Monitorisanje sprovođenja Zakona za Zaštitu Prirode

Naziv Projekta: Monitorisanje sprovođenja Zakona za Zaštitu Prirode
Vremenski rok: 4 meseci (novembar 2011 – februar 2012)
Mesto: Kosovo
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 4.680 €
Donatori: NDI

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj monitorisanje sprovođenja Zakona za Zašitu Prirode i drugih zakonskih akata donesenih od strane Vlade i opština a za očuvanje i poboljšanje stanja u prirodi na Kosovu.

Korisnici: Profitiraju ovim projektom Ministarstvo sredine i prostornog planiranja, Parlamentarana komisija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj (PŠRR), opštine i druge interesne grupe, pošto preko ovoga projekta će se postići da po prvi put od usvajanja tog zakona u skupštini Kosova u 2010 godini, da se uradi jedno procenjivanje sprovođenja ovoga zakona u praksi. Završetak projekta pruža jedan izveštaj sa mehanizmima, gde će se navesti odgovornost o tome šta treba preduzeti svaka od institucija kako bi se zakon za zaštitu prirode implementira u praksi.

Realizacija projekta:
Ovim projektom je urađena jedna opšta analiza šta su uradile opštinske institucije po obavezama koje proizilaze iz ovoga zakona za očuvanje prirode, kao i konkretni angažman centralnih institucija a to znači Ministarstva sredine i prostornog planiranja, na kompletiranju podzakonskih akata koji proizilaze iz ovog zakona, finansijsku i profesionalnu podršku za opštine i td. Ovo je urađeno na sastancima koji su održani sa svakom od ovih odgovornih institucija, Agenciju za zaštitu prirode i institut koji funkcioniše unutar ministarstva, civilno društvo i druge interesne grupe kako bi se Zakon za zaštitu prirode angažovao na očuvanju iste. Takođe se zakon odnosio i na to da sprovede podizanje svesti kod građanstva o postojanju Zakona za zaštitu prirode, organizovanje zajedničkih sastanaka sa svim ovim akterima kako bi se razmotrio rad, angažman i doprinos tokom svih ovih godina od kako je zakon stavljen na snagu, kao i dizajnirat će se jedan izveštaj procene koji će se predati parlamentarnoj komisiji kao i Vladi Kosova.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Organizovanje triju javnih debata, sa raznim institucijama sa centralnog nivoa kao i ovog lokalnog da bi se analizirala dostignuća sprovođenja ovoga zakona
•    Organizovanje jednog javnog sastanka između institucija, biznisa i zakonskih eksperata o kaznenim merama za štetočine u prirodi
•    Obuhvatanje svih institucija i drugih interesnih grupa od lokalnog pa do onog centralnog za sprovođenje zakona za zaštitu prirode
•    Izrada izveštaja procene obuhvativši i preporuke od svih aktera angažovanih na procesu sprovođenja Zakona za prirodu
•    Objavljivanje procenjivačkog izveštaja i predavanje ovog raporta Ministarstvu sredine i prostornog planiranja kao i parlamentarnoj komisiji za PŠRRS
 

Kampanja protiv pucanja vatrenim oružjem na zabavama i proslavama

Naziv Projekta: Kampanja protiv pucanja vatrenim oružjem na zabavama i proslavama
Vremenski rok: 3 meseca (Juli 2011 – Septembar 2011)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Dečane
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 1,420 €
Donatori: Saferworld

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj senzibilizaciju građastva za posledice koje dolaze od pucnjave i upotrebe oružja na raznim poroodičnim zabavama kao i senzibiliziranje institucija za efikasno sprovođenje Kaznenog Zakona Kosova i Zakona za Oružje.

Korisnici: U okviru projekta profitiraju građani regiona Peći. U užem smislu profitirat će familije/pojedinci koji organizuju zabave kao i razni uzrasti (obuhvativši obavezno omladinu) što u većini slučajevajesu ili mogu biti skloni upotrebi oružja na veseljima. Takođe vlasnici restorana/hotela i institucije koje su odgovorne za sprovedbu ovoga zakona, pošto svi ovi akteri će biti deo aktivnosti ove kampanje.

