misli globalno,
deluj lokalno

Projekti 2015 godine

Tokom 2015 godine, “Syri i Vizionit” implementira oko 15 projekata sa jakim međunarodnim donatorima i organizacijama, koji su podržali projekte naše organizacije a od kojih profitiraju na hiljade građana Kosova. Syri i Vizionit radi sa projektima finansiranim od Evropske Komisije, USAID-a, Olaf Palme Center-a, Solidar Suisse-a, Save the Children-a, i drugih, kao stalni doprinosilac kroz godine, a i drugim donatorima koji doprinose povremeno.

Sa jednim osobljem od oko 20 osoba angažovanih po projektima, Syri i Vizionit realizuje 12 velikih projekata te aktivnosti, kampanje i manje projekte u zajednicama u saglasnosti sa programima koje ima Syri i Vizionit.

Tokom ove godine u fazi realizacije su ovi projekti koji su započeti tokom dve protekle godine:
1. “Štiti svoje vlasništvo”, kampanja podizanja svesti o vlasništvu i nasleđu, uz podršku ATRC/USAID 2014-2015,
2. “Ispunjavanje zahteva EZ-a za dobro upravljanje, za daljnje evropsko integrisanje Kosova” u partnerstvu sa KIPRED-om i sa finansiranjem od Evropske Komisije,
3. “SEED Kosovo - Support of Educational and Employment Development” u partnerstvu sa Solidar Suisse i Volkshilfe kao i finansijskom podrškom od ADA, 2014-2016.

Iz prethodnih godina sa novim jednogodišnjim projektima su usledila nastavljanja is edam projekata:
1. Aktivno Građanstvo, uz podršku od Olof Palme Center,
2. Upravljanje sa dečjim pravima – Monitorisanje sprovođenja međunarodne konvencije o dečjim pravima, uz podršku od strane Save the Children,
3. Upravljanje dečjim pravima – Osnaživanje dečje skupštine, sa podrškom od strane Save the Children,
4. Zaštita dece, sa podrškom od Save the Children,
5. “Mismatch”, podrška za profesionalno obrazovanje u Peći, uz podršku od Solidar Suisse,
6. Socijalni dijalog u sektoru mleka, sa podrškom od Solidar Suisse.
7. Nastavljanje sa povećanjem antikorupcije zemalja u regionu SELDI- civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju – balkanska mreža sa podrškom od Evropske Komisije

Jedan novi i veoma značajan projekat koji naša organizacija implementira u period 2015-2016 je “Podrška za Agro-Turizam, Biznis i Infrastrukturu u opštini Istok, kako bi se povećao i promovisao ekonomski razvoj a za stvaranje novih i održivih radnih mesta za bolju budućnost” sa podrškom od Evropske Komisije.

No, tokom godine se realizuju i drugi projekti kao što su “Let us stay for few moments together in the dark” sa podrškom od Evropske Komisije posredstvom programa  “Culture for all – phase III”, održavanje dečjeg kampa u naselju Rasadnik, kampanju potpisivanja peticije za liberalizaciju viza i dr.

Let us stay for few moments together in the dark

Naziv projekta:  Let us stay for few moments together in the dark
Vremenski rok: pet mjeseci (mart – juli 2015)
Mesto: Peć, Kosovo
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 2, 670 Euro
Donatori: InterArts/Evropska Komisija posredstvom poziva “Culture for all”

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je da redukuje stereotipe kosovskog društva vezano za decu i slepu decu posredstvom organizovanja jednog koncerta za javnost od dece sa slepilom kao i onom slabovidom.

Korisnici: Korisnici su zajednica slepih i slabovidih osoba na Kosovu, mladi i učenici Izvornog Centra za nastavu i savetovanje “Dželadin Deda”

Realizovanje projekta: Projekat je pomogao učenike škole za slepe i slabovide ICNS “Dželadin Deda” u Peći kao i drugoj slepoj deci i sa oštećenim vidom, za održavanje jednog koncerta samo za učešće slepih i slabovidih. Koncert je smatran kao jedan-jedini takav, a koji je u celosti sačinjen samo od samih slepih i slabovidih na Kosovu, a održan je u teatru “Istref Begoli” u Peći. Kako bi se pripremilo održavanje jednog koncerta angažovan je jedan kavalifikovani nastavnik za rad na muzici za slepe i slabovide, a što je pripremilo decu za koncert.

