misli globalno,
deluj lokalno

2014

Tokom 2014 godine, organizacija “Syri i Vizionit” je igrala jednu aktivnu ulogu na lokalnom i nacionalnom nivou, te bila jedan aktivni akter i u inicijativama civilnog društva na nivou država regiona. Projekti u kojima je bila obuhvaćena su projekti koji su bili njihov nastavak iz prethodnih godina i daljnje zalaženje u srž problema koje imaju građan ii zajednice. Organizacija je opsluživala građanstvo na podnošenju njihovih zahteva, adresiranju naspram dotičnih institucija, prenstveno izgrađujući mostove komunikacija i saradnje između građana i institucija.

U procesu sprovedbe je tokom ove godine bilo oko 15 velikih projekata, a na kojima je angažovano osoblje od nekih 20 osoba, pomognuti od članova organizacije Syri i Vizionit i volontera, kao važnog dela funkcionisanja organizacije.
Organizacije donatori kao i partneri su nastavili da podržavaju naš rad, dok je tokom godine povećana saradnja kao i izrađeni su projekti koji su otvoril inove mogućnosti za organizaciju i građane, koji direktno profitiraju iz ovih projekata. Dva projekta započeta iz 2013 godine sa finansiranjem iz Evropske Komisije su nastavljeni i tokom cele 2014 godine, konkretno angažman u mreži zantikorupcije SELDI država Jugo-istočne Evrope za dobro upravljanje i monitorisanje, kao i projekti na nivou Kosova zajedno sa IADK o osnaživanju civilnog društva o dizajniranju politika i konsultiranju sa vladom u sektoru poljoprivrede.

U nastavku tokom godine su sprovedena još dva projekta o monitorisanju i zaštiti dečjih prava a ti projekti su finansijski podržani od Save the Children, fokusirajući se na njihovom osnaživanju za monitorisanje i izveštavanje o njihovim pravima, ali sa stalnom podrškom od organizacije. U višegodišnjem partnerstvu sa Olaf Palme International Center projekat aktivnog građanstva je odigrao jednu značajnu ulogu u podršci marginalizovanih zajednica u nekoliko opština Kosova.
Konstantna saradnja sa Solidar Suisse tokom godine je nastavljena sa dva projekta koji imaju finansijsku podršku od Solidar, projekat o socijalnom dijalogu u mlečnom sektoru, konkretno podrške za farmerske organizacije, kao i sa projektom “Mismatch”, koji podržava prilagođavanje škola u Peći ka tržištu rada, povećanje saradnje škola sa biznisima kao i na poboljšanju profesionalne prakse. Sa Solidar Suisse je tokom prošle godine započela i jedna druga zajednička saradnja sa Volkshilfe iz Austrije na jednom novom trogodišnjem projektu podržanom od ADA za podršku profesionalnom obrazovanju u sektoru hotelijerstva i turizma, koji se implementira u Peći, Ðakovici i Prizrenu.
Tokom 2014 godine su započeti i dva druga važna projekta, a koji se tiču sektora pravde i funkcionisanja zakona na Kosovu. Projekat za podršku zahteva EZ-a za dobro upravljanje, za daljnje Evropsko integrisanje Kosova, a koji se implementira u prtnerstvu sa Kipred a finansira od Evropske Komisije. On ima za cilj monitorisanje šest polja sprovođenja zakona na Kosovu. Projekat “Zaštiti svoje vlasništvo” je fokusiran na poljima podizanja svesti o sprovođenju zakona, posebno po pitanju vlasništva i nasleđa a finansira se od USIAD/ATRC.

Uz podršku od UNDP-a tokom godine je realizovan jedan mini projekat za podizanje pozicije žene u procesima očuvanja mira, dok je finansiran od “Ernst Basler + Partner” je implmentiran projekat “Studija fizibiliteta za tretman crnih voda u Peći”.
U sektoru zaštite sredine su sprovedena još dva druga projekta: nastavak aktivnosti podizanja svesti o “Danu Drima”, a koji je započet jednu godinu dana ranije i podrška kao deo kampanje čišćenja grada Peći.
2014 godina je bila jedna izborna godina na Kosovu, dok je Syri i Vizionit kao deo koalicije NVO-a “Demokratija na Delu” vršila monitorisanje izborne kampanje u šest opština regiona Peći i Ðakovice.

