misli globalno,
deluj lokalno

Projekti iz 2016 godine

Syri i Vizionit je tokom 2016 godine nastavila sa svojim aktivnostima u okviru projekata i partnerstava koja ima, koji su doneli promene u životima hiljada građana širom Kosova. Jedan deo ovih aktivnosti je bio nastavljanje projekata i partnerstava stvorenih tokom rada proteklih godina, ali i obuhvatajući nove i značajne projekte.

Dva važna projekta su sprovedena u opštini Istok, uz podršku Evropske Komisije, koji imaju za cilj razvoj mogućnosti ove opštine za prezentaciju i razvoj turizma te inovacija u opšte.  Podrška agro-turizima u Istoku je nastavljena sa značajnim projektom puštanja turističke staze kod Izvora u Istoku, kao i novog projekta koji je započet u partnerstvu sa STIKK za razvoj preduzetništva. A istovremeno već peta i zadnja godina zaredom; rađeno je sa Solidar Suisse u sektoru proizvodnje i prerade mleka.

Dodatni angažman u sektoru razvoja, promovisanja turizma i potrebne edukacije a kako bi se prilagodili tržištu rada je dodatno prošireno tokom ove godine, nastavivši dva postojeća projekta “Mismatch” i “SEED” koji za cilj imaju podržavanje škola i stvaranje što boljih kadrova za rad. Aktivnosti u opštini Peć, su proširene na ceo jugo-istočni region na Kosovu, obuhvativši i škole u Đakovici i Prizrenu te posredstvom grantova koji su dodeljeni za 11 organizacija i profitabilnih subjekata u ovim opštinama.

U školama Kosova su nastavljena dva projekta kao nastavci saradnje sa veoma važnim partnerom SiV-a na zaštiti i promovisanju dečjih prava, “Save the Children” sa kojom smo bili jedan veoma ozbiljan i aktivan partner na izradi Zakona za Decu na Kosovu, izradu opštinskih pravilnika za kodekse ponašanja kao i za žalbena sandučad po opštinama.

Dva nova projekta, koji se sprovode u regionu Peći, su sprovedena u partnerstvu sa KFOS-om i imaju za cilj integrisanje romske, egipćanske i aškalijske zajednice, sa jednom posebnom ulogom obuhvatanja dece u školovanju.

U sektoru građanskog angažovanja, osnaživanju društva i demokratizacije posredstvom projekta “Aktivno Građađanstvo” sa Olaf Palme Centar je nastavljeno podsticanje aktivnog građanstva na Kosovu, Projektom za Podržavanje Žena uz potporu od USAID/ATRC, koji je započet ove godine a gde je podržano osnaživanje žena u politici, biznisu i civilnom društvu. Dok u nastavljanju i treće godine projekta SELDI produžen je angažman anti-korupcije kao balkanske mreže. Razmena informacija i umrežavanje je realizovano posredstvom koordiniranja mreže CiviKos na lokalnom nivou.

2016 godina je bila godina u kojoj je organizacija nastavila svoj rast i profesionalizam. Na raznim projektima, tokom ove godine, bilo je angažovano jedno osoblje od 53 osobe, od čega su 19 bili stalno kancelarijsko osoblje. Osim stafa organizacije, bilo je stalnog angažmana članstva i volontera a koji su učinili vidljivijim aktivnosti organizacije. Ova godina je rezultirala jednom većom i važnijom prisutnošću organizacije u medijima, gde je SiV pružila svoju ekspertizu na nivou države služeći kao referentna tačka na Kosovu i to po nekoliko tema, kao i razmenom svojih iskustava sa javnošću. U korist bolje vidljivosti organizacije je bilo produkata koji su uticali na imidž SiV-a kod javnosti, ali i sa povećanjem sredstava i prilagođavanje prostora za rad.

Podizanje kapaciteta osoblja je urađeno i sa finansijskim menadžiranjem, koje je urađeno i uz podršku partnera i ATK-a (Poreske agencije Kosova), kao i sa izradom Finansijskih Procedura. Održano je na desetine raznovrsnih treninga, konferencija i simpozijuma, kao i studijskih poseta, npr., na polju dečjih prava, što je dovelo do povećanja broja trenera u organizaciji.

Sve je ovo uticalo da naša organizacija bude jedan jak i jasni glas aktivnog građanstva na Kosovu i regionu, okupivši oko sebe zajednice koje žele da se angažuju na poboljšanju životnih uslova, te učinivši ih delom onih procesa koji teže da dođe do promena i razvoja. Kancelarije “Syri i Vizionit” su bile jedna adresa na kojoj su građani i zajednice našli neki oslonac, dok su oni usmeravani i podržavani na zahtevima i njihovim idejama pretvorivši ih sve u deo tog zajedničkog angažmana koji okuplja sve njih koji imaju za cilj pozitivne promene u naseljima i selima gde žive.

Upravljanje dečjim pravima

Naziv projekta: “Upravljanje dečjim pravima”
Vremenski rok: 12 meseci  (Januar 2016 – Decembar 2016)
Mesto: Peć, Đakovica, Uroševac, Gnjilane, Priština, Mitrovica i Klina
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 57, 430. 72€
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Projekat ima za cilj osnaživanje dece na lokalnom nivou, kao i njihovo uključivanje u odlučivanju preko jačanja dečjih opštinskih skupština, kao zakonski organ za organizovanje dece na opštinskom nivou, na način da one utiču na izradu lokalnih politika, koje se vežu za poboljšanje dečje politike, respektovanje njihovih prava i obuhvatanje u donošenju odluka.