Aktivnosti i rezultati:
•    Angažovanje jednog instruktora za muziku
•    Odabir dece za program i stvaranje grupe
•    Održavanje redovnih vežbi i pripremanje programa
•    Prikazivanje koncerta sa muzikom u teatru u Peći

SELDI - 2 (Civil Society for Good Governance and Anti- Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising)

Titulli i Projektit: Civil Society for Good Governance and Anti- Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising- (SELDI)
Vremenski rok: mart 2015 - decembar 2016
Mesto: Albanija, Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Turska
Organizacija/e sprovodioci: Center for the Study of Democracy (SiV je članica mreže za Kosovo zajedno sa Institutom Riinvest)
Budžet: 10 365€ preko Syri i Vizionit, (ostali budžet je realizovan preko CSD)
Donator: Evropska Komisija

Cilj projekta: Cilj projekta je da podrži proces evropskih integracija promovirajući demokratske vrednosti i vladavinu zakona, da doprinese jednom aktivnom civilnom društvu i njegovoj dinamici u regionu, koje učestvuje u javnim debatama za demokratiju i vladavinu zakona kao i za borbu protiv korupcije.

Korisnici: Korisnici projekta su organizacije civilnog društva, institucije koje se bave borbom protiv korupcije i za dobro upravljanje, te javna administracija i zakonodavci, mediji i građani u dotičnim zemljama gde se implementiraju projekti.

Realiziranje projekta: Projekat se realizuje u okviru mreže, od aktera gde svak realizuje u svom mestu. Zajedničke konferencije i skupovi se održavaju dva puta godišnje, a na njima se objavljuju nalazi sa istraživanja i izveštaji antikorupcije za svaku od zemalja. U ovom periodu istraživanje se zasniva na skeptičnoj analizi energetike i koruptivne prakse u ovom sektoru.

Aktivnosti i rezultati:
•    Razvoj akcionog plana za aktivnosti SELDI-a u region a za regionalnu strategiju dobrog upravljanja i antikorupcije od civilnog društva;
•    Prezentacija jednog zajedničkog strateškog programa a koji ima za cilj jačanje i procenjivanje koalicija NVO-a i raznih inicijativa;
•    Realizovanje kvalitetnih istraživanja, monitorisanja i strategija advokacije (zastupanja/zalaganja) na polju dobrog upravljanja i antikorupcije doprinoseći ključnim reformama u sektoru na regionalni i nacionalni nivo;
•    Delovanje za čisto upravljanje i dobro upravljanje, kao i advokacijske poruke protivu korupcije i preporuka politike za svako mesto i region posredstvom snažne koalicije SELDI i OCD kao i ojačanih građana;
•    Nadziranje dobrog upravljanja (obuhvativši ankete CMS, predstavljanje analiza, izveštaje procenjivanja Zapadnog Balkana i Turske);
•    Podizanje javne svesti i raspodela (obuhvativši Regionalni Forum Politika Dobroga Upravljanja i Anti-Korupcije, saradnja sa lokalnim OCD-a, osnovne i mreže, sastanci i konsultacije sa zvaničnicima, distribuiranje medija).
•    Vladine institucije da private važnost i vrednosti učešća civilnog društva u procesu reformi dobrog upravljanja i protiv korupcije, kao i da se građanstvo bolje upozna i bude savesnije ali i da se konsultuje na temu.
•    Jasno delovanje dobrog upravljanja i antikorupcija, raspodela advokacijske poruke i preporuke politika za svako mesto i rajon posredstvom osnažene koalicije SELDI, NVO-a kao i građana;
•    Monitorisanje dobrog upravljanja (uključujući ankete, proizvodnju analiza na Zapadnom Balkanu i Turskoj, Izveštaji procenjivanja Korupcije);
•    Jačanje savesti kod građanstva i na terenu (obuhvativši rajonalno Dobro upravljanje i Forum politika Anti-korupcije, saradnju sa lokalnim NVO-ima, osnovnim organizacijama i mrežama, Sastanci i konsultacije sa rasprostranjenosti zvaničnika, medija itd).

Podrška agro-turizmu i infrastrukturi za poboljšanje i promovisanje ptencijala biznisa za ekonomski razvoj Istoka, povećanje i stvaranje održivih radnih mesta

Naziv projekta: Podrška agro-turizmu i infrastrukturi za poboljšanje i promovisanje potencijala biznisa za ekonomski razvoj Istoka, kao i stvaranje povećanja održivih radnih mesta za bolju budućnost
Vremenski rok implementacije: 18 meseci (Decembar 2014 – Juni 2016).
Mesto: Istok
Organizacija implementator: Syri i Vizionit u partnerstvu sa opštinom Istok
Donatori: Evropska Zajednica 80% opšte sume, kao i Opština Istok 20% od opšte sume.
Total budžet: ~500 000 euro
Cilj projekta: Povećanje potencijala biznisa u agroturizmu Istoka, te stvaranje uslova i povoljne sredine za biznise, podrška ekonomskog povećanja kao i generisanje zapošljavanja.