Realizacija projekta: Kampanja je usredsređena na podizanje svesti građana o riziku koji ih može zadesiti tokom pucanja vatrenim oružjem po porodičnim zabavama, ali i od dugih upotrebe oružja. Ovo je realizovano na direktnim sastancima sa građanima, institucijama i sa rasnošenjem materijala za podizanje svesti kao što su posteri, flajeri i drugo. Organizovane su i konferencije za medije i javne televizijske debate, kako bi što više građana bilo svesno o posledicama neovlaštenog držanja vatrenog oružja, ili ako pucanje iz oružja bilo da se radi o porodičnim veseljima ili bilo gde drugde gde se ugrožava život građana kao i remeti javni red i mir. Kampanja je rasprostranjena u četiri opštine kao što su Peć, Istok, Klina i Dečane, kroz mobiliziranje svih aktera za sprečavanje oružane paljbe i povećanje saradje građana i organa pradve: policije i sudstva kao i opštinskih institucija.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Jedna konferencija za medije za predstavljanje kampanje od strane Syri i Vizonit, kosovske policije kao i predstavnika opštine, prezentiran je njihov operativni plan vezano za sprečavanje upotrebe vatrenog oružja na javnim mestima i porodičnim zabavama.
•    Jedna javna regionalna debata u Peći sa zvanicama iz sudova i okružnog tužilaštva,  komandiri policijskih stanica, predsednici opštinskih saveta za bezbednost u zajednici, civilno društvo, biznisi (restorani i hoteli), mediji itd.
•    Televizijske debate na “TV Dukađini” sa učešćem civilnog društva (Syri i Vizionit), policije i sudova, gde je upoznata široka javnost sa kaznenim merama u slučaju da oni poseduju oružje bez dozvole ili pucaju na porodičnim veseljima
•    DIstribuiranje materijala za podizanje svesti u kampanji (posteri, pamfleti, itd) sa preko 20 volontera koji su sproveli raspodelu materijala za podizanje svesti po raznim zonama u gradovima Peći, Kline, Istoka i Dečana
•    Druga konferencija za medije o toku kampanje i objavljivanje izveštaja od strane policije, sudstva kao i opštinskih institucija kao i o dostignućima kampanje prevencije gađanja iz vatrenog oružja na porodičnim zabavama
•    Zaključna debata o dostignućima kampanje i izvlačenje preporuka o dotičnim institucijama na sprečavanju nošenja oružja bez dozvole i njihove upotrebe na porodičnim veseljima.
 

Aktivnost za izgradnju mira u opštinama gde je realizovan povratak i re-integracija (u okviru Projekta RRK – II)

Naziv Projekta: Aktivnost za izgradnju mira u opštinama gde je realizovan povratak i re-integracija (u okviru Projekta RRK – II)
Vremenski rok: 6 meseci (Februar 2011 – Avgust 2011)
Mesto: Klina, Orahovac, Uroševac i Obilić
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 14,970 €
Donatori: DRC

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj da podrži novi proces re-integracije, kako bi promovisao međuetnički dijalog i kako bi poboljšao među-opštinsku saradnju na podržavanju povratka i re-integracije.

Korisnici: U okviru projekta su bili obuhvaćeni predstavnici srpske povratničke zajednice a u okviru projekta RRK II kao i albanska zajednica kao dočekujuća, u opštinama Klina, Orahovac, Obilić i Uroševac. Također direktni korisnici ovog projekta su bili i opštinski zvaničnici ovih četiri opštine obuhvatajući zvaničnike zajednica i zvaničnike za povratak.
 
Realizacija projekta: Projekat je bio fokusiran na podržavanje procesa re-integracije, kako bi promovisao međuetnički dijalog ikako bi poboljšali među-opštinsku saradnju, gde su organizovani sastanci i treninzi na raznim temama međuetničkih odnosa kao i održivog povratka u ovom područjima. Takođe u okviru projekta su održane i konferencije povratka sa ciljem promovisanja međuetničkog dijaloga i održivog povratka, gde su na ovim konferencijama obuhvaćeni razni akteri, kao lokalne institucije, povratnička srpska zajednica, druge zajednice kao što je albanska, romska, egipćanska i aškalijska, onda mediji, civilno drštvo i ostali. Istovremeno su realizovane i posete među-opštinske razmene, sa ciljem razmene dobrih iskustava po pitanju povratka i re-integracije u opštinama Klina, Orahovac, Obilić i Uroševac.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Informativne aktivnosti oko projekata i povećanja savesnosti
•    Vizite na terenu i razmena iskustava povratka, u opštinama Klina, Orahovac, Obilić i Uroševac
•    Izgradnja kapaciteta kod lokalnih zajednica i među-etničkih pitanja posredstvomtreninga
•    Stvaranje još bolje saradnje izme_u fokus grupa za zajedničko delovanje
•    Realizovanje radio debata koje imaju za cilj tretiranje tema ljudskih prava i povratka.
•    Organizovanje konferencija za povrtak a koje imaju za cilj pvratak i re-integraciju zajednica u kosovsko društvo.
 

Strategija kosovske Vlade za obuhvatanje zajednica; roma, egipćana i aškalija u praksi na lokalnom nivou posredstvom aktivnog građanstva

Naziv Projekta: Strategija kosovske Vlade za obuhvatanje zajednica; roma, egipćana i aškalija u praksi na lokalnom nivou posredstvom aktivnog građanstva
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2011 – Decembar 2011)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Dečane, Đakovica, Orahovac
Organizacija/e implementator/i: Syri i Vizionit
Budžet: 55.788.29 €
Donatori: Olof Palme International Center

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj jačanje i mobilizaciju zajednica; roma aškalija i egipćana kako bi obezbedili da obuhvaćene dispozicije u Strategiji 2007 za Kosovo, kao i za obuhvatanje i zajednica REA da budu vraćene u praksi, na lokalnom tj opštinskom nivou.