Korisnici: Korisnici su deca opštinskih skupština u opštinama Peć, Đakovica, Priština, Gnjilane, Uroševac, Mitrovica i Klina, koji predstavljaju niže srednje škole u ovim opštinama. Takođe, korisnici su i lokalne institucije, odnosno koordinatori za dečja prava tih škola, a koji su uključeni u aktivnostima projekata kao i na mnoštvu treninga koji su realizovani za podizanje kapaciteta i osnaživanje skupština.

Realizacija projekta: U šest opština na Kosovu je direktno rađeno sa dečjim skupštinama, kao i sa koordinatorima za dečja prava u ovim opštinama, a gde su dečje skupštine i koordinatori izradili njihove radne planove za sledeće dve godine.

Aktivnosti i rezultati:
•    Realizovano je 6 informativnih sastanaka sa dečjim opštinskim skupštinama u opštine Peć, Đakovica, Priština, Mitrovica, Gnjilane i Uroševac,
•    Realizovanje serije debata Karl Popper u povodu obeležavanja Dana Učitelja u saradnji sa Opštinom Priština i partnerima SCI i SIV,
•    Povećanje dečjeg učešća u odlučivanju posredstvom slobodnih izbora u osnovnim i nižim srednjim školama, za izbor članova dečje skupštine od same dece,
•    Izbor mladih članova grupe ROR,
•    Realizovanje informativnog sastanka grupe ROR, za prezentaciju plana i aktivnosti kao i novih članova ove grupe,
•    Lansiranje nove web-stranice grupe ROR,
•    Realizovano je 7 sastanaka sa jedinicama za ljudska prava, odnosno sa koordinatorima za prava deteta u sedam opština,
•    Ostvareno je 7 aktivnosti u okviru međunarodnog dana dece; 1 Juna.
•    Realizacija treninga sa koordinatorima za dečja prava,
•    Izrada nacrta prvog dokumenta CLMA-a,
•    Realizovano je 5 redovnih sastanaka sa dečjim skupštinama (Klina, Đakovica, Mitrovica, Uroševac, Gnjilane)
•    Realizovan je jedan redovni sastanak, kao i jedan trening sa monitorišućom dečjom grupom ROR,
•    Realizacija dve razmenjujuće posete između dečjih opštinskih skupština,
•    Realizovano je 7 sastanaka za dečja prava odnosno sa koordinatorima za dečja prava u sedam opština

Aktivno Građanstvo

Naziv projekta: Active Citizenship Kosova
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2016 - Decembar 2016)
Mesto: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 34, 721. 35 €
Donator: Olof Palme Internacional

Cilj projekta: Projekat ima za cilj aktiviziranje građanstva na lokalnom nivou kako bi uticali na razvoj kapaciteta zajednice a kako bi se organizovali za poboljšanje njihovog življenja, te kako bi bili deo koji sačinjavaju odlučioci na lokalnom nivou.

Korisnici: Predstavnici lokalnih saveta u opštinama Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, formalne grupe ali i ne-formalne grupe žena, žene iz opštinskih skupština, grupe mladih, odbornici lokalnih skupština, opštinski zvaničnici, drugi akteri koji rade na ovom polju kao i svi građani Kosova.