Korisnici: Finalni korisnici projekta su: privatni sektor biznisa i ponuđači usluga, farmeri, turizam i udruženja farmera, lokalna vlast, građanstvo, lokalne kancelarije za zapošljavanje, itd.

Implementiranje projekta: Projekat je dobiven od organizacije Syri i Vizionit u partnerstvu sa Opštinom Istok od Evropske Komisije pod pozivom za predloge od sheme EURED–a. Projekat se implementira od Syri i Vizionit u partneritetu sa opštinom Istok a u okviru njega je urađeno poboljšanje infrastrukture i bizniskog ambijenta u sektoru agro-turizma odnosno stvaranje staze pored Izvora Istoka, direktna podrška operatora agro-turizma za poboljšanje konkurencije i ponude, obuhvativši izgradnju njihovih kapaciteta i dodelu grantova na način generiranja ekonomskog razvoja i održivog zapošljavanja, kao i promovisanje i povećanje njihovih potencijala za razvoj biznisa.

Aktivnosti projekta i rezultati:
•    Razvoj infrastrukture biznesa agro-turizma, obuhvativši staze hajkinga/hoda, biciklizma, amfiteatra i veznog mosta za pešake Izvora;
•    Program podizanja kapaciteta i razvoja ponuda u agroturizmu, poboljšanoj konkurenciji, razvojnim planevima i stvaranja novih radnih mesta; trening oko 50 biznisa iz opštine Istok.
•    Direktna podrška bizniskim operaterima sa grantovima da bi se poboljšale njihove usluge, ponude i proizvodi; podela 20 grantova za biznise.
•    Otvaranje jednog informativnog turističkog centra i podržavajućeg za agro-turizam;
•    Turistička signalizacija, promovisanje proizvoda lokalnih biznisa, mape.
 

Active Citizenship Kosova

Naziv Projekta: Active Citizenship Kosova
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2015 - Decembar 2015)
Mesto: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac
Organizacija implementiranja: Syri i Vizionit
Budžet: 43.000 €
Donator: Olof Palme Internacional

Cilj projekta: Projekat teži opštem angažmanu svih građana, sa posebnim naglaskom na žene, kako bi bio deo procesa odlučivanja koncentrišući se na rajon Peći i Prizrena.

Korisnici: Predstavnici sela lokalnih saveta opština Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, ne-formalne grupe žena, žene - skupštinske odbornice, kao i svi građani Kosova.

Realizacija projekta: Projekat Active Citizenship je fokusiran na podršku na polju advokacije i aktiviziranja neformalnih grupa žena, žena koje su opštinske odbornice u Peći, Istoku, Dečanima, Klini i Orahovcu, kao i na monitorisanju sprovedbe pravilnika za funkcionalizaciju i organizovanje lokalnih saveta u opštinama Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac.
Kao drugi mehanizam kako bi pomogli predsednicima lokalnih saveta i ostale interesne grupe, nastavlja sa funkcionisanjem pomoćna kancelarija za savetovanje, koja pomaže svakom pojedincu, svaku formalnu i neformalnu grupu, na pisanju i podnošenju zahteva, žalbi ili idejnih projekata koji se adresiraju kod institucija. Dok, drugo advokacijsko sredstvo koje služi za distribuiranje informacija kod građanstva jeste web-stranica www.aktivizohu.org, posredstvom koje se dijele mnoge informacije o tome kako se može razvijati jedno aktivno građanstvo, objavljuju se problematike ili se one rešavaju na samoinicijativu građana preko ove web-stranice a gde imaju pristup i stanovnici iz raznih opština sa Kosova.
Aktivnosti ovog projekta su više koncentrisane na osnaživanju uloge žene u procesima odlučivanja, podržavši ih s malim grantovima, a kojih je u totalu pet (5) grantova.