Korisnici: Predstavnici zajednica u selima i naseljima opština Peć, Klina, Istok, Dečane, Đakovica i Orahovac, su direktno bili obuhvaćeni u implementaciji zajedničkih inicijativa koje su podržane malim grantovima u okviru projekta. Direktni korisnici su bili i opštinski zvaničnici iz Kancelarije za zajednice kao i iz Kancelarije za povratak, kao i grupe te razne organizacije iz zajednica, koje su dobitnici i grantova za njihove inicijative tokom godine. Istovremeno dobitnici ovog projekta su bili i grupa učenika iz opštine Đakovica koji su bili deo testirajućeg odelenja nastave na romskom jeziku.

Realizacija projekta:
Ovim projektom su dizajnirane dve strategije trogodišnjeg delovanja nad zajednicama u opštinama Dečan i Orahovac. Projekat je fokusiran i na jačanje zajednica realizujući sastanke i raznovrsne treninge sa ciljem podizanja kapaciteta kod zajednica: roma, egipćana i sškalija, također. Projekat je nastavljen i na podržavanju inicijativa proizašlih od same zajednice podržavši tako 12 inicijativa implementiranih od samih grupa i drugih organizacija zasnovanim na radu predstavljanja zajednice, iz opština; Peć, Istok, Klina, Dečane, Đakovica i Orahovac. Ostala uspješna aktivnost je bilo i iniciranje testirajućeg odelenja nastave na romskom jeziku, a koja je realizovana u toku 6 meseci u opštini Đakovica, gde je nastavu pohađalo oko 20 učenika u razredima od I do XIII.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Dizajniranje Strategije delovanja za zajednice: roma, egipćana i aškalija u opštinama Dečane i Orahovac.
•    Postojanje informacija o prednostima, moćima, slabostima i rizicima, detaljiziranih od strane same zajednice tokom fascilitiranja sa fokus grupama, informacije koje će pomoći na pisanju akcionih planova za učešće zajednica REA.
•    Bolje upoznavanje opštine sa postojećim problematikama kojednica REA po posebnim njihovim naseljima.
•    Organizovanje treninga za temu Dizajniranje predlog projekata za steering committes gde su učestvovali predstavnici zajednica iz sela  inaselja opština Dečane i Orahovac kao i predstavnika opština.
•    Stvaranje bolje saradnje među fokus grupama za zajedničko delovanje
•    Iniciranje i realizovanje testirajućeg odelenja na romskm jeziku, gde je bilo obuhvaćeno 20 učenika iz razreda od I pa sve do XIII iz romskog naselja u Đakovici.
•    Podržavanje 12 inicijativa sa malim grantovima za fokus grupe i organizacije zasnovane na zajednicama u Peći, Istoku, Klini, Dečanima, Đakovici i Orahovcu
 

Pomoć na implementaciji MOBKOS II

Naziv Projekta: Pomoć na implementaciji MOBKOS II  
Vremenski rok: 4 meseca (mart 2011 – oktobar 2011)  
Mesto: Kosovo, Opština Peć   
Organizacija/e implementator/i: "Syri i Vizionit", program MOBKOS, Opština Peć
Budžet:  6.934 €   
Donatori: Flamanska Vlada (Belgijska) u saradnji sa Ministarstvom Infrastrukture, a i sa podrškom od Opštine Peć

Cilj projekta: Ovaj projekat ima za cilj povećanje svesti građanstva i institucija u odnosu na urbanu mobilnost

Korisnici: Direktni korisnici su opštine kao i Ministarstvo koji skupljaju informacije koje im trebaju vezano za prostorno planiranje, i dobijaju sugestije i ideje eksperata vezano zaurbanu mobilnost; organizacije i ambijentalisti koji se bave ambijentom i urbanizmom, kao i na kraju stanovništvo Peći posredstvom promovisanja preko kampanje za upotrebu bicikala i parkinga sa ciljem da se olakša urbanom saobraćaju
 
Realizacija projekta: Projekat je nastavak projekta MOBKOS 1, dok u ovoj fazi “Syri i Vizionit” ima ulogu sekretarijata programa, kako bi održavao kontakte sa partnerima i korisnicima. Deo posla je bio i stvaranje i održavanje jedne šeb stranice sa nazivom MOBKOS, koji je služio kao nacionalna platforma za urbanu mobilnost na Kosovu i na njoj su objavljeni članci, studije i mnjenja vezano za urbanu mobilnost na Kosovu. Odgovornost SiV-a je bilo i održavanje nacionalnih konferencija o urbanoj mobilnosti, realizaciju kampanji o parkinzima i podizanju svesti o razvoju urbane mobilnosti.

Aktivnosti i rezultati:
•    Menadžiranje šeb sajta MOBKOS-a posredstvom realizacije poziva za dizajniranje 50 članaka iz oblasti urbanog mobiliteta
•    Kampanja za oslobađanje parkinga, snimanje pet profesionalnih spotova sa akterima na puteve, objavljivanje i njihovo distribuiranje
•    Materijali vizuelne kampanje: posteri, letke, koji promovišu urbanu mobilnost
•    Realizovanje dve konferencije sa ekspertima i instirucijama za stvaranje jedne platforme zajedničkog delovanja na celom Kosovu vezano za urbanu mobilnost
•    Asistiranje za licenciranje Audita By-pad za Peć