misli globalno,
deluj lokalno

Aktivno Građanstvo

Naziv projekta: Active Citizenship Kosova
Vremenski rok: 12 meseci (Januar 2016 - Decembar 2016)
Mesto: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac
Organizacija implementator: Syri i Vizionit
Budžet: 34, 721. 35 €
Donator: Olof Palme Internacional

Cilj projekta: Projekat ima za cilj aktiviziranje građanstva na lokalnom nivou kako bi uticali na razvoj kapaciteta zajednice a kako bi se organizovali za poboljšanje njihovog življenja, te kako bi bili deo koji sačinjavaju odlučioci na lokalnom nivou.

Korisnici: Predstavnici lokalnih saveta u opštinama Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac, formalne grupe ali i ne-formalne grupe žena, žene iz opštinskih skupština, grupe mladih, odbornici lokalnih skupština, opštinski zvaničnici, drugi akteri koji rade na ovom polju kao i svi građani Kosova.

Realizacija projekta: Projekat Active Citizenship je fokusiran na podršci, osnaživanju i podizanju kapaciteta ovih grupa kao aktera zajednice, ne-vladinih organizacija, grupe žena kao i mladih, kako bi ove grupe imale mogućnost da stvore samoinicijativu te kako bi bili deo procesa odlučivanja i monitorisanja službenika, te kako bi poboljšali komuniciranje među službenicima i zajednicama.
Kao drugi mehanizam, da bi pomogli predsednike lokalnih saveta i druge interesne grupe, nastavlja sa funkcionisanjem pomoćna kancelarija koja podržava predsednike lokalnih saveta i druge grupe od interesa. Nastavlja da funkcioniše pomoćna i savetodavna kancelarija a koja pomaže svaku osobu, formalnu ili ne-formalnu grupu, na pisanju zahteva, žalbi ili dostavi projektnih ideja za adresiranje kod institucija. Dok, drugo advokacijsko sredstvo koje služi za distribuiranje informacija kod građanstva je web-stranica www.aktivizohu.org, posredstvom koje se dele mnoge informacije o tome kako se može sprovoditi jedno aktivno građanstvo, objavljuju problematike ili i njihova rešenja na samoinicijativu građanstva te posredstvom stranice imaju pristup i stanovnici drugih opština širom Kosova.
Aktivnosti ovog projekta i ove godine su koncentrisani na osnaživanju uloge žene u procesima odlučivanja, podržavši sa mini-grantovima, i to svega pet (5) grantova.

Aktivnosti i Rezultati:
•    Konsultativni sastanci sa svim akterima predviđenim projektom.
•    Istraživanje sa građanima i radnicima u javnim i privatnim preduzećima. “Podizanje svesti Radnicima o njihovim Pravima i registrovanje Sindikata”, ako su oni registrovani u nekom sindikatu, te ako oni imaju saznanja vezano za sindikalno predstavljanje na sudu u slučaju da su njihova prava prekršena, kao i ostale informacije će biti prijemčive i kako bi poslužile za konferenciju a koja je organizovana nakon ovog istraživanja.
•    Konferencija sa predstavnicima sindikata, Direktorijat Rada i Socijalnog Staranja, Direktorijat za Omladinu, predsednici lokalnih saveta, predstavnici opština, građana i nevladinih organizacija, za učešće na ovoj konferenciji.
•    Radionica sa predsednicima lokalnih saveta za pobrojavanje prioriteta sa kojima se suočavaju zajednice.
•    Sastanci sa opštinskim službenicima za prezentovanje prioriteta stanovništva za svaku lokaciju od samih predsednika lokalnih saveta, utičući tako na direktan način na posvećenom obuhvatanju predstavljanja potreba zajednice.
•    Radionica za identifikovanje potreba ili problematika proizašlih od samih žena, kao i izrada jednog zajedničkog radnog plana za žene iz skupštine, organizacije žena, žene aktivne u zajednici kao i kancelarije za polnu jednakost.
•    Povećanje učešća građana, posredstvom predsednika lokalnih saveta na javnim skupovima koje organizuje opština, posebno oni javni sastanci koji se tiču budžeta i razvojnih planova gde su stanovnici dali podršku svojim izabranim predstavnicima kako predsedniku a tako i članovima saveta, a kako bi se njihovi prioriteti uvrstili u budžetu i opštinskom razvojnom planu.
•    Priprema jednog informatora za informisanje zajednice vezano za subvencije u poljoprivredi. Ovaj informator je povećao broj aplikanata kako bi profitirali od ovih subvencija a što je uticalo na lokalne i centralne institucije kako bi se povećao iznos za subvencije za mogućnost gde se mogao uraditi bolji odabir.
•    Kampanja “Nedelja Aktivnog Građanstva” kao sredstvo za podizanje svesti i aktiviziranje svih aktera sa kojima se radi, za adresiranje problema i podizanje glasa u procesima odlučivanja.
•    Nacionalna konferencija sa predstavnicima: Ministarstva za Administraciju i Lokalnu Vlast, Agencija za Polnu Jednakost, Ministarstvo Finansija, Kancelarije za Polnu Jednakost, administrativni direktori, grupe žena iz skupštine, predstavnici lokalnih saveta. Cilj konferencije, Adresiranje problematika sa lokalnog nivoa naspram centralnih institucija.
•    Organizovanje dve radio debate kako bi informisali građanstvo, institucije i ostale grupe od interesa za kampanju Aktivnog Građanstva, kroz promovisanje i direktno uticanje na podsticaj aktivnog građanstva, mogućnosti i prava koja građani imaju spram institucija kao i institucije prema njima.
•    Podrška pet ne-formalnih ženskih grupa sa malim grantovima, za zaštitu ženskih prava, jačanje njihove uloge u procesima odlučivanja, sa podrškom žena iz skupštine iz tih opština gde se implementira projekat.
•    Funkcionisanje kancelarije, koja je služila za doček stranki i adresiranje problematika građanstva u službenim dokumentima, zahtevima, žalbama, projekt-idejama, itd. Takođe, kancelarija je služila i kao jedna usmeravajuća, savetodavna i pomoćna ustanova za sve građane, predsednike lokalnih saveta, civilno društvo i institucije, pošto ova kancelarija, po potrebi, upoznaje lokalne institucije sa politikama koje proizađu iz politika na centralnom nivou.
•    Web-stranica www.aktivizohu.org kao informativno sredstvo, advokacijsko i za razmenu dobrih iskustava kao i samoinicijativa, direktno za građane celog Kosova.