Aktivnosti i rezultati:
•    Treninzi sa ženama iz skupština Peći, Kline, Istoka, Dečana i Orahovca za Budžetiranje sa Učešćem žene, kao i predstavljanje u medije.
•    Konferencija sa učesnicima kancelarije za polnu jednakost, žene članice opštinske skupštine, žene aktivne u zajednici, organizacije civilnog društva kao i mediji, sa ciljem angažmana žene u odlučivanju, njena pozicija u društvu, povećanja transparentnosti i polaganja računa.
•    Podrška pet neformalnih grupa žena sa malim grantovima, za zaštitu ženskih prava, jačanje njihove uloge u procesima odlučivanja, sa podrškom od žena iz opštinske skupštine u ovim opštinama gde se implementira projekat.
•    Monitorisanje implementacije opštinskih pravilnika za izbor predsednika lokalnih saveta u opštinama: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, kao i monitorisanje procesa izbora za predsednike lokalnih saveta.
•    Trening za upravo izabrane predsednike lokalih saveta, za podizanje kapaciteta na polju advokacije, pisanja predlog projekata kao i iniciranje problematika sa kojima se suočava zajednica koju predstavljaju.
•    Radionica za izradu dokumenata u službenoj formi sa predsednicima lokalnih saveta u opštinama Peć, Dečane i Orahovac.
•    Kampanja “Nedelja Aktivnog Građanstva” kao sredstvo podizanja svesti i aktiviziranja građanstva za samoinicijativu, adresiranje problema i podizanje glasa u procesima odlučivanja.
•    Nacionalna konferencija sa predstavnicima: Ministarstva Administracije i Lokalne Uprave, Agencija za polnu jednakost, Ministarstvo Finansija, Kancelarije za polnu jednakost, direktori administracija, civilno društvo, grupe žena opštinske skupštine, neformalne grupe žena, predstavnici lokalnih saveta. Cilj konferencije, prezentacija izveštaja o aktivnom građanstvu, uticaj na institucionalne politike na osnaživanju i učešću građanstva u odlučivanju, uloga i pozicija žene u procesima odlučivanja, budžet izazov ili mogućnost za funkcionisanje saveta i jačanje aktivnog građanstva.
•    Organizovanje dve radio debate kako bi se informisali građani, institucije i druge interesne grupe na polju Aktivnog Građanstva, promovišući i direktno utičući na podsticaj aktivnog građanstva, mogućnosti te prava i obaveze koje građani imaju spram institucija a i institucije prema njima.
•    Web stranica kao informativno sredstvo, advokacijsko, ali i za razmenu dobrih iskustava kod samo-inicijativa, direktno za građane celog Kosova.

Together 4 Children Rights- CRC Monitoring

Naziv Projekta: “Together 4 Children Rights - CRC Monitoring”   
Vremenski rok: 10 meseci (mart 2015 – decembar 2015)
Mesto: Na celom Kosovu
Budžet: 32,810.00€
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Razvoj kapaciteta dece kako bi izvestili o dečjim pravima te da podignu svest institucijama, roditeljima, školskim savetima kao i svim mehanizmima stvorenim za zaštitu dečjih prava, o situaciji poštovanju dečjih prava na Kosovu bazirajući se na međunarodnu konvenciju za dečja prava (MKPD).

Korisnici: Projekat ima za cilj monitorisanje sprovođenja MKPD i pokrio je celu teritoriju Republike Kosova, obuhvativši tako 37 opština Kosova, ili 1,467 naselja.

Realizacija projekta: Projekat je uticao na to da grupa dece monitorisanja ROR-a, da su sad već deo aktivnog društva, i njihova uloga u životu je dovoljno jaka na monitorisanju, podigavši i osnaživši njihov glas i ulogu po pitanju prava koja su im zagarantovana, ne samo mesnim zakonodavstvom nego i po međunarodnim konvencijama. Objavljeni izveštaj o aktuelnoj situaciji na polju odlučivanja i prava na obrazovanje, proizašao je iz istraživanja koje je urađeno od ove dece koja direktno utiču na politike institucija i decu čine učesnicima odlučivanja, i to pošto izveštaj pruža preporuke i sugestije o tome šta lokalne i centralne institucije trebaju uraditi kako bi poboljšali situaciju dečjih prava. Tokom ovog vremenskog perioda, nastavljeno je sa advokacijom, a i sa monitorisanjem implementacije preporuka proizašlih iz Izveštaja “Naša Realnost” kod nadležnih institucija od dece iz grupe ROR, koja su bila deo monitorisanja. Izveštaj je predstavljen kod: Presednice Kosova Atifete Jahjaga, ministra obrazovanja Arsima Bajrami, narodnog pravobranioca Hilmi Jashari, kod parlamentarne grupe za ljudskih prava u Parlamentu Kosova, te predsednicima opština na Kosovu, kod direktorijata za obrazovanje u većini opština na Kosovu, kao i u nekoliko škola u ovim opštinama: Peć, Priština, Đakovica, Mitrovica, Prizren, Uroševac, Kosovo Polje, Klina.