Na unutarnjem funkcionisanju organizacije tokom godine “Syri i Vizionit” je konsolidovala i dalje stvaranje jedne efikasne strukture, koja zadovoljava potrebe svoga članstva. Urađen je novi model reorganizovanja članstva i volontera, koji sada već imaju jednu veoma aktivnu ulogu kao deo organizacije. Održana je i jedna skupština članova i izrada nove trogodišnje strategije.

 

Podizanje pozicije žene u procesima stvaranja mira i očuvanja mira

Naziv Projekta: “Podizanje pozicije žene u procesima stvaranja i očuvanja mira”
Vremensko trajanje: 3 meseca (Mart 2014 – Maj 2014)
Mesto: Peć
Organizacija(e) implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 1.060 euro
Donator: UNDP

Cilj projekta: Projekat ima za cilj podizanje participiranja žene u toku procesa izgradnje mira i planiranja posle konflikata.

Korisnici: Korisnici ovog projekta su bile žene, organizovane grupe civilnog društva i institucije, dok korisnici su bile i institucije kao is vi aktivni građani u procesima odlučivanja u opštini Peć.
 
Realizacija projekta: Realizovani su treninzi za podizanje kapaciteta direktora opštinskih direktorijata opštine Peć, za jačanje direktora po pitanju zastupanja/zalaganja i boljeg lobiranjaoko polnog budžetiranja i učešća žene u stvaranju politika. Takođe su realizovane radionice za planiranje i izradu akcionog plana i strategije delovanjaza polno budžetiranje sa učešćem, istovremeno su realizovani okrugli stolovi sa institucijama, civilnim društvom i medijima. A takođe su istovremeno ostvareni i sastanci sa svakim od direktorijata kako bi se predstavila strategija i plan delovanja za obuhvatanje i inkorporiranje polnog budžeta.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Realizovanje tri okrugla stola sa grupom žena, muškaraca i omladine
•    Donošenje preporuka sa sva tri okrugla stola i njihovo adresiranje ka institucijama
•    Realizovanje treninga za podizanje kapaciteta i podizanje svesti direktora o važnosti polnog budžetiranja.
•    Izrađivanje tri odvojena izveštaja o ulozi i spremnosti žene za obuhvatanje u postojećim mehanizmima za izgradnju mira.

"Demokratija na Delu" – Centralni izbori 2014

Naziv Projekta: "Demokratija na Delu" – Centralni izbori 2014
Vremensko trajaje: 5 meseci (avgust- decembar 2013)
Mesto: Region Peći (Peć, Ðakovica, Klina, Istok, Dečane i Junik)
Organizacija(e) implementatori: "Syri i Vizionit" u okviru koalicije "Demokratija na Delu"
Budžet: € 27,772.20 € preko Syri i Vizionit, (ostali budžet je realizovan posredstvom KDI)
Donator: USAID, Ambasada Norveške

Cilj projekta: "Demokratija na Delu" je osnovana sa ciljem monitorisanja parlamentarnih i lokalnih izbora organizovanih u novembru 2007 godine, kao i sa ciljem podizanja svesti kod građanstva kako bi uzeli učešća na izborima. Osim organizacije "Syri i  Vizionit" deo koalicije "Demokratija na Delu - Izbori 2013" su i 10 nevladinih kosovskih organizacija.

Korisnici: Direktni (neposredni) korisnici je cello kosovsko stanovništvo. Posebno jedan broj ljudi koji su obuhvaćeni procesom kao posmatrači mesečni i dnevni su profitirali od treninga o procesu i izbornom sistemu na Kosovu. Takođe, od kampanje za educiranje glasača su profitirali svi glasači u opšte, a posebno oni neodlučni.

Realizovanje projekta: Aktivnosti obuhvataju monitorisanje potpunog izbornog procesa; monitorisanje mesečne stranačke kampanje, dana izbora, glasanja i prebrojavanja glasova na dan centralnih izbora.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Monitorisanje na stotine izbornih aktivnosti tokom perioda sprovođenja kampanje;
•    Održavanje konferencija za štampu u vezi sa problemima i nepravilnostima na koje se naišlo tokom monitorisanja,
•    Monitorisanje dana izbora, glasanja i prebrojavanja glasova u šest opština; ponavljanje izbora u četiri opštine regiona;
•    Angažovanje dugoročnih posmatrača (LTO) za jedan period pre izbora;
•    Angažovanje preko 350 kratkoročnih posmatrača (STO) na dan izbora;
•    Organizovanje i održavanje preko 50 treninga za STO u jednom period od samo 10 dana;
 

Socijalni dijalog u mlečnom sektoru

Naziv Projekta: Socijani dijalog u mlečnom sektoru
Vremensko trajanje: 12 meseci ( januar 2014 – decembar 2014)
Mesto: Kosovo
Organizacija(e) sprovodioci: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Solidar Suisse
Budžet: 13,600 € 
Donator: Solidar Suisse

Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj osnaživanje proizvođača i prerađivača u mlečnom sektoru: njihovih zvaničnika tokom uzimanja uzoraka mleka, administracije projekta, transparentnosti i neutralnosti tokom uzimanja uzoraka mleka od strane Udruženja proizvođača i prerađivača mleka.