Realizacija projekta: Projekat Active Citizenship je fokusiran na podršci, osnaživanju i podizanju kapaciteta ovih grupa kao aktera zajednice, ne-vladinih organizacija, grupe žena kao i mladih, kako bi ove grupe imale mogućnost da stvore samoinicijativu te kako bi bili deo procesa odlučivanja i monitorisanja službenika, te kako bi poboljšali komuniciranje među službenicima i zajednicama.
Kao drugi mehanizam, da bi pomogli predsednike lokalnih saveta i druge interesne grupe, nastavlja sa funkcionisanjem pomoćna kancelarija koja podržava predsednike lokalnih saveta i druge grupe od interesa. Nastavlja da funkcioniše pomoćna i savetodavna kancelarija a koja pomaže svaku osobu, formalnu ili ne-formalnu grupu, na pisanju zahteva, žalbi ili dostavi projektnih ideja za adresiranje kod institucija. Dok, drugo advokacijsko sredstvo koje služi za distribuiranje informacija kod građanstva je web-stranica www.aktivizohu.org, posredstvom koje se dele mnoge informacije o tome kako se može sprovoditi jedno aktivno građanstvo, objavljuju problematike ili i njihova rešenja na samoinicijativu građanstva te posredstvom stranice imaju pristup i stanovnici drugih opština širom Kosova.
Aktivnosti ovog projekta i ove godine su koncentrisani na osnaživanju uloge žene u procesima odlučivanja, podržavši sa mini-grantovima, i to svega pet (5) grantova.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Konsultativni sastanci sa svim akterima predviđenim projektom.
•    Istraživanje sa građanima i radnicima u javnim i privatnim preduzećima. “Podizanje svesti Radnicima o njihovim Pravima i registrovanje Sindikata”, ako su oni registrovani u nekom sindikatu, te ako oni imaju saznanja vezano za sindikalno predstavljanje na sudu u slučaju da su njihova prava prekršena, kao i ostale informacije će biti prijemčive i kako bi poslužile za konferenciju a koja je organizovana nakon ovog istraživanja.
•    Konferencija sa predstavnicima sindikata, Direktorijat Rada i Socijalnog Staranja, Direktorijat za Omladinu, predsednici lokalnih saveta, predstavnici opština, građana i nevladinih organizacija, za učešće na ovoj konferenciji.
•    Radionica sa predsednicima lokalnih saveta za pobrojavanje prioriteta sa kojima se suočavaju zajednice.
•    Sastanci sa opštinskim službenicima za prezentovanje prioriteta stanovništva za svaku lokaciju od samih predsednika lokalnih saveta, utičući tako na direktan način na posvećenom obuhvatanju predstavljanja potreba zajednice.
•    Radionica za identifikovanje potreba ili problematika proizašlih od samih žena, kao i izrada jednog zajedničkog radnog plana za žene iz skupštine, organizacije žena, žene aktivne u zajednici kao i kancelarije za polnu jednakost.
•    Povećanje učešća građana, posredstvom predsednika lokalnih saveta na javnim skupovima koje organizuje opština, posebno oni javni sastanci koji se tiču budžeta i razvojnih planova gde su stanovnici dali podršku svojim izabranim predstavnicima kako predsedniku a tako i članovima saveta, a kako bi se njihovi prioriteti uvrstili u budžetu i opštinskom razvojnom planu.
•    Priprema jednog informatora za informisanje zajednice vezano za subvencije u poljoprivredi. Ovaj informator je povećao broj aplikanata kako bi profitirali od ovih subvencija a što je uticalo na lokalne i centralne institucije kako bi se povećao iznos za subvencije za mogućnost gde se mogao uraditi bolji odabir.
•    Kampanja “Nedelja Aktivnog Građanstva” kao sredstvo za podizanje svesti i aktiviziranje svih aktera sa kojima se radi, za adresiranje problema i podizanje glasa u procesima odlučivanja.
•    Nacionalna konferencija sa predstavnicima: Ministarstva za Administraciju i Lokalnu Vlast, Agencija za Polnu Jednakost, Ministarstvo Finansija, Kancelarije za Polnu Jednakost, administrativni direktori, grupe žena iz skupštine, predstavnici lokalnih saveta. Cilj konferencije, Adresiranje problematika sa lokalnog nivoa naspram centralnih institucija.
•    Organizovanje dve radio debate kako bi informisali građanstvo, institucije i ostale grupe od interesa za kampanju Aktivnog Građanstva, kroz promovisanje i direktno uticanje na podsticaj aktivnog građanstva, mogućnosti i prava koja građani imaju spram institucija kao i institucije prema njima.
•    Podrška pet ne-formalnih ženskih grupa sa malim grantovima, za zaštitu ženskih prava, jačanje njihove uloge u procesima odlučivanja, sa podrškom žena iz skupštine iz tih opština gde se implementira projekat.
•    Funkcionisanje kancelarije, koja je služila za doček stranki i adresiranje problematika građanstva u službenim dokumentima, zahtevima, žalbama, projekt-idejama, itd. Takođe, kancelarija je služila i kao jedna usmeravajuća, savetodavna i pomoćna ustanova za sve građane, predsednike lokalnih saveta, civilno društvo i institucije, pošto ova kancelarija, po potrebi, upoznaje lokalne institucije sa politikama koje proizađu iz politika na centralnom nivou.
•    Web-stranica www.aktivizohu.org kao informativno sredstvo, advokacijsko i za razmenu dobrih iskustava kao i samoinicijativa, direktno za građane celog Kosova.

Podrška EZ-a na Sprovedbi Strategije za zajednice Roma, Egipćana i Aškalija

Naslov projekta: Podrška EZ-a na Sprovedbi Strategije za Integrisanje zajednica Roma, Egipćana i Aškalija 2-Obrazovanje za Integrisanje (EUSIMRAES 2)
Vremenski rok: 36 meseci (April 2016 - Mart 2019)
Mesto: Istok
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 94 203. 80 €
Donatori: Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS)

Cilj projekta: Specifični objektiv projekta je da obezbedi jedan jednak pristup deci roma, egipćana i aškalija u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, poboljšavši upis, pohađanje i postizanje rezultata dece posredstvom podrške zasnovane na zajednici kao i na finansiranju.

Korisnici: Deca iz zajednica romske, egipćanske i aškalijske zajednice, od uzrasta 5 pa do 14 godina, roditelji dece školskog uzrasta, predavači u školama koji služe ciljnim zajednicama, učenici srednjih škola, organizacije civilnog društva i široke javnosti na Kosovu.