Aktivnosti i rezultati:
•    Koordinirajući sastanak Grupe ROR
•    Sastanak sa bordom Save the Children iz Švedske sa decom grupe ROR tokom njihove posete na Kosovu.
•    Sastanci sa institucijama lokalnim i centralnim, kao i sa nižim srednjim školama u opštinama Kosova za promovisanje grupe monitorisanja ROR kao i advokacije i monitorisanja sprovođenja preporuka proizašlih iz izveštaja “Naša Realnost”
•    Kampanja ‘’Race for Survival’’ (Trka za preživljavanje), video-klip sa nadama dece za 2030-tu godinu, kao i predaja ovih želja kod institucije Narodnog pravobranioca g. Hilmi Jashari
•    ToT trening monitorišuće grupe ROR (Respect our Rights)
•    Dva sastanka u opštinama Peć i Mitrovica za prijateljsko budžetiranje dece
•    Dvodnevna radionica za izradu uređujuće strategije, pravilnika dečje monitorišuće grupe ROR kao i sastanak za usvajanje pravilnika Grupe ROR
•    Kampanja za obeležavanje 20 Novembra, dana međunarodne Konvencije za prava deteta
•    Dva Policy Papers sa temama: Obrazovni kvalitet na Kosovu i nasilje u školama
•    Nacionalna konferencija sa temom “Šta je uradila ili treba uraditi država po pitanju zaštite dece na Kosovu”
•    Članovi dečje Grupe RoR su realizovali trening sa opštinskom skupštinom dece iz Prištine o MKPD kao i učestvovali su u mnoštvu aktivnosti organizovanih od SiV o SCI na osnaživanju dečjih Skupština u opštinama Kosova.
•    Članovi grupe ROR su bili pozvani i sudelovali na televizijskom programu RTK u emisiji “Imazh”.
•    Članovi dečje monitorišuće grupe ROR su učestvovali u aktivnostima organizovanim od SCI za proslavu 1 Juna – Međunarodnog dana dece
•    Na kraju godine je realizovan godišnji sastanak sa grupom dece ROR kao i izlaganje projekta u programu Radio Dukagjini u Peći.

Učešće dece u odlučivanju

Naziv projekta: “Učešće dece u odlučivanju”
Vremenski rok: 12 meseci  (Januar 2015 – Decembar 2015)
Mesto: Peć, Đakovica, Uroševac, Gnjilane, Priština i Mitrovica
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 44. 482.00€
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Projekat ima za cilj da osnaži decu na lokalnom nivou te da ih obuhvati u procesima odlučivanja posredstvom jačanja dečjih opštinskih skupština, kao zakonski organ za organizovanje dece na lokalnom nivou, a na način da oni utiču na izradu lokalnih politika, koje se tiču poboljšanja dečje pozicije, poštovanja njihovih prava i obuhvatanje u odlučivanju

Korisnici: Korisnici su deca dečje opštinske skupštine u opštinama Peć, Đakovica, Priština, Gnjilane, Uroševac i Mitrovica, koji predstavljaju niže srednje škole u ovim opštinama, također su korisnici i lokalne institucije, odnosno koordinatori za dečja prava, kao i škole koje su deo aktivnosti projekta, te mnoštva treninga koji su rezultirali podizanjem kapaciteta i osnaživanjem skupština

Realizacija projekta: U šest opština na Kosovu je direktno rađeno sa dečjim skupštinama kao i sa koordinatorima za prava dece u ovim opštinama, gde su opštinske skupštine i koordinatori izradili svoje radne planove za dve naredne godine.

Aktivnosti i rezultati:
•    Potpisivanje dogovora sa predsednicima 6 opština; Peć, Đakovica, Priština, Gnjilane, Uroševac i Mitrovica
•    Restrukturisanje opštinskih skupština dece u šest opština
•    Realizovanje istraživanja od dečjih skupština iz šest opština kao i ubacivanje podataka u databazi
•    Izrada izveštaja sa izlazima istraživanja i objavljivanje izveštaja
•    Trening o međunarodnoj konvenciji za prava deteta od Grupe ROR
•    Realizovanje dva treninga sa koordinatorima za dečja prava u šest opština
•    Izrada dvogodišnjeg radnog plana opštinskih skupština dece u šest opština
•    Realizacija šest okruglih stolova sa lokalnim institucijama koje imaju mandate zaštitu dečjih prava
•    Redovne mesečne sastanke skupština sa ciljem adresiranja problema dece
•    Realizovanje dve TV i Radio-emisije, za prezentiranje rada ove dečje skupštine kao i njihove uloge
•    Štampanje i distribuiranje brošura dečje opštinske skupštine u šest kosovskih opština
•    Obeležavanje međunarodnog dana za zaštitu dečjih prava u saradnji sa opštinama Peć, Priština, Gnjilane, Mitrovica, Ferizoviće i Đakovica.

Zajedno za prava i zaštitu dece

Naziv projekta: “Zajedno za prava i zaštitu dece”
Vremenski rok: 12 meseci  (Januar 2015 – Decembar 2015)
Mesto: Priština, Peć, Đakovica, Uroševac, Gnjilane, Prizren i Mitrovica
Organizacija sprovodioc: Syri i Vizionit
Budžet: 55, 499.72 €
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Poboljšanje pozicije prava deteta na Kosovu, osnaživanje dečjih organizacija u školama i van njih, povećanje njihovog uticaja na sprovođenju dečjih prava; podrška i razvoj politika za zaštitu dece u skladu sa Međunarodnom Konvencijom za Prava Deteta (MKPD) i standarda EZ-a.