Korisnici: Direktni korisnici su udruženja proizvođača i prerađivača mleka, administracija i zvaničnici projekta koji su direktno uključeni na realizaciji projekta, farmer i potrošači mlečnih proizvoda.

Realizacija projekta: Na ovom projektu Udruženje proizvođača i prerađivača mleka, SiV tokom 2014 godine je imala dužnost pružanja pomoći radnicima projekta na ažuriranju baze  podataka farmera, pružanje statistika kao i monitorisanja službenika projekta na terenu tokom uzimanja uzoraka. Tokom celog jednogodišnjeg vremena, SiV je izlazila na teren sa službenicima projekta kako bi videli problem sa kojima se suočavaju oni tokomprikupljanja uzoraka kao i da istovremeno uzme mišljenja farmera oko izazova sa kojima se oni suočavaju, njihovo mišljenje oko uzimanja uzoraka i rezultata od tih uzoraka mleka.

Aktivnosti i Rezultati:
• Uređenje liste farmera i ažuriranje baze podataka
• Monitorisanje službenika projekta
• Realizovanje 100 upitnika za farmere sa cele teritorije Kosova
• Izveštavanje o nalazima istraživanja

“Mismatch” (4)

Naziv projekta: “Mismatch” (4)
Vremensko trajanje: 11 meseci  (februar 2014 – decembar 2014)
Mesto: Peć
Organizacija(e) implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 12,405.00 €
Donator: Solidar Suisse

Cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta profesionalne prakse za učenike srednjih škola hotelijerstva i turizma u Peći, podizanje svesti učenika za sčstem obrazovanja na Kosovu i savetovanje za orjentaciju u karijeri.


Korisnici: Direktni korisnici projekta su učenici srednje ekonomske škole, biznisi iz oblasti ugostiteljstva i turizma. Korisnik je i opština Peć posredstvom opštinskog direktorijata za obrazovanje, konkretno oko 20 predavača akreditovanih za savetovanje u karieri a isto toliko i škola.


Realizovanje projekta: Projekat je realizovan u saradnji sa Srednjom ekonomskom školom “Ali Hadri” u Peći, konkretno u smerovima hotelijerstva i turizma. U saradnji sa školom, opštinom, regionalnom kancelarijom za obrazovanje, biznisima i civilnim društvom je stvorena jedna koordinirajuća grupa koja je tretirala pitanja profesionalne prakse za učenike u ova dva smera, povećanje saradnje između škola i biznisa, itd. Potpisano je oko 35 ugovora između škole i biznisa u Peći za profesionalnu praksu. Obučeno je osoblje i po prvi put je započela sa primenom orijentacija u karijeri u 15 opštine Peć.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Koordiniranje aktera opština-škola-biznis a vezano za obavljanje profesionalne prakse
•    Sastanci sa predstavnicima biznisa u Peći, potpisivanje 35 ugovora između biznisa i ekonomske škole za obavljanje profesionalno prakse.
•    Obučavanje i licenciranje za orijentisanje u karijeri
•    Apliciranje orijentisanja u karijeri u školama Peći
•    Razmena iskustava sa ostalim srednjim školama

“Brani svoje vlasništvo”

Naziv projekta: “Brani svoje vlasništvo”
Vremensko trajanje: 8 meseci  (oktobar 2014 – jun 2015)
Mesto: Peć, Istok, Klina, Dečane
Organizacija(e) implementator: Syri i Vizionit
Budžet:  22,044.00 $
Donator: USAID/ATRC

Cilj projekta: Projekat ima za cilj podizanje svesti kod građana o važnosti izbora pitanja vlasništva, kao u smisluprenošenja nasleđa kod dotičnih naslednika svojij, a tako i u odnosu na promenu vlasnika, proprativši i potrebnom dokumentacijom, fokusirajući se uglavnom na ruralne zone i tamo gde nedostaju takva svest i praksa.