Realizovanje projekta: Obuhvatanje dece iz zajednica roma, egipćana i aškalija u predškolskom obrazovanju, osnovnom kao i srednjem, te poboljšanje rezultata kod učenika ovih zajednica. Poboljšan pristup i pohađanje dece iz egipćanske, romske i aškalijske zajednice u višem srednjem obrazovanju kao i poboljšanje njihovih kapaciteta kako bi se okoristili od višeg obrazovanja. Organizacije koje rade na polju obrazovanja zajednica egipćanske, romske i aškalijske zajednice te poboljšanju njihovog kapaciteta za pružanje kvalitetnijih usluga članovima ovih zajednica.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Podržava se operisanje 10 nastavnih centara
•    Vrši se podizanje svesti roditelja romske, aškalijske i egipćanske zajednice kako bi se daca upisala na vreme u školi
•    Pruža se logistička podrška deci iz reda zajednica roma, aškalija i egipćana a kako bi pohađali predškolsku nastavu
•    Pruža se individualno mentorstvo i pomoć oko domaćih zadataka za decu školskog uzrasta te onih koji su završili
•    Organizuje se trening protiv predrasuda za predavače i roditelje, kao i pruža se mentorstvo/savetovanje kako bi se obezbedilo sprovođenje stečenih kapaciteta
•    Organizuju se lokalni događaji kako bi bolje pomogli integraciju dece iz egipćanske, romske i aškalijske zajednice za školski nivo.
•    Pruža se podrška za upisivanje romske dece, egipćanske i aškalijske za srednje i visoko obrazovanje
•    Stvara se jedan program stipendija za učenike romske, egipćanske i aškalijske zajednice za višu srednju školu
•    Pruža se mentorstvo za dobitnike stipendija
•    Formira se jedna neformalna mreža OCD-a koje rade na poboljšavanju mogućnosti obrazovanja za zajednice egipćana, roma i aškalija
•    Olakšava se komunikacija među članovima mreže i radi na boljoj preraspodeli potrebnih informacija
•    Sprovodi se strategija saradnje sa mrežom
•    Pruža se mogućnost profesionalnog razvoja članova mreže, kako bi se poboljšale njihove veštine službe i advokacije.
 

Prospekt +

Naziv projekta: “Prospect + ”
Vremenski rok: 13 meseci  (Novembar 2015 – Decembar 2016)
Mesto: Peć
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 23. 225.00 €
Donator: KFOS

Cilj projekta: Projekat ima za cilj podizanje svesti i integrisanje zajednica Egipćana, Roma i Aškalija, pravo na obrazovanje, zdravstvo, koje ne samo da je fundamentalno pravo nego je i jedna strategija kako bi se prevazišlo siromaštvo kao i bezbednost u socio-ekonomskim slučajevima i advokaciji, i u tom kontekstu projekat ima za cilj da doprinese na sprovedbi Strategije Akcionog Plana, integrisanja zajednica kroz poboljšanje njihovog pristupa u obrazovanju, zdravstvu i socijalnim uslugama. Također ima za cilj podizanje svesti kod roditelja preko raznih treninga, njihovo angažovanje za pohađanje škole.

Korisnici: Korisnici na ovom projektu su porodice manjinskih zajednica, deca te ciljne grupe, mladi a i odrasli, koji u saradnji sa institucijama i organizacijom Syri i Vizionit, će poboljšati njihovo sudelovanje u procesima obrazovanja, u zdravstvu kao i socio-ekonomskim službama, kako bi se povećao nivo podignute savesti i informisanosti oko zdravstva i samih zdravstvenih usluga.

Realizacija projekta: U opštini Peć je rađeno u naselju "7 Septembar" jedno od naselja koje je najnaseljenije sa pripadnicima ovih zajednica, kao i u selu Vitomirica - škole "Džemail Kada" u gradu Peć i "7 Septembarˮ u selu Vitomirica. Na navedenim lokacijama je rađeno na neposredan način sa zajednicama a uglavnom sa porodicama iz ovih zajednica, o njihovom aktuelnom stanju, o njihovoj budućnosti, o njihovim pravima u društvu u opšte, o integraciji, o pravima dece na obrazovanje, o njihovim pravima po pitanju zdravstva, kao i o njihovim socio-ekonomskim pravima. Mi zajedno, tokom ovog vremenskog perioda, smo sarađivali i imali smo jednu dobru komunikaciju što se tiče dotičnih pitanja, posebno smo organizovali kampanje podizanja svesti sa roditeljima kako bi ih motivisali da oni upisuju decu u škole te da im omoguće pohađanje redovne nastave. Projekat kao takav je proizveo materijale za određene kampanje, razne sastanke isl.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Realizovane su aktivnosti podizanja svesti za registrovanje/upis dece u škole – Važnost obrazovanja
•    Realizovano je 6 međukulturoloških aktivnosti po centrima/lokacijama dodatne nastave na temama: Tolerancija, Dan Konvencije dečjih prava, Međunarodni dan dece - 1 Juni, 28 Novembar, Halloween kao i praznici krajem godine – Božić i Nova godina.
•    Realizovano je 7 aktivnosti, kampanja podizanja svesti o zdravstvu u naseljima gde gravitiraju ove zajednice, na temama: Trudnoća pre, tokom i nakon porođaja, Dojenje, Vakcionisanje i važnost vakcionisanja dece kao i odraslih, Lična zdravstvena higijena, Kancer dojke, Pap-Test kao i Check –Up Reminder (značaj rutinskih godišnjih pregleda), Sprečavanje karijesa
•    Realizovanje advokacijske (zastupanje/zalaganje) kampanje u naseljima gde stanuju ciljne zajednice a sa ciljem identifikovanja te potom i adekvatnog rešavanja njihovog obrazovnog problema.

Razvoj inovacije i preduzetništva u prekograničnom regionu Kosova i Crne Gore

Naziv projekta: “Razvoj inovacije i preduzetništva u prekograničnom regionu Kosova i Crne Gore” 
Vremenski rok: 14 meseci  (decembar 2015 – februar 2017)
Mesto: Istok - Kosovo kao i Berane – Crna Gora
Organizacija implementator: Syri i Vizionit i STIKK
Budžet: 250, 752.14 € (SiV 64,728.34 €)
Donator: Evropska Komisija

Cilj  projekta: Cilj ovoga projekta jeste da da doprinos socio-ekonomskom razvoju u rajonu Istoka (RKS) i Beranama (MNE) posredstvom investiranja u inovacije i povećanje konkurencije, a koja bi otvorila jedan novi model načina koji donosi podignut kvalitet u sektoru turizma uključivši tehnologiju u proizvode i turističke pakete.