Korisnici: Korisnici su škole: “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” Peć, “Zekerijah Redža” i “Mustafa Bakija” Đakovica, “Jeronim de Rada” i “Tefik Čanga” Ferizoviće, “Andon Zako Çajupi” i “Bedri Đinaj” Mitrovica, “Naim Frašeri” i “Ismail Ćemali” u Prištini, “Ibrahim Fehmiu” i “Haziz Tola” u Prizrenu, te “Selami Halaći” i “Thimi Mitko” u Gnjilanu, koji su pratili obuku za zaštitu od nasilja i uznemiravanja u školama, izradu strategija za funkcionalizovanje zaštitnih mehanizama u školama. Korisnici su institucije Narodnog Advokata, direktorijati obrazovanja po opštinama, Centar za Socijalni rad, Policija Kosova, Ministarstvo obrazovanja, idr.

Realizovanje projekta: U sedam opština na Kosovu je direktno rađeno sa školskim savetima na izradi kodeksa ponašanja kao i na stvaranju i osnaživanju mehanizama za zaštitu dečjih prava u školama, promovisanju dečjih prava, sprečavanju nasilja i uznemiravanja kao i podizanja svesti kod javnosti. A također je rađeno i na izradi nacrta zakona za zaštitu dece, a ovaj zakon će se usvojiti tokom 2016 godine.

Aktivnosti i rezultati:
•    Izrada i postavljanje kodeksa ponašanja u četiri niže srednje škole
•    Osnaživanje sandučadi za žalbe u deset škola za adresiranje nezadovoljstva dece
•    Trening za preko 500 dece, obuke na sprečavanju i adresiranju nasilja i uznemiravanja u školama
•    Preko 1000 dece je informisano o radu mehanizama za zaštitu njihovih prava koji deluju na lokalnom nivou, na posetama kao i na sastancima sa ovim institucijama.
•    Radionica održana sa radnom grupom na Zakon za Zaštitu Prava deteta a za finaliziranje ovog zakona.
•    Po jedan trening sa upravljačkim savetima škola u Prizrenu i Gnjilanu za izradu strategije za stvaranje i funkcionalizovanje mehanizama za prava dece unutar škola.
•    Predavanja u okviru međunarodnog dana MKPD-a od same dece u svakoj od škola ponaosob.
•    Stvaranje grupe trenera od po 7 dece u svakoj od škola a koja će održati predavanje o dokumentu MKPD.
•    Istraživanja od same dece u školama vezano za sprovođenje Kodeksa ponašanja i sandučeta za žalbe i primedbe u školama.
•    Organizovanje “Nedelje protiv nasilja nad decom” na Kosovu, u okviru čega su realizovani i prikazani pozorišni komadi u Peći i Mitrovici, jedna konferencija za medije, jedna konferencija na nacionalnom nivou sa svim akterima, nekoliko emisija na TV kao i lokalnim i nacionalnim Radio-stanicama a koje imaju za cilj senzibilizaciju društva za što više koncentrisanosti na nasilje.
•    Sastanci sa upravljačkim školskim savetima i institucijama a kojima je mandat zaštita dece za prezentovanje izveštaj sa istraživanja.
•    Izrada izveštaja od vanjskih eksperata o radu Syri i Vizionit u partnerstvu sa Save the Children koji su za ovih evo već tri godine sproveli rad u sedam najvećih opština na Kosovu.
 

Support to education in Peja Region

Naziv projekta:  Support to education in Peja Region
Vremenski rok: 2 Meseca (Septembar - Oktobar 2015)
Mesto: Peć, Kosovo
Budžet: 7,970.00 €
Donator:  Austrian Development Cooperation (ADA)

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je bilo poboljšanje nastave u hotelijerstvu i turizmu u srednjoj ekonomskoj školi "Ali Hadri" u Peći, odnosno olakšavanje uslova za nastavu kako za predavače a tako i za učenike ove škole i to posredstvom izrade tri teksta – školska priručnika za učenike 10-og, 11-og i 12-og razreda, a koji se tiču predmeta hotelijerstva i turizma.

Korisnici: Predavači i učenici srednje ekonomske škole u opštini Peć, koji evo već preko 20 godina nisu imali udžbenike iz profesionalnih predmeta. Osim toga, korisnici su sve srednje škole koje imaju smer obrazovanja za hotelijerstvo i turizam na Kosovu, dobitnici su opštine ali i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju, kojima se pružaju tri profesionalna školska udžbenika, kao i veoma puno praktične nastave za učenje tj obrazovanje uopšte.