Korisnici: Korisnici projekta su institucije i građani opštine Peć, Klina, Dečane i Istok, koji su tokom razvoja dobili potrebne informacije vezano za problem koje oni imaju sa vlasništvom, načinima rešavanja ovih problematika vezanih za nasledstvo, zakonsku osnovu i puteve koje treba pratit. Institucije su imale mogućnost da prošire komunikaciju sa građanima i poboljšaju saradnju među njima.

Realizovanje projekta: U četiri opštine na Kosovu su održani sastanci sa građanstvom, i sa predstavnicima građana po selima i naseljima. Predstavnici institucija pravde i lokalne vlasti od Sudstva, tužilaštva, opština, notarske službe, advokata i drugih institucija koji se bave pitanjem vlasništva, oni su odgovorili na pitanja građana i adresirali su njihove zahteve za rešavanje vlasničkih pitanja, poboljšanje procedura i td.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Sastanci između predstavnika institucija sa liderima i mesnim zajednicama u opštinama Peć, Klina, Dečane i Istok
•    Javni skupovi sa zajednicom u opštinama Peć, Klina, Dečane i Istok
•    Okrugli stolovi sa ekspertima i opštinskim institucijama u opštinama Peć, Klina, Dečane i Istok
•    Radio debate na Radio Peja i na Radio Fontana
•    Priprema i raspodela Flajera o zakonima o vlasništvu i sa pozivima za rešavanje vlasništva
•    Jedna vrsta flajera o funkcionisanju Pećkog Suda
•    5 publicističkih spotova na Radio Dukađini

Together 4 Children Rights- CRC Monitoring

Naziv Projekta: “Together 4 Children Rights- CRC Monitoring”
Vremensko trajanje: 11 meseci (februar 2014 – decembar 2014)
Mesto: Celo Kosovo
Budžet: 33,608 €
Donator: Save the Children

Cilj Projekta: Razvoj kapaciteta dece  kako bi izveštavali o svojim pravima i kako bi podigla svest u institucijama, roditelje, savete u osnovnim školama kao i sa svim mehanizmima stvorenih za zaštitu dečjih prava, za situaciju poštovanja dečjih prava na Kosovu bazirajući se na međunarodnu Konvenciju o dečjim pravima (MKDP).


Korisnici: Projekat monitorisanja sprovođenja MKDP je pokrivao celu teritoriju Republike Kosova, obuhvativši tako 37 opština Kosova, ili 1,467 naselja.


Realizacija projekta: Stvorena je grupa od 24 dece (ROR –“Respect Our Rights”) koji imaju sposobnost i kapacitete za monitorisanje sprovođenja MKDP od samih njih, konkretno na dva polja: Pravo na obrazovanje i pravo na odlučivanje izašavši po prvi put na Kosovu sa jednim izveštajom monitorisanja o sprovođenju MKDP na ovim poljima posredstvom mehanizama mladi sun a polju monitorisanja sprovođenja međunarodne konvencije o dečjim pravima i na Kosovu.
Projekat čini decu aktivnim akterima kao i podiže značaj njihove uloge i jača njihov glas u monitorisanju, o pravima koja im se garantuju ne samo ovdašnjim zakonodavstvom nego i međunarodnim konvencijama. Objavljeni izveštaj o aktuelnoj situaciji na ovim poljima proizilazi iz istraživanja koje vrše sama deca, utiče i neposredno na institucionalne politike i čini decu učesnicima u odlučivanju, pružajući sugestije i preporuke za institucije o tome šta trebaju preduzeti vladine institucije i lokalne vlasti, kako bi valjano poboljšali situaciju dečjih prava.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Objavljivanje izveštaja sa nalazima monitorisanja iz prošle godine u Peći i Ðakovici,
•    Konkurs i odabir 24 dece iz svih opština Kosova zainteresovanih da budu deo grupe za monitorisanje ROR,
•    Trninzi grupe ROR za funkcionisanje, monitorisanje, izveštavanje idr, zajednički sastanci, jedna radionica za izradu upitnika i metodologije monitorisanja
•    Stvaranje i menadžiranje jenog web sajta www.ror-rks.net
•    Učestvovanje letnje škole u Albaniji sa decomiz država regiona.
•    Odabir 6 opština za monitorisanje: Priština, Mitrovica,Ðakovica, Vučitrn, Dečane i Dragaš. Sastanci sa direktorima Direktorijata za Obrazovanje u ovim opštinama i potpisivanjememoranduma o saradnji sa njima.
•    Realizovanjeupitnika u 14 škola, i to 5 srednjih te 9 osnovnih i to u 6 odabranih opština.
•    Nacionalna Konferencija za javno objavljivanje Izveštaja monitorisanja nazvanog “Naša Realnost”.
•    Realizovanje programa na TV Dukađi u povodu objavljivanja izveštaja.