Korisnici: Korisnici su akteri projekta, te su Kuće Inovacija u Istoku i Beranama, a koje se trude da profitiraju od lokalnih intelektualnih izvora ponuđenih od krajnjeg korisnika, a koji su u ovom slučaju lokalni stanovnici koji su obuhvaćeni u industriji turizma, te šire stanovništvo Kosova i Crne Gore a koji će biti pozvani da doprinesu na ovom projektu. Osim toga, ekspertizom partnera na projektu, kao i podrškom vanjskog savetništva, projekat teži da stvori povećanje rezultata podizanja svesti o industriji i turizmu kao i preduzetništvu (Promovisanje & komuniciranje), povećanje konkurencije i inovacije – strukturalne podrške (Kuća Inovacija) kao i povećanje i promovisanje proizvoda / rajonalnih usluga.

Realizacija projekta: Projekat se implementira od partnera: Udruženje Informativne Tehnologije i Komunikacije na Kosovu (STIKK) sa NVO-om “Syri i Vizionit” na kosovskoj strani, u saradnji sa partnerima u Crnoj Gori, a to su oni u Organizaciji Turizma u Berane kao i Tehnološki klaster Crne Gore. Projekat teži da preko ovih rezultata, korisnici koji su u ovom slučaju lokalno stanovništvo i lokalni zvaničnici. Učesnici na projektu će iskoristiti pružene mogućnosti na internetu za promovisanje turizma, trgovine i komunikacije, kako bi povećali njihove kapacitete posredstvom jednog broja treninga i seminara; i doći će sa novim novitetima koji će se primeniti u industriji lokalnog turizma, no za više, ona se može re-aplicirati u svim rajonima u cilju projekta prekogranične saradnje.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Stvaranje jednog zajedničkog komiteta za upravljanje i obučavanje ključnih aktera da služe promovisanju turizma
•    Osnivanje i funkcionalizacija Kuća Inovacije za Kosovo (u Istoku) i za Crnu Goru (u Berane)
•    Ponašanje sredstava za olakšavanje trgovine, turizma i komunikacije unutar programske zone (Internet, tehnička sredstva)
•    Podržavanje za promovisanje rajonalnih proizvoda/usluga preko organizovanja događaja i prekograničnih aktivnosti
•    Organizovanje takmičenja u formi kampa za razvoj novih biznisa (npr. startup weekend) i mobil aplikaciju za tehnologiju kao i novine u turizmu što će uticati na dalji razvoj industrije turizma u Istoku
•    Mentorstvo i razvoj inovativnih ideja koje pristižu sa jedno-nedeljnih nadmetanja
•    Davanje grantova za nove biznise stvorene od jedno-nedeljnog natjecaja za što tačnije formiranje ideja i njihovih biznisa
•    Razvoj marketinškog plana / printanih promotivnih materijala
•    Organizovanje promotivnih kampanji, obuhvativši video i promovisanje mesta.

Osnaživanje civilnog društva u rejonu Peći i to posredstvom rejonalnog centra Platforme CiviKos

Naziv projekta: "CIVIKOS Hub Peć”
Vremenski rok: 12 meseci  (Juli 2015 – Decembar 2016)
Mesta: Peć, Đakovica, Klina, Istok, Junik i Dečane
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet:1 600 €
Donator: Platforma CIVIKOS

Cilj projekta: Raspodela informacija kod svih organizacija civilnog društva, informišući pravovremeno OCD-a o mogućnostima njihovog obuhvatanja u zakonske i pod-zakonske politike, kao i obuhvatanje OCD-a u raznim savetima i komisijama i to u institucijama lokalnog i centralnog nivoa. Takođe, osnaživanje OCD-a u jačanju njihove aktivne uloge kod odlučivanja kao i uticanja, a tako i na povećanju saradnje između javnih institucija i civilnog društva na oba nivoa.

Korisnici: Neposredni korisnici su sve organizacije civilnog društva bez obzira na njihov status i delatnost koju one vrše u opštinama regiona Peći. Također i institucije lokalnog i nacionalnog nivoa pošto su imale jedan aktivni glas te jednu važnu odgovornost kao i pomoć civilnog društva u onim dikasterima gde se zakonski garantira njihovo učešće, te pomogavši u izradi i pomoći na implementiranju raznih politika.

Realizacija projekta: U šest opština na Kosovu; u Peći,  Klini, Istoku, Dečanima, Juniku i Đakovici, gde posredstvom regionalnog centra platforme CiviKos u Peći, OCD-a iz ovih opština je poslato raznih informacija na raznim jezicima a koji su stigli na centralni nivo iz CiviKos-ovog centra u Prištini. Osim informacija, održani su i informativni skupovi, debate, okrugli stolovi i drugi kontakti među organizacijama civilnog društva sa institucijama na gorenavedenim nivoima, kao i urađena su raznovrsna istraživanja, svakako i kampanje kao i iz toga su proizašli izveštaji sa preporukama koje se tiču saradnje civilnog društva sa institucijama na lokalnom nivou.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Pravovremena raspodela informacija koje su od interesa za OCD-a kao i za sva polja, a ne samo na albanskom jeziku nego i na one poput srpskog, bosanskog, romskog idr;
•    Koordiniranje delovanja i aktivnosti OCD-a regiona Peći a koje su za cilj imale povećanje saradnje civilnog društva sa institucijama;
•    Istraživanja i analize o situaciji OCD-a u region Peći, posredstvom sastanaka i individualnih intervjua;
•    Debate i okrugli stolovi o poziciji OCD-a spram institucija te o samim mogućnostima sarađivanja;
•    Pružanje pomoći savetima OCD-a koje su se bavile advokacijom i imale jednu aktivnu ulogu u odnosu na institucije lokalnog i regionalnog nivoa;
•    Povećanje saradnje lokalnih institucija sa civilnim društvom, posredstvom redovnih sastanaka, otvorenih debata te javnih konferencija. 