Realizovanje projekta: Izrada tri školska priručnika: “Hotelijerska služba”, “Organizovanje hotelijerskog preduzeća” i  “Organizovanje rada u hotelijerstvu”, te njihovo izdavanje/objavljivanje za preko 120 učenika u hotelijersstvu i turizmu u srednjoj ekonomskoj školi. Oni su opskrbljeni tokom ove školske godine ovim knjigama a koje će poslužiti za unutrašnju upotrebu škole a dakako one trebaju ostati u školi i nakon završetka akademske godine.
Njihova izrada je ostvarena posredstvom jednog intenzivnog radnog procesa a koji je urađen od jedne grupe od dva vanjska profesionalna savetnika za izradu predmeta i nastavnih planova i programa, kao i tri profesora sa iskustvom u ekonomskoj školi. Predvođeni od nevladine organizacije Syri i Vizionit, ova grupa je odradila intenzivan rad, uključujući tu i redovne sedmične sastanke do samog završetka izrade završnog nacrta. Nakon razmatranja nacrta od svih aktera, urađeno je uređivanje i lekturisanje materijala, a potom je urađeno dizajniranje i štampanje.
Knjige su na besplatnom raspolaganju deci, a pružaju se i ostalim sličnim školama diljem Kosova. Njihova upotreba je ozvaničena odlukom profesionalnog aktiva iz predmeta hotelijerstva i turizma, odluka koja je kasnije sprovedena i od Opštinskog Direktorijata za Obrazovanje u Peći, kao i od školskog upravništva.

Aktivnosti i rezultati:
•    Odabir eksperata sa iskustvom za izradu i koordinaciju rada za izdavanje tri udžbenika
•    Stvaranje i koordiniranje radne grupe za tekstove zajedno sa profesorima S.E.Š. ”Ali Hadri” u Peći
•    Održavanje sedam radionica, prikupljanje i obrada materijala
•    Priprema i štampanje tri školska priručnika
•    Usvajanje tekstova od strane škola i opštinskih direktorijata u opštini
Njihovo ozvaničenje i uključivanje njih u nastavni program

“Mismatch" (5)

Naziv projekta: “Mismatch" (5)
Vremenski rok: 11 meseci  (februar 2015 – decembar 2015)
Mesto: Peć, Đakovica, Istok
Organizacija sprovodioc: Syri i Vizionit
Budžet: 11, 660.00 €
Donator: Solidar Suisse

Cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta profesionalne prakse za učenike srednjih profesionalnih škola hotelijerstva i turizma u Peći, podizanje svesti učenika o sistemu obrazovanja na Kosovu i savetovanje/orjentacija u karijeri.

Korisnici: Direktni korisnici projekta su učenici srednje škole smera za hotelijerstvo, ova srednja ekonomska škola, biznisi iz sektora hotelijerstva i turizma. Korisnici su i opštine Peć, Đakovica i Istok, posredstvom opštinskog direktorijata za obrazovanje, konkretno oko 40 predavača akreditovanih za savetovanje u karijeri sa isto toliko škola.

Realizovanje projekta: Projekat je realizovan u saradnji sa Srednjom ekonomskom školom “Ali Hadri” u Peći, konkretno u smerovima hotelijerstva i turizma. U saradnji sa školom, opštinom, regionalnom kancelarijom za obrazovanje, biznisima kao i civilnim društvom, stvorena je jedna grupa koordinirajuća koja je tretirala profesionalna praktična pitanja za učenike koji su u ova dva smera, povećanje saradnje među školama i biznisima, itd. Tretirano je oko 25 biznisa za profesionalnu praksu učenika u opštini Peć. Nastavljena su i obučavanja oko osoblja SEŠ, dok je po prvi put započeto apliciranje orjentisanja u karijeri u 15 škola Đakovice i Istoka.


Aktivnosti i Rezultati:
•    Koordinisanje aktera na relaciji opština-škola-biznisi a vezano za obavljenu profesionalnu praksu
•    Treniranje za predstavnike biznisa u Peći, konkretno individualne treninge sa po 25 biznisa od treninga stečenog u Srednjoj ekonomskoj školi za profesionalnu praksu, trening i za osoblje škole
•    Obučavanje i licenciranje 25 predavača za orijentisanje u karijeri u Đakovici i Istoku
•    Apliciranje orjentisanja za karijeru u školama u Đakovici i Istoku
•    Monitorišući izveštaj za aplikaciju orjentisanja u karijeri u Peći nakon jedne godine

Izgradnja sportskog terena u Vidanje kod Kline

Naziv projekta: Izgradnja sportskog terena u Vidanje kod Kline
Vremenski rok: 4 meseca (novembar 2015 - februar 2015)
Mesto: Vidanje, Klina
Organizacija sprovodilac: Syri i Vizionit
Budžet: 24 982 €
Donator: UN

Cilj projekta: Poboljšanje životnih uslova za zajednicu, posebno za mlade u Vidanje. Stvaranje uslova za razvoj sportskih i zabavnih aktivnosti među mladima na ovoj lokaciji i okolnim zonama

Korisnici: Korisnici su žitelji sela Vidanje, mladi i svi koji su zainteresovani za sprovođenje sportskih aktivnosti.