Zajedno za prava i zaštitu dece

Naziv projekta: “Zajedno za prava i zaštitu dece”, 
Vremensko trajanje: 12 meseci  (Januar 2014 – Dhecembar 2014)
Mesto: Peć, Ðakovica, Uroševac, Priština i Mitrovica
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 53, 668.20€
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Poboljšanje pozicije dečjih prava na Kosovu, jačanje dečjih organizacija u školama i van njih, rast njihovog uticaja na sprovođenju dečjih prava; podržavanje i razvoj politika za zaštitudece u saglasnosti sa Međunarodnom konvencijom za Dečja Prava (MKDP) i standarda EZ-a.

Korisnici: Korisnici su škole: “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” Peć, “Zekerijah Redža” kao i “Mustafa Bakija” Ðakovica, “Jeronim de Rada” i “Tefik Čanga” Uroševac, “Andon Zako Čajupi” kao i “Bedri Ðinaj” Mitrovica, “Naim Frašeri” te “Ismail Ćemali” u Prištini, a koji su pratili trening za zaštitu od nasilja i uznemiravanje u školama, izradu strategija za funkcionalizaciju mehanizama zaštite u školama. Profitirali su Institucija Narodnog Pravobranioca, direktorijati obrazovanja u ovim opštinama, Centri za socijalni rad, Policija Kosova, Ministarstvo Obrazovanja i dr.

Realizovanje projekta: U pet opština širom Kosova se neposredno radilo sa školskim savetima na izradi kodeksa ponašanja i na stvaranju i jačanju mehanizama zaštite dečjih prava u školama, promovisanje dečjih prava, sprečavanje nasilja i uznemiravanja kao i na podizanju svesti kod javnosti.

Aktivnosti i Rezultati:

•    Dizajniranje i postavljanje jednog kodeksa ponašanja u dve niže srednje škole
•    Osnaživanje sandučića za žalbe u osam škola za adresiranje nezadovoljstava kod dece učenika
•    Obučavanje preko 500 dece o sprečavanju i adresiranju nasilja i seksualnog uznemiravanja u školama
•    Preko 1000 dece je informisano o funkcionisanju mehanizama za zaštitu njihovih prava, kao i o načinu delovanja na lokalnom nivou u posetama te sastancima sa predstavnicima ovih institucija.
•    Pet okruglih stolova u Prištini, Peći, Ðakovici, Mitrovici i Uroševcu sa svim akterima i na temu: Bezbednost i poštovanje dečjih prava u školama kao i potrebe za dopunu i izmenu zakonodavstva kao i izrada novih zakona.
•    Po jedan trening sa upravljačkim savetima škola u Prištini za dizajniranje strategije te za stvaranje i funkcionalizaciju mehanizama za dečja prava unutar škola.
•    Debata na Radio Dukađini kao i na Radio Kosova, a isto tako i jedna emisija na RTV21 o dečjim pravima
•    Predavanje u okviru međunarodnog dana MKDP od same dece i to u svakoj od projektom obuhvaćenih škola.
•    Stvaranje trenerskih grupa od po 7 dece u svakoj od škola u kojima se drži predavanje o MKDP.
•    Istraživanja situacije od same dece u školama a vezano za sigurnost dece/učenika u školama.
•    Organizovanje “Nedelje Protiv Nasilja nad Decom” na Kosovu, a u okviru svake od organizacija su prikazane i po jedna pozorišna predstava, i to u Peći i Mitrovici, jedna konferencija za medije, jedna nacionalna konferencija sa svim akterima, nekoliko emisija na TV-ima kaoi na lokalnim i nacionalnim radio stanicama a koje su imale za cilj da senzibiliziraju društvo kako bi se sotvarila što veća pažnja nad nasiljem.
 