Projekat za podržavanje žena

Naziv projekta: “Projekat za podržavanje žena”
Vremenski rok: 15 meseci  (februar 2016 – maj 2017)
Mesto: Peć, Istok, Dečane i Junik
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Donatori: USAID/ATRC

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je da utiče na poboljšanju upravljanja, parlamentarizma i preduzetništva na lokalnom i nacioalnom nivou, unapredivši i podigavši kapacitete kao i osnaživši žene u javnom sektoru, privatnom i nevladinom sektoru, te poboljšanje njihove pozicije u institucijama i biznisima.

Korisnici: Korisnici su žene iz politike, biznisa i civilnog društva u četiri opštine kao što su Peć, Istok, Dečane i Junik, Opštinske skupštine, kancelarije za polnu jednakost kao i šire društvo u opštem smislu.

Realizacija projekta: U četiri opštine na Kosovu će se direktno raditi na osnaživanju žena, njihovo ohrabrivanje za jednu odlučniju i aktivniju ulogu, podizanje njihovih kapaciteta kao ženama iz opštinske skupštine, iz biznisa ili iz civilnog društva. Jedna grupa od 20 žena opštinskih skupština u ove četiri opštine kao nositeljke procesa će dobijat potrebnu asistenciju za razmatranje zakonodavstva na lokalnom nivou i podizanju kapaciteta kako bi bile aktivnije u opštinskim skupštinama. Preispitivanje pravilnika se radi u dotične opštinske Skupštine po opštinama.
U drugoj grupi sačinjenoj od žena aktivnih u biznisu, politici i civilnom društvu su 24 žene koje će pohađati i dobiti certifikate u Školi preduzetništva sa odabranim trenerima iz Syri i Vizionit u osam radionica na različitim temama angažmana, inovacije i preduzetništva.
Jedan forum sa aktivnim ženama na Kosovu će razmeniti dobra iskustva stvorena u rajonu kao i biće praćeno sa 40 žena korisnica, a odakle će se i inicirati jedna brošura koja će promovisati iskustva uspešnih žena u rajonu Peći. Dok za ostalih osam žena, četiri iz biznisa i četiri iz politike od eksperata se pružaju 24 individualne sesije mentorstva i savetovanja.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Odabir i stvaranje jedne grupe sa 20 žena korisnica od različitih subjekata, obuhvativši i manjine iz četiri opštinske skupštine,
•    Održavanje šest dnevnih sesija sa ženama iz opštinskih skupština,
•    Analiza na polnom aspektu od oko 77 opštinskih pravilnika u ove četiri opštine, izrada izveštaja sa preporukama,
•    Iniciranje aktivnosti za promene opštinskih pravilnika i prilagođavanje sa novim zakonom o polnoj jednakosti,
•    Odabir i stvaranje jedne grupe od 24 žene korisnice iz politike, biznisa i civilnog društva za Školu poduzetništva,
•    Trening, održavanje osam jednodnevnih radionica sa raznovrsnim temama i certifikovanje učesnika u Školi preduzetništva,
•    Odabir osam korisnica, četiri iz politike kao i četiri iz biznisa za osobno mentorstvo,
•    Održavanje 24 sesija individualnih od izabranih eksperata u mentorstvu/savetništvu sa osam žena korisnica,
•    Jedan zajednički sastanak gde su uspešne žene u rajonu predstavile svoja iskustva u jednoj grupi od 40 žena aktivnih u rajonu,
•    Izrada i raspodela jedne brošure sa uspešnim ženama a sa ciljem njihovog promovisanja.
 

Zajedno za prava i zaštitu dece

Naziv projekta: “Zajedno za prava i zaštitu dece” 
Vremenski rok: 12 meseci  (Januar 2016 – Decembar 2016)
Mesto: Priština, Peć, Đakovica, Klina, Uroševac, Gnjilane, Prizren i Mitrovica
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 41,683.07 €
Donator: Save the Children

Cilj projekta: Razvoj jednog sistema za monitorisanje i izveštavanje nasilja nad decom, kroz stvaranje povoljnih politika za poboljšanje zaštite dece na Kosovu, a što je u saglasnosti sa Konvencijom o Pravima Deteta i standardima EZ-a

Korisnici: Korisnici su škole: “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” u Peći, “Zekerija Redža” i “Mustafa Bakija” u Đakovici, “Jeronim de Rada” kao i “Tefik Çanga” u Uroševcu, “Andon Zako Çajupi” i “Bedri Đinaj” u Mitrovici, “Naim Frašeri” i “Ismail Ćemalji” u Prištini,  “Ibrahim Fehmiu” i “Haziz Tola” u Prizrenu kao i “Selami Halaći” te “Thimi Mitko” u Gnjilanama, koji su pohađali treninge za zaštitu dece od nasilja u školama, te stvaranju komisije za administriranje sa žalbenim sandučetom. Također, korisnici su i institucije na lokalnom i nacionalnom nivou kojima je mandate zaštita dece, a posebno na izradi Zakona za zaštitu dece, kao i direktorijati za obrazovanje po opštinama, roditelji kao i centri za socijalni rad.