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u centru sela Vidanje kod Kline, u kom je izgrađen jedan sportski teren, sa dovoljnim uslovima za razvoj sporta i zabavnih aktivnosti. Syri i Vizionit je angažovana i koordinirala je sve potrebne poslove sve do završne predaje projekta.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Identifikovanje potreba zajednice za sportske aktivnosti u mesnoj zajednici
•    Izbor lokacije, sređivanje dozvole i priprema radova
•    Angažovanje kompanije za obavljanje radova

Svi u školi za jedno bolje sutra

Naziv projekta: “Svi u školama za jedno bolje sutra”
Vremenski rok: 5 dana (06 juli - 10 juli 2015)
Mesto: Naselje “7 Septembar”, Peć
Organizacija implementator: Udruženje žena “7 Shtatori” i “Syri i Vizionit”
Budžet: 5 000 €
Donator: Terre des Hommes

Cilj projekta: Socializacija i druženje dece romske, egipćanske i aškalijske zajednice sa decom iz albanske zajednice, povećanje svesti o značaju školovanja i povratka dece u škole a koje su sad već napustili

Korisnici: Korisnici su 100 dece, a veći deo njih je iz romske, egipćanske i aškalijske zajednice koja žive u naselju “7 Septembar”, i drugih naselja, koji imaju loše ekonomske uslove u svojim porodicama, i u nemogućnosti su da im se pruže zabavne letnje aktivnosti

Realizacija projekta: Projekat je realizovan u Centru za zajednice “7 Septembar” u kom je tokom pet dana rađeno sa ovom decom kako bi se doprinelo na povećanju svesti o važnosti školovanja, za sprečavanje napuštanja školstva, kao i uticaja kod njihovih roditelja, povećanje upisa broja dece iz romske, egipćanske i aškalijske zajednice u škole kao i njihov povratak na ponovno pohađanje škole.
 
Aktivnosti i rezultati:
•    Sastanak za upoznavanje dece međusobno posredstvom igara predvođenih animatorima
•    Atraktivne igre o dečjim pravima i međunarodnoj konvenciji za prava deteta
•    Izražavanje dečjih prava posredstvom crtanja
•    “Moje pravo za u školu”, razgovaranje sa decom
•    Različite igre: Pravo na život i ne-diskriminisanje
•    Aktivnosti u uglu i plesanje
•    Koktel na zaključivanju sa roditeljima i decom koja su učestvovala na kampu, lokalnim institucijama koje za mandate imaju zaštitu dece kako bi se upoznali sa poslom i realizovanim aktivnostima tokom kampa, izlaganje radova urađenih na kampu.
 

Socijalni dijalog u mlečnom sektoru

Naziv projekta: Socijalni dijalog u sektoru mleka
Vremenski rok: 12 meseci ( januar 2015 – decembar 2015)
Mesto: Kosovo
Organizacije sprovodioci: Syri i Vizionit u partneritetu sa Solidar Suisse
Budžet: 11, 300 € 
Donator: Solidar Suisse

Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj osnaživanje proizvođača i prerađivača u sektoru mleka: njihovim službenicima tokom uzimanja uzoraka mleka, administraciji projekta, transparentnost i neutralnost tokom uzimanja uzoraka od strane Udruženja proizvođača i prerađivača mleka.

Korisnici: Direktni korisnici su udruženja proizvođača i prerađivača mleka, administracija i zvaničnici projekta koji su direktno uključeni u realizaciju projekta, farmeri i konzumatori mlečnih proizvoda.

Realizacija projekta: Na ovom projektu Udruženje za proizvodnju i preradu mleka i SiV su tokom 2014 godine imali obavezu pružanja prve pomoći radnicima projekta na popunjavanju baze podataka farmera, nabavku statistika kao i monitorisanje službenika na terenu tokom uzimanja uzoraka. Tokom celog ovog jednogodišnjeg perioda, SiV je izašla na teren sa službenicima projekta kako bi videli probleme sa kojima se suočavaju tokom uzimanja uzoraka i istovremeno je uzeto mišljenje farmera o izazovima sa kojima se suočavaju, njihovo mišljenje vezano za uzimanje uzoraka kao i rezultati za mlečni uzorak.

Aktivnosti i rezultati:
• Uređenje liste farmera i dorada baze podataka
• Monitorisanje zvaničnika projekta
• Realizovanje 100 upitnika sa farmerima sa cele teritorije Kosova
• Izveštaj proizašlih nalaza od istraživanja