Studija fizibiliteta za tretiranje crnih voda u Peći

Naziv Projekta: “Studija fizibiliteta za tretiranje crnih voda u Peći”
Vremensko trajanje: 04 meseca (Maj 2014 – Avgust 2014)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Dečane
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžei: 2,852 €
Donator: “Ernst Basler + Partner”

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj da tretira problem i potrebe konzumatora koristeći usluge kompanije “Hidrodrini”, i analiranje posredstvom focus grupa, na sastancima posredstvom kojih je urađeno prikupljanje detaljnih informacija po saznanjima u vezi sa pruženim uslugama od strane te kompanije, svesnost potrošača za tretiranjecrnih voda, posledica koje prouzroče u sredine i očekivanja potrošača.

Korisnici: Korisnici su građani iz opština Peć, Istok, Klina i Dečane, reka Drim i životna sredina uopšte, kao is vi građani Kosova.

Realizovanje projekta: Projekat je fokusiran na prikupljanje informacija od potrošača, posredstvom formiranja tri fokus grupa a gde su obuhvaćeni i konzumatori iz ruralnih zona, urbanih, razni biznisi, članovi familija, redovni platiše i oni neredovni kompanije “Hidrodrini”, sa kojima je rađeno na identifikovanju problema i iznalaženju mogućih puteva razrešenja problema u odnosu na tretiranje crnih voda i drugih zabrinjavajućih pitanja vezano za sami ambijent.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Sastanak sa učesnicima, konzumatorima iz urbanih zona u Peći a za podizanje svesti o potrebi tretiranja ovih crnih voda kao i mogućih higijenskih posledica na okolinu te i dalje netretiranja istovaranje tih voda.
•    Sastanak sa učesnicima, potrošačima urbanih zona iz regionalnih opština, kao što su Istok, Klina i Dečane za podizanje svesti o potrebama tretiranja crnih voda i higijenskih posledica kao i onih na okolinu prouzročeih zbog netretiranja ovih voda.
•    Sastanak sa učesnicima, konzumatorima i biznisima u Peći za podizanje svesti o potrebama tretiranja crnih voda i posedicama na higijenu i okolinu koju će prouzrokovati netretiranje ovakvih voda.

Active Citizenship Kosova

Naziv Projekta: Active Citizenship Kosova
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2014 – Decembar 2014)
Mesto: Peć, Klina, Istok, Dečane, Orahovac
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Donator: Olof  Palme International Center

Cilj projekta: Projekat teži jednom opštem angažmanu svih građana sa posebnim naglaskom na žene, kako bi bile deo procesa donošenja odluka a usredsredivši se na regione Peći i Prizrena.

Korisnici: Predstavnici sela iz sedam (7) mesnih zajednica u opštinama Peći, Istoka, Kline, Dečana i Orahovca, predstavnici organizacija civilnog društva regiona Peći i Prizrena, ženske neformalne grupe, žene članice skupštine, kao i svi građani Kosova.

Realizovanje projekta: Projekat “Active Citizenship Kosova” je fokusiran na podršci u selima sprovođenja advokacije (zastupanja/zalaganja) i aktiviziranje ženskih organizacija, ženskih neformalnih grupa iz lokalnih zajednica gde deluje naša organizacija, žena pripadnica opštinskih skupština u Peći, Dečanima, Klini, Istoku i Orahovcu, kao i monitorisanje sprovođenja pravilnika za organizovanje i funkcionalizovanje lokalnih odbora u opštinama Peći i Istoka, ili njegove izrade za opštine u kojima isti još nije urađen.
Kao drugi mehanizam za pomaganje odbora mesnih zajednica, civilnog društva i drugih interesnih grupa u Peći je otvorena Pomoćna i savetodavna kancelarija, koja je stalno pomagala predsednike mesnih zajednica, po pitanju pisanja zahteva, žalbi ili projekat ideja kako bi ih pravovremeno priložili kod institucija. Dok je drugo advokacijsko sredstvo koje je služilo za distribuiranje informacija kod građana bila i web stranica www.aktivizohu.org, posredstvom koje su razdeljene mnoge informacije kako bi se moglo razviti jedno aktivno građanstvo. Objavljene su tu i problematike sa kojima se suočavaju građani raznih opština na Kosovu.
Aktivnosti ovoga projekta, u ovoj fazi, su koncentrisani još više na jačanju uloge same žene u ovim procesima donošenja odluka, podržavajući ih tako malim grantovima, a za koje je dodeljeno osam (8) istih.