Realizacija projekta: U osam godina na Kosovu je direktno rađeno sa školskim savetima na stvaranju komisija za administriranje sandučetom za žalbe, kao i stvaranje i osnaživanje ostalih mehanizama u ojačavanju mehanizama unutar škole. Takođe je stvoren jedinstven kodeks za ponašanje u školama a uz pomoć direktorijata za obrazovanje iz opština Peć, Klina i Đakovica, posredstvom kojih  se na celom mestu. Pomognuta je parlamentarna komisija na finalizaciji zakona kao i obuhvaćene su i opštine u izradi ovog zakona, a koji će se usvojiti tokom predstojeće 2017 godine.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Osnaživanje funkcionalnih mehanizama u 8 opština, kako bi sprečili te da bi odgovorili na sve forme nasilja;
•    Dizajniranje Jedinstvenog Kodeksa ponašanja u osam opština, koji će se distribuirat u svim školama po tim opštinama;
•    Stvaranje opštinske grupe za izradu Kodeksa Ponašanja na opštinskom nivou;
•    Osnivanje školskih saveta za otvaranje žalbenih kutija i adresiranje primedbi;
•    Izveštavanje o monitorisanju upotrebe žalbenih sandučića;
•    Održavanje Nedelje protiv nasilja nad decom i lansiranje video-animacije za prekidanje telesnog kažnjavanja nad decom;
•    Učešće oko 1.000 dece na aktivnostima tokom kampanje Nedelje protiv nasilja
•    Obuhvatanje lokalnih institucija na izradi zakona za zaštitu dece kao i za pomoć parlamentarnoj komisiji;
•    Organizovanje dve radionice sa opštinama i institucijama nacionalnog nivoa za finalizaciju projekt-zakona za zaštitu dece;
•    Informisanje poslanika u Skupštini Kosova za preporuke koje su proizašle sa rajonalnih sastanaka za projekat zakona za zaštitu dece;
•    Iniciranje socijalnog dijaloga između roditelja, škola i centara za sigurnost koji rade na sprečavanju nasilja nad decom i ne samo u školama nego i u porodici u četiri opštine (Peć, Đakovica, Priština i Uroševac);
•    Stvaranje grupa sa po 10-15 roditelja u dečjem vrtiću “Pëllumbat e paqes” u Peći i predškolskom obrazovanju u školi “Zekerijah Redža” kako bi pratili treninge o pozitivnoj disciplini;
•    Održani su treninzi pozitivne discipline sa svakodnevnim roditeljstvom, i certifikovan je 21 roditelj od onih koji su pohađali ovaj trening.
•    Otštampano je preko 12 000 brošura za funkcionisanje žalbenih kutija i raspodeljene su po svim školama i opštinama za podizanje svesti kod roditelja, deci/učenicima kao i predavačima o kutijama;
•    Održane su tri radionice kao i dve javne rasprave o opštinskom pravilniku u opštini Peć za otvaranje i administriranje žalbenih kutija u osnovnim i nižim srednjim školama.

Mismatch (VI)

Naziv projekta: “Mismatch" (6)
Vremenski rok: 11 meseci  (februar 2016 – decembar 2016)
Mesto: Peć, Đakovica, Istok, Klina, Dečane, Junik
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 13, 774.00 €
Donator: Solidar Suisse

Cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta nastave posredstvom uključivanja i osnaživanja predmeta orjentisanja i savetovanja u karijeri u nižim srednjim školama, stvaranje uslova za predavače i školama za apliciranje/primenu predmeta.

Korisnici: Direktni korisnici na projektu su učenici nižih srednjih škola u opštinama rajona Peći i Đakovice, predavači koji su obučavani i certifikovani ili su opremljeni godišnjim planovima i programima za ovaj predmet. Korisnici su također i opštine Peć, Đakovica, Klina, Dečane, Junik i Istok, posredstvom opštinskog direktorijata za obrazovanje, u kojima se implementira predmet savetovanja u karijeri.

Realizovanje projekta: Projekat je realizovan u saradnji sa opštinskim direktorijatom za obrazovanje u opštinama Peć, Đakovica, Istok, Klina, Dečane i Junik sa ciljem da se oživi nastava predmeta Savetovanje u karijeri. U opštinama Dečane, Junik i Istok je certifikovano 38 nastavnika za orjentisanje i savetovanje u karijeri, od čega je jedan deo odmah započeo sa apliciranjem i to od meseca septembra. Dok je u opštinama Đakovica i Istok urađeno monitorisanje implementacije predmeta a koje je sa primenom započelo još prošle godine. Sa opštinskim Direktorijatima za Obrazovanje u šest opština je podnet jedan zajednički zahtev za Ministarstvo obrazovanja a potom je i izrađen godišnji nastavni plan za predmet Savetovanje i orjentisanje u karijeri, a koji je dostavljen MONT-u kako bi se razmenilo kao iskustvo sa ostalim školama na Kosovu.


Aktivnosti i Rezultati:
•    Trening i certifikovanje 38 predavača za Orjentisanje i savetovanje u karijeri u opštinama Klina, Dečane i Junik.
•    Početak apliciranja Orijentisanja i savetovanja u karijeri kao predmeta u tri opštine ovoga regiona.
•    Izveštaj sa preporukama za opštine koji je dizajniran na osnovi samih nalaza sa monitorisanja sprovođenja u opštinama Đakovica kao i Istok, a gde se započelo sa Orjentisanjem u karijeri od protekle godine.
•    Nastavni godišnji plan sa predmetom Orjentisanja i savetovanja u karijeri za devete razrede kao izborni predmet.
•    Nastavni godišnji plan za kurikulumsko polje “Život i Rad” - Modul “Orjentisanja u Karijeri”, Kurikulumska skala 3 i 4, obuhvativši tu i materijale, sredstva kao i metode održavanja nastave, a koji je neposredno predat Ministarstvu za Obrazovanje kako bi distribuirali po opštinama Kosova.
 

Socijalni dijalog u mlečnom sektoru

Naziv Projekta: Socijalni dijalog u sektoru mleka
Vremenski rok: 12 meseci ( januar 2016 – decembar 2016)
Mesto: Kosovo
Organizacije implementatori: Syri i Vizionit u partneritetu sa Solidar Suisse
Budžet: 10, 600  €
Donator: Solidar Suisse

Cilj projekta: Ovaj projekat je imao za cilj osnaživanje proizvođača i prerađivača u mlečnom  sektoru: njihovih službenika tokom uzimanja uzoraka mleka, administracije samog projekta, transparentnosti i nepristrasnosti tokom uzimanja uzoraka mleka od strane Udruženja proizvođača i prerađivača mleka.

Korisnici: Direktni korisnici su udruženja proizvođača i prerađivača mleka, administracija kao i službenici projekta koji su direktno uključeni u realizaciji projekta, farmer kao i konzumatori mlečnih proizvoda.

Realizacija projekta: Na ovom projektu Udruženje proizvođača i mlečnih prerađivača, SiV tokom 2014 godine je imala odgovornost za pružanje pomoći radnicima projekta na doradi baze podataka farmera, pružanje statistika kao i monitorisanje zvaničnika na ovom projektu koji rade na terenu tokom uzimanja uzoraka. Tokom ovog jednogodišnjeg perioda, SiV je izlazila na terenu sa službenicima projekta  kao bi se upoznali sa problemima sa kojima se ovi suočavaju tokom prikupljanja uzoraka te istovremeno su i uzimali mišljenja farmera oko izazova/iskušenja sa kojima se oni susreću, takođe njihovo mišljenje oko uzimanja uzoraka te rezultata o uzorcima mleka.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Uređenje liste farmera i ažuriranje baze sa podacima
•    Monitorisanje projekt-službenika
•    Realizovanje 100 upitnika sa farmerima sa celog teritorija Kosova
•    Izveštavanje o proizašlim rezultatima sa istraživanja
 

Građansko učešće

Naziv Projekta: Građansko učešće
Vremenski rok: 4 meseci (novembar 2016 - februar 2017)
Mesto: Kosovo, Srbija, Albanija
Implementirajuće organizacije: Syri i Vizionit, The Timok Club, Vlora Youth Center
Budžet: 2 431.59 €
Donator: Olof Palme International

Cilj projekta: Glavni cilj predlog projekta “Građansko učešće” je da podstakne obuhvatanja građanskog aktivizma u radu OCD-a posredstvom razmene iskustva, stvaranje održive regionalne mreže OCD-a, ako i primenjivanje inovativnih praksi u učešću građana vezano za lokalne politike kao i procese odlučivanja u Albaniji, Srbiji i na Kosovu.

Korisnici: Najmanje 500 učesnika (građanstvo iz urbanih i ruralnih zona; jednako zastupljeni po pitanju polne jednakosti) obuhvaćeni na istraživanju u svim mestima, najmanje je 6 različitih lokalnih ili regionalnih mišljenja, 6 NVO-a će biti obuhvaćeni zavisno od njihove primarne grupe u ispravnom fokusu ka kom su one orjentisane na mobilizovanju lokalne zajednice (građanstva)- sprovođenje i promovisanje rezultata i testiranje primera dobrih modela.

Aktivnosti i Rezultati
•    Memorandumi Sporazumevanja stvorenih i potpisanih između svih partnerskih strana
•    Sastanci partnera
•    Stvaranje komunikacijskog plana
•    Inicijativni i završni događaj
•    Stvaranje jednog animiranog filma za učešće građanstva
•    Razvoj metodologije i pripremanje jedinstvenog upitnika
•    Rad na terenu
•    Stvaranje upoređujuće analize
•    Prezentiranje i raspodela rezultata
•    Četverodnevni seminar “Prezentiranje primera najboljih modela/mehanizama za učešće građanstva u Albaniji, Srbiji i na Kosovu”
•    Modeli/mehanizmi testiranja za građansko učešće
•    Efektivna prekogranična saradnja između NVO-a iz tri okolna regiona
•    Stvaranje 3 animirana filma za učešće građanstva
•    Najmanje 600 sudionika je obuhvaćeno istraživanjem u svim mestima
•    Sa preko 150 000 stanovnika iz opština koje su učestvovale na projektu dobilo je informacije za obuhvatanje građanstva u radu NVO-a
•    Sposobnosti 6 NVO-a za međudelovanje sa ljudstvom, kao i dodatno učešće građanstva je povećano
•    Jedna komparativna analiza za učestvovanje građanstva u tri mesta je stvorena a potom i distribuirana
•    Kapaciteti NVO-a posredstvom transfera sa teknihama su podignuti
•    Najmanje 12 predstavljanja na medijima je realizovano