Aktivnosti i rezultati:
•    Nacionalna konferencija sa učesnicima iz svih institucija opština sa Kosova, Ministarstva administriranja i lokalne vlasti, civilnog društva, predstavnika mesnih zajednica, ženskih neformalnih grupa kao i grupe žena iz skupštinskih klupa. Cilj konferencije je da odrazi metodologiju rada organizacije Syri i Vizionit kao i rezultate rada te ulogu aktivnog građanina.
•    Organizovanje debate na nacionalnoj TV sa učesnicima iz ministarstava, lokalnih institucija, mesnih zajednica i SiV-a a da bi se informisao građanstvo o formi aktivizma i sistema funkcionisanja mesnih zajednica.
•    Vizita za razmenu iskustava predsednika urbanih naselja i sela u tim opštinama gde organizaciona i funkcionalna struktura aktivnog građanstva je primer za druge opštine.
•    Monitorisanje implementiranja pravilnika kao i odabir predstavnika po svim mesnim zajednicama. Syri i Vizionit će se aktivno angažovati na monitorisanju procesa odabiranja predstavnika mesnih zajednica, kao i na kraju procesa gde ćemo izaći sa izveštajem koji će sadržavati preporuke za taj pravilnik.
•    Opštinska radionica sa učesnicima iz opštinskih institucija, civilnog društva, predstavnika naselja i sela, kao i medija. Na ovim radionicama će se tretirati mogućnost sprovođenja pravilnika, dobiti koje opština i građani mogu imati od sprovođenja ovog pravilnika a koji će povećati saradnju opštine kao i samog opštinskog predsednika sa ruralnim zonama i naravno onim urbanim.
•    Treninzi sa tematikom advokacije kao i lidershipa, za osam (8) grupa žena iz ovih mesnih zajednica.
•    Izrada strategije delovanja za ženske grupe: Sa grupama ženama osam mesnih zajednica će se izraditi strategije zajedničkog delovanja, ali unutar same strategije aktivnosti će biti podeljene za svaku mesnu zajednicu ponaosob.
•    Organizovanje zajedničkih radionica između ženskih grupa sa ženama koje su članice lokalnih skupština a sa ciljem aktiviziranja žena po pitanju donošenja odluka, kao i advokacija žena iz skupština za adresiranje ženskih prioriteta iz ovih mesnih zajednica.
•    Rasturanje informacija o građanskim inicijativama koje su služile kao pozitivna iskustva za građane drugih mesta na Kosovu i šire.
•    Adresiranje svih građanskih zahteva kod dotičnih nadležnih institucija i njihovo podržavanje od istih.
•    Mobilizacija građanstva i podizanje njihovog glasa za učestvovanje u procesima odlučivanja na svim nivoima.
•    Funkcionisanje pomoćne i savetodavne kancelarije u okviru projekta.
•    Neposredno podržavanje građana posredstvom pružanja informacija i mogućnosti komuniciranja posredstvom web sajta.
•    Podržavanje osam ne-formalnih ženskih grupa posredstvom dodeljivanja stimulativnih malih grantova.

SEED Kosovo - Support of Educational and Employment Development

Naziv projekta: SEED  Kosovo - Support of Educational and Employment Development
Vremenski rok: 36 meseci (januar 2014 –decembar 2016)
Mesto: Kosovo, Albanija, Srbija
Organizacije sprovodioci: Syri i Vizionit u partnerstvu sa Volkshilfe Solidarität kao i Solidar Suisse
Donator: Austrian Development Cooperation

Cilj projekta: Poboljšanje pristupa tržištu rada za mlade i ženske u školama za turizam i ugostiteljstvo, ublažavanje nezaposlenosti i identifikovanje polnih barijera; podsticanje socijalnog dijaloga u ovom sektoru.

Korisnici: Od ovog programa će profitirati učenici, posebno učenice, u srednjim ekonomskim školama sa smerom turizma u regionu Dukađina, ali projekat takođe obuhvata i sve druge aktere turizma u ovom regionu. Profitirat će sama zajednica u opštinama Peći, Prizrenu i Ðakovici sa poboljšanim stanjem na polju zapošljavanja u sferi turizma, ali i drugim preduzećima i biznis-kompanijama.

Realizovanje projekta: Projekat se sprovodi paralelno u tri države, i to; Kosovu, Albaniji i Srbiji, dok Syri i Vizionit je odgovorna za sprovođenje projekta na Kosovu. U okviru ovoga projekta će se raditi sa srednjim ekonomskim školama u regionu Dukađina, konkretno u smerovima turizma sa kojima će se raditi na prenošenju saznanja, razmeni iskustava i na razvoju kapaciteta.

Aktivnosti i rezultati:
•    Poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje i za samozapošljavanje za targetirane grupe, omladinu i žene u turističkom sektoru.
•    Promovisanje i podrška navedenih smerova u profesionalnim školama
•    Sastanci i koordiniranje između aktera u sektoru turizma
•    Radionice za dobra iskustva i razvijanje sposobnosti u turizmu
•    Finansijska podrška za uspešne ideje koje se takmiče u grupama samih aktera u svima tri opštine
•    Treninzi za izradu novih projekat predloga
•    Poboljšanje socijalnog dijaloga za polne politike
•    Studiranje polnih barijera u turizmu
•    Kampanja podizanja svesti vezano za polne barijere

Ispunjavanje zahteva EZ-ea za dobro upravljanje, ka daljnjem Evropskom integrisanju Kosova

Naziv projekta:  Ispunjavanje zahteva EZ-a za dobro upravljanje, za daljnje evropsko integrisanje Kosova
Vremenski rok: 2 godine (Maj 2014 - April 2016)
Mesto: Kosovo (Syri i Vizionit je odgovorna za Peć, Ðakovicu, Dečane, Junik, Klinu i Istok)
Organizacije sprovodioci projekta: Kipred i Syri i Vizionit
Donator: Kancelarija za veze Evropske Komisije u Prištini

Cilj projekta: Cilj ovoga projekta je da se sprovede monitorisanje šest relevantnih polja iz sfera vladavine zakona na Kosovu:  Demokratija i vladavina zakona; Sprečavanje i eliminisanje organizovanog kriminala kao i korupcije u fokusu na javni red i opštu sigurnost; Menadžiranje granica vezano za organizovani kriminal; Osnaživanje saradnje za sprovođenje zakona; sudski sistem i borba protiv pranja novca.

Korisnici: Direktni korisnici ovoga projekta su ovdašnje institucije predstavljene na centralnom, lokalnom i regionalnom nivou, a koji se tiču pitanja anti-korupcije i borbi protiv organizovanog kriminala, obuhvatajući tako lokalni i centralni vladin sektor i same institucije tužilaštva, policije, opštinskih zvaničnika, i drugih. Dok su indirektni korisnici i lokalni mediji kao i celo stanovništvo na Kosovu, a koji će biti informisani za postignuća i merenje potrebnog ispunjavanja zahteva od strane EZ-ea.

Realizovanje projekta: Syri i Vizionit u saradnji sa Institutom KIPRED ima za cilj da podstakne javnu debatu i izvrši pritisak za ispunjavanje zahteva od EZ-ea Kosovskoj Vladi u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala a posredstvom; a) redovnog monitorisanja, procenjivanje i izveštavanje o ispunjavanju zahteva EZ-ea,
b) da podigne savesnost i osnaži javni pritisak na lokalnom i centralnom nivou
c) jačanju civilnog društva kako bi se uspešno odbranili interesi i potrebe građanstva u sektorima lokalne kao i centralne vlade. Projekat se realizuje na celom Kosovu, dok Syri i Vizionit pokriva sprovođenje aktivnosti u šest opština, i to onoj u Peći, Ðakovici, Dečanima, Juniku, Klini kao i u Istoku.
Ovaj projekat se usredotočio na pitanja koja traže urgentno tretiranje za ispunjavanje kriterijuma određenih od strane EZ-ea za dobro upravljanje i ubrzavanje procesa kod daljnjeg evropskog integrisanja Kosova. Posebni naglasak se stavlja na poboljšavanje vladavine zakona i borbe protivu organizovanih korupcije i kriminala unutar zakonskih okvira i njihove sprovedbe. Za realizovanje projekta, isplanirani su sastanci sa odgovornim institucijama za prikupljanje informacija na istraživanju. Od nalaza u istraživanjima, KIPRED i Syri i Vizionit će se angažovati i na izradi preporuka za sve ovdašnje i međunarodne relevantne aktere a na poboljšanju stanja na gorenavedenim poljima, kao i objavljivanja prvoga barometra na Kosovu za merenje vladavine zakona.

Aktivnosti i rezultati:

•    Sastanci sa dotičnim institucijama za prikupljanje informacija za istraživanje
•    Monitorisanje i realizovanje upitnika kod odgovornih institucija
•    Organizovanje okruglih stolova
•    Izrada preporuka na okruglim stolovima za ovdašnje i međunarodne relevantne aktere za poboljšanje stanja na gorespomenutim poljima
•    Objavljivanje prvog barometra na Kosovu za merenje vladavine